Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens uvádí Opcenter Intra Plant Logistics 2310

Pátek, 10 Listopad 2023 13:22

Tags: Digitální transformace | Intra Plant Logistics | Opcenter | Siemens | Smart Manufacturing

Siemens Opcenter 2310-2345Ří­ze­ní to­vár­ní nebo skla­do­vé lo­gis­ti­ky pro­bí­há v růz­ných ob­las­tech a na růz­ných úrov­ních, což vy­ža­du­je různé typy pod­po­ry pro efek­tiv­ní sle­do­vá­ní zásob. Po­u­ži­tí soft­wa­ru Op­cen­ter Intra Plant Lo­gis­tics (IPL), který je sou­čás­tí ob­chod­ní plat­for­my soft­wa­ru, hard­wa­ru a ře­še­ní Si­e­mens Xce­le­ra­tor, po­sky­tu­je me­to­di­ku just­‑in­‑time (JIT) zva­nou kanban a chan­ge­o­ver.

Ta umožňuje spo­leč­nos­ti řídit kon­zis­tent­ní tok ma­te­ri­á­lu do vý­rob­ních linek na zá­kla­dě plá­no­va­né po­ptáv­ky a spo­tře­by.

V rámci po­kra­ču­jí­cí snahy o vy­lep­še­ní Op­cen­ter IPL před­sta­vu­je Si­e­mens v říj­no­vé verzi 2023 vý­znam­né ak­tu­a­li­za­ce. Před­sta­vu­je nové úlož­né ře­še­ní za­lo­že­né na ar­chi­tek­tu­ře mi­k­ro­slu­žeb a webo­vých fron­ten­dech, které kon­so­li­du­je různé apli­ka­ce pro sprá­vu úlo­žišť.

Tím se zjed­no­du­šu­je in­ter­ak­ce ope­rá­to­ra a roz­ši­řu­je se pod­po­ra mo­bil­ních za­ří­ze­ní se sys­té­mem An­dro­id, což zvy­šu­je cel­ko­vou efek­ti­vi­tu. Kromě toho jsou na­bí­ze­ny po­kro­či­lé mož­nos­ti vy­hle­dá­vá­ní a fil­tro­vá­ní, které ope­rá­to­rům umožňují rych­lé vy­hle­dá­vá­ní ma­te­ri­á­lů ve skla­du a zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu a přes­nost sprá­vy ma­te­ri­á­lu.

Některé funkce z této verze:

 • Správa úložiště na webu
 • Vylepšení správy úložiště PDA
 • Nová webová stránka AVL a alternativních dílů
 • Dokumentace Siemens Cloud nahrazuje InfoHub
 • Podpora nového licencování Siemens – SALT

Siemens Opcenter Intra Plant Logistics 2310-2345

Výhody vnitropodnikové logistiky Opcenter 2310:

 • Zlepšení uživatelské zkušenosti (UX)
 • Optimalizace přesnosti zásob
 • Snížení skladových zásob a nákladů
 • Zlepšení výkonnosti
 • Splnění požadavků na bezpečnost IT
 • Urychlení integrace a přizpůsobení

Již používáte Opcenter Intra Plant Logistics? Podívejte se, co je ve verzi 2310 nového.

Chce­te se do­zvě­dět více? S Op­cen­ter In­tra­plant Lo­gis­tics mů­že­te zvý­šit vý­kon­nost linky, udr­žo­vat přes­nost zásob a za­jis­tit ply­nu­lý tok ma­te­ri­á­lu mezi skla­dem a vý­rob­ní halou díky po­kro­či­lým mož­nos­tem in­tra­lo­gis­ti­ky.

Přístup ke správě zásob v reálném čase

Mějte pře­hled o ak­tu­ál­ním stavu a přes­ném umís­tě­ní ma­te­ri­á­lu. Zís­kej­te in­for­ma­ce o vý­kon­nos­ti v re­ál­ném čase po­mo­cí sle­do­vá­ní ma­te­ri­á­lu a přes­ný pře­hled o zá­so­bách až na úroveň jed­not­li­vých no­si­čů. Ře­še­ní se vzta­hu­je na všech­ny sta­ni­ce spo­tře­bo­vá­va­jí­cí ma­te­ri­ál ve vý­rob­ním zá­vo­dě, včet­ně au­to­ma­tic­kých vklá­da­cích za­ří­ze­ní, sta­nic ruční mon­tá­že, sys­té­mo­vé mon­tá­že a pro­ces­ních míst, jako jsou dáv­ko­va­če a la­kov­ny. Více in­for­ma­cí...


Mohlo by vás zajímat: