Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EPLAN Partner Network: Digitální transformace pro váš maximální přínos

Úterý, 07 Březen 2023 11:42

Tags: Blog | Digitální transformace | Eplan | Part­ner Ne­twork

EPLAN partner network-2310V éře di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce je dů­le­ži­té ko­or­di­no­vat způ­so­by in­te­gra­ce sys­té­mů v ce­lých spo­leč­nos­tech, a to se ne­o­be­jde bez spo­leh­li­vé a jed­not­né plat­for­my. Spo­je­ní od­bor­ných zna­los­tí spo­lu­pra­cu­jí­cích part­ner­ských firem po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům četné vý­ho­dy, ma­xi­mál­ní efek­ti­vi­tu a zvy­šu­je kva­li­tu do­dá­va­ných sys­té­mů.

Spolupráce jako cesta k úspěchu

Part­ner­ský pro­gram Part­ner Ne­twork EPLAN před­sta­vil na konci roku 2020 s cílem zlep­šit kon­ti­nu­i­tu dat a in­te­gra­ci sys­té­mů, zejmé­na v ob­las­tech sys­té­mů PLM (Pro­duct Li­fecycle Ma­nage­ment) a ERP (En­ter­pri­se Re­sour­ce Plan­ning). Part­ner Ne­twork umožňuje ply­nu­lou ko­mu­ni­ka­ci růz­ných soft­wa­ro­vých apli­ka­cí, čímž usnadňuje zá­kaz­ní­kům in­te­gra­ci vel­ké­ho počtu po­u­ží­va­ných sys­té­mů, které jsou na trhu k dis­po­zi­ci. Během více než dvou let fun­go­vá­ní se do pro­gra­mu za­po­ji­lo při­bliž­ně še­de­sát spo­leč­nos­tí, mezi které patří stra­te­gič­tí part­ne­ři, jako jsou Pho­enix Con­tact, Si­e­mens a Roc­kwell Au­to­mati­on a další.

Sdílené cíle

Part­ner­ský pro­gram EPLAN Part­ner Ne­twork byl za­lo­žen na sdí­le­ných zá­vaz­ných cí­lech zdo­ko­na­lo­vá­ní a pod­po­ry soft­wa­ro­vých roz­hra­ní. Efek­tiv­ní in­ter­ak­ce růz­ných apli­ka­cí v pro­stře­dí kon­fi­gu­rá­to­rů pro­duk­tů, CPQ, PLC a PLM/ERP, ote­vře­ná roz­hra­ní a hlu­bo­ká in­te­gra­ce na­bí­ze­jí mnoho pří­le­ži­tos­tí pro im­ple­men­ta­ci di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce v re­ál­ném světě.

Hlavním klíčem je integrace

Vý­mě­na in­for­ma­cí mezi jed­not­li­vý­mi vý­rob­ci soft­wa­ru usnadňuje zá­kaz­ní­kům in­te­gra­ci vel­ké­ho počtu po­u­ží­va­ných sys­té­mů, čímž zís­ka­jí znač­né vý­ho­dy, ne­mluvě o za­bez­pe­čo­vá­ní kva­li­ty a pod­po­ře za­lo­že­né na ote­vře­ných roz­hra­ních.

Členy jsou nejlepší z nejlepších

EPLAN spo­lu­pra­cu­je s roz­sáh­lou glo­bál­ní sítí part­ne­rů, kteří patří mezi nej­lep­ší ve svých obo­rech. Do sítě tech­no­lo­gic­kých part­ne­rů patří např. Auve­sy-MDT, Ehrt, Gos­sen Me­tra­watt, Jet­ter a Sig­ma­tek, čín­ský Di­giwin, fran­coz­ský Trace Soft­ware a dále glo­bál­ní hráči jako Omron, Wago, Weidmüller a jiní.

EPLAN SPS veletrh-2310

V pro­gra­mu jsou za­stou­pe­ny i firmy z ob­las­ti vý­zku­mu.  Nej­no­věj­ším čle­nem se stal TH Lübeck, který do­pl­nil stá­va­jí­cí part­ne­ry jako Eu­ro­pe­an 4.0 Trans­for­mati­on Cen­ter nebo Ústav pro ří­ze­ní ob­rá­bě­cích stro­jů a vý­rob­ních jed­no­tek (ISW) na Uni­ver­zi­tě ve Stutt­gar­tu.

Závěrem

Jako jeden z před­ních svě­to­vých po­sky­to­va­te­lů ře­še­ní pro in­že­nýr­ský soft­ware se EPLAN spo­ju­je s part­ne­ry růz­ných ve­li­kos­tí z růz­ných od­vět­ví a ob­las­tí pod­ni­ká­ní.
Cílem je spo­leč­ně vy­ví­jet in­te­gro­va­ná ře­še­ní, která vás ide­ál­ně pod­po­ří při ře­še­ní ob­chod­ních výzev. Díky to­mu­to cí­le­né­mu know-how spo­leč­ně efek­tiv­ně urych­lí­me vaši di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci.

O pro­gra­mu se více do­zví­te na:

EPLAN Partner Network

 


Mohlo by vás zajímat: