Google překladač: English Deutsch

Cotopaxi si vybírá Centric PLM

Autor článku: Centric Software   
Čtvrtek, 13 Červenec 2023 23:21

Tags: Centric PLM | Centric Software | Cotopaxi | Digitální transformace | Oděvy | Sportovní zboží

Cotopaxi Centric Software-2328Cent­ric Soft­ware ozná­mil, že znač­ka Co­to­pa­xi, uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ně cer­ti­fi­ko­va­ná B Cor­po­rati­on, si vy­bra­la Cent­ric PLM pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty a růstu. Cent­ric Soft­ware po­sky­tu­je nej­i­no­va­tiv­něj­ší pod­ni­ko­vá ře­še­ní pro plá­no­vá­ní, na­vr­ho­vá­ní, vývoj, zís­ká­vá­ní, oce­ňo­vá­ní a pro­dej pro­duk­tů, jako jsou oděvy, móda, do­mác­nost, obuv, spor­tov­ní zboží, spo­třeb­ní elek­tro­ni­ka, kos­me­ti­ka, po­tra­vi­ny a ná­po­je a luxus, aby bylo možné do­sáh­nout stra­te­gic­kých a pro­voz­ních cílů di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce.

Co­to­pa­xi byla za­lo­že­na v roce 2014 a sídlí v Salt Lake City. Vy­tvá­ří ou­t­do­o­ro­vé vy­ba­ve­ní, které má po­mo­ci zmír­nit ex­trém­ní chu­do­bu, po­h­nout lidi k dob­rým skut­kům a in­spi­ro­vat k dob­ro­druž­ství. Stra­te­gie znač­ky se so­ci­ál­ním do­pa­dem vy­u­ží­vá také od­po­věd­né­ho zís­ká­vá­ní zdro­jů a vý­rob­ních po­stu­pů v celém do­da­va­tel­ském ře­těz­ci.

Cent­ric PLM umož­ní Co­to­pa­xi sle­do­vat různé ma­te­ri­á­ly a to­vár­ní cer­ti­fi­ka­ce. Plat­for­ma umož­ní znač­ce pre­zen­to­vat zod­po­věd­né, recy­k­lo­va­né nebo znovu po­u­ži­té ma­te­ri­á­ly v kaž­dém vý­rob­ku, a pro­to­že je spo­leč­nost cer­ti­fi­ko­va­ná B Cor­po­rati­on, bude moci ve­de­ní zís­ká­vat re­le­vant­ní data pro účely re­por­tingu.

Všech­ny in­for­ma­ce, které vzni­ka­jí v Cent­ric PLM, se pře­ná­še­jí do 20 dal­ších fi­rem­ních sys­té­mů včet­ně Go­o­gle Ana­ly­tics, Sho­pi­fy, ERP, pro­dej­ní­ho ná­stro­je, ná­stro­je pro znač­ku, mar­ke­tingo­vé­ho ná­stro­je, ná­stro­je pro alo­ka­ci a růz­ných ná­stro­jů pro re­por­ting. Exis­tu­je mnoho mož­nos­tí, jak data vy­u­žít – od vy­hod­no­ce­ní cel­ko­vé pro­dej­ní vý­kon­nos­ti ka­te­go­rie až po ur­če­ní nej­lep­ších a nej­hor­ších vý­sled­ků. Vzhle­dem k tomu, že tyto in­for­ma­ce budou in­te­gro­vá­ny do růz­ných plat­fo­rem a sys­té­mů, bude Co­to­pa­xi moci fle­xi­bil­ně zís­ká­vat ja­ké­ko­li po­ža­do­va­né in­for­ma­ce na jed­nom místě.

Další in­for­ma­ce o Co­to­pa­xi na­lez­ne­te na www.cotopaxi.com.Mohlo by vás zajímat: