Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Capgemini kupuje divizi Digital Twin od Unity

Středa, 28 Únor 2024 13:25

Tags: Akvizice | Capgemini | Digital Twin | Digitální transformace | RT3D | Unity

GenArt23 Superman Sh01 8K 165-2409Ca­p­ge­mi­niUnity, před­ní svě­to­vá plat­for­ma pro vy­tvá­ře­ní a roz­ši­řo­vá­ní 3D ob­sa­hu v re­ál­ném čase (RT3D), ozná­mi­ly roz­ší­ře­ní své stra­te­gic­ké spo­lu­prá­ce. V rámci do­ho­dy se tým Di­gi­tal Twin Pro­fes­si­o­nal Ser­vi­ces spo­leč­nos­ti Unity stane sou­čás­tí Ca­p­ge­mi­ni. Tato trans­ak­ce po­sí­lí vývoj a na­sa­ze­ní špič­ko­vé­ho soft­wa­ru pro vi­zu­a­li­za­ci v re­ál­ném čase a 3D (RT3D), ur­če­né­ho pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Na­bíd­ne uži­va­te­lům mož­nost vi­zu­a­li­zo­vat, po­ro­zu­mět a in­ter­a­go­vat s fy­zic­ký­mi sys­témy, což je klí­čo­vé pro roz­voj in­te­li­gent­ní­ho prů­mys­lu. Do­kon­če­ní trans­ak­ce se oče­ká­vá ve dru­hém čtvrt­le­tí roku 2024.

Tým Unity Di­gi­tal Twin Pro­fes­si­o­nal Ser­vi­ces během uply­nu­lých pěti let úspěš­ně spo­lu­pra­co­val s řadou firem na vý­vo­ji vy­spě­lých 3D ře­še­ní v re­ál­ném čase, která mají mě­ři­tel­né ob­chod­ní úspě­chy. V době, kdy pod­ni­ky hle­da­jí cesty, jak pro­po­jit fy­zic­ký a di­gi­tál­ní svět, se kli­en­te­la stále více ob­ra­cí na RT3D soft­wa­ro­vá ře­še­ní ve spo­je­ní s od­bor­ný­mi zna­lost­mi v ob­las­ti trans­for­ma­ce pod­ni­ku, de­sig­nu a in­že­nýr­ství. Spo­lu­prá­ce s Ca­p­ge­mi­ni nyní roz­ši­řu­je dosah a ka­pa­ci­tu Unity soft­wa­ru, což umožňuje dal­ším or­ga­ni­za­cím prů­lom v ob­las­ti RT3D tech­no­lo­gií. To se týká zejmé­na urych­le­ní adop­ce a apli­ka­ce těch­to tech­no­lo­gií pro tvor­bu a roz­ši­řo­vá­ní pou­ta­vých di­gi­tál­ních zá­žit­ků.

3D tech­no­lo­gie Unity v re­ál­ném čase je jed­no­znač­ným prů­mys­lo­vým stan­dar­dem pro vi­zu­a­li­za­ci na­příč plat­for­ma­mi a za­ří­ze­ní­mi. Jako ta­ko­vá je klí­čo­vou sou­čás­tí, která ovliv­ní hod­no­to­vý ře­tě­zec in­te­li­gent­ních pro­duk­tů – od vý­zku­mu a vý­vo­je až po vý­ro­bu, pro­voz a služ­by. Nová do­ho­da s Unity umož­ní Ca­p­ge­mi­ni za­čle­nit mož­nos­ti soft­wa­ru pro 3D vi­zu­a­li­za­ci do kom­plex­ních slu­žeb v ob­las­ti trans­for­ma­ce pod­ni­ká­ní a po­mo­ci tak kli­en­tům re­a­li­zo­vat oka­mži­té i dlou­ho­do­bé pří­no­sy in­te­li­gent­ní­ho prů­mys­lu.

Díky svému roz­sa­hu a šíři slu­žeb – od ná­vr­hu a in­že­nýr­ství až po trans­for­ma­ci pod­ni­ká­ní a od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti dat – má Ca­p­ge­mi­ni dobré před­po­kla­dy k tomu, aby plně vy­u­ži­la po­ten­ci­ál tech­no­lo­gie Unity pro pod­ni­ko­vé kli­en­ty z růz­ných od­vět­ví se spe­ci­fic­ký­mi pří­pa­dy po­u­ži­tí.

V rámci této do­ho­dy se Ca­p­ge­mi­ni za­mě­ří na roz­voj od­vět­vo­vě spe­ci­fic­kých ře­še­ní, která ak­tu­ál­ně vy­ka­zu­jí vy­so­kou po­ptáv­ku, včet­ně au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, spo­třeb­ní­ho zboží, ener­ge­ti­ky, le­tec­tví, zdra­vot­nic­tví a prů­mys­lo­vé vý­ro­by.

Tyto nabídky budou zahrnovat:

  • Si­mu­la­ce: Di­gi­tál­ní re­pre­zen­ta­ce ma­jet­ku, které po­mo­cí po­kro­či­lé­ho mo­de­lo­vá­ní v re­ál­ném čase po­sky­tu­je pře­hled a umožňuje si­mu­la­ci bu­dou­cích scé­ná­řů.
  • Roz­hra­ní člo­věk­‑stroj: In­ter­ak­tiv­ní zá­žit­ky pro in­for­ma­ce a zá­ba­vu ve vo­zi­dle (IVI), mě­ři­če (mě­ři­cí pří­stro­je) a další ob­ra­zov­ky.
  • Pou­ta­vé ško­le­ní: Ško­le­ní v in­ter­ak­tiv­ní 3D nebo roz­ší­ře­né či vir­tu­ál­ní re­a­li­tě (AR a VR), která umožňují lepší pře­nos zna­los­tí a bez­peč­něj­ší pra­cov­ní pro­stře­dí.

 


Mohlo by vás zajímat: