Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rychlejší přístup k datům přístrojů

Středa, 07 Únor 2024 12:15

Tags: Cloud | Eplan | eStock | Platforma2024 | Přístroje | Správa dat

eStock Artikelauswahl-2406EPLAN eS­tock – clou­do­vý sys­tém sprá­vy pří­stro­jů na plat­for­mě EPLAN – umožňuje uži­va­te­lům spra­vo­vat a udr­žo­vat data pří­stro­jů přímo v pro­hlí­že­či, včet­ně jme­no­vi­tých na­pě­tí a prou­dů, da­to­vých listů a ozna­če­ní kom­po­nent. K takto ulo­že­ným datům měli uži­va­te­lé pří­stup již ve verzi EPLAN Plat­for­ma 2023. To vše usnadňuje spo­lu­prá­ci, zkra­cu­je dobu ko­or­di­na­ce práce a od­st­raňuje ne­kon­ti­nu­i­tu dat.

Data jsou tedy více kon­zis­tent­ní a kva­lit­něj­ší – zvláš­tě proto, že není třeba ně­ko­li­ka da­to­vých vstu­pů. To se od­rá­ží i ve vyšší kva­li­tě pro­jek­tu, při­čemž se berou v úvahu všech­ny po­ža­do­va­né normy.

Nové: integrace s EPLAN Data Portal

Nyní bylo při­dá­no ně­ko­lik zá­sad­ních ino­va­cí: za­ří­ze­ní lze snad­no im­por­to­vat z da­ta­bá­ze EPLAN Data Por­tal do fi­rem­ní da­ta­bá­ze EPLAN eS­tock. Při prv­ních stis­cích klá­ves pro ulo­že­ní dat uži­va­te­lé vidí všech­na za­ří­ze­ní ve své vlast­ní da­ta­bá­zi i všech­na za­ří­ze­ní re­le­vant­ní pro vy­hle­dá­vá­ní v EPLAN Data Por­tal. Uži­va­te­lé pak mohou otevřít po­ža­do­va­né za­ří­ze­ní ve stej­ném okně, a v pří­pa­dě, že ještě ne­by­lo im­por­to­vá­no, im­por­to­vat je jed­ním nebo dvěma klik­nu­tí­mi do své fi­rem­ní da­ta­bá­ze. Když jsou po­lož­ky pře­ne­se­ny z EPLAN Data Por­tal do EPLAN eS­tock, soft­ware nej­pr­ve vy­tvo­ří návrh. To zna­me­ná, že dříve schvá­le­ná data za­ří­ze­ní nejsou au­to­ma­tic­ky “pře­psá­na„, ale ulo­že­ní no­vých dat musí být ak­tiv­ně po­tvr­ze­no, tj. ak­cep­to­vá­no uži­va­te­lem. Uži­va­te­lé tak mohou při­dá­vat data nebo pro­vá­dět změny ná­vr­hu před jeho schvá­le­ním a po­u­ži­tím za­ří­ze­ní v pro­jek­tu.

eStock Data Portal Artikelauswahl-2406
Je­‑li zařízení nalezeno v databázi EPLAN Data Portal, lze ho importovat do eStock pouze jedním nebo dvěma kliknutími.

EPLAN Platforma 2024 – rychlejší přístup k datům

Další prak­tic­kou vý­ho­dou je, že uži­va­te­lé mají díky nové přímé in­te­gra­ci do EPLAN Data Por­tal pří­stup k více než 1,5 mi­li­o­nům da­to­vých sou­bo­rů za­ří­ze­ní přímo z EPLAN eS­tock. Vý­rob­ci kom­po­nent, kteří se po­dí­le­jí na EPLAN Data Por­tal, do něj prů­běž­ně na­hrá­va­jí nová nebo ak­tu­a­li­zo­va­ná data a mno­ži­na dat za­ří­ze­ní ne­u­stá­le roste. Vý­vo­já­ři EPLAN také vě­no­va­li po­zor­nost efek­ti­vi­tě při po­u­ží­vá­ní dat z clou­du a sys­tém do lo­kál­ní­ho po­čí­ta­če sta­hu­je pouze změny dat od po­sled­ní­ho pří­stu­pu k eS­tock, což vý­raz­ně urych­lu­je pří­stup k datům. Dal­ším pří­no­sem pro uži­va­te­le je také zvý­še­ní vý­ko­nu – ve verzi EPLAN Plat­for­ma 2024 lze rych­le a snad­no pře­pí­nat mezi zdro­jem míst­ní da­ta­bá­ze a ka­ta­lo­gem eS­tock za­lo­že­ným na Clou­du EPLAN. To uži­va­te­lům šetří čas a usnadňuje po­u­ži­tí dat.

Lepší spolupráce mezi odděleními

EPLAN eS­tock, cen­t­ra­li­zo­va­ný sys­tém sprá­vy dat za­ří­ze­ní v clou­du, zjed­no­du­šu­je spo­lu­prá­ci mezi od­dě­le­ní­mi. Za do­stup­nost dat je vždy zod­po­věd­ná spo­leč­nost nebo uži­va­tel, kteří sami ur­ču­jí kva­li­tu a úroveň pří­stu­pu. Stan­dar­dy lze snad­no a kom­plex­ně im­ple­men­to­vat pro­střed­nic­tvím ří­ze­ní při­dě­lo­va­ných práv. Pří­stup k cen­t­ra­li­zo­va­né sprá­vě za­ří­ze­ní v clou­du je k dis­po­zi­ci uži­va­te­lům EPLAN s před­pla­ce­nou li­cen­cí pro verzi EPLAN Plat­for­ma 2023 a 2024 bez dal­ších ná­kla­dů.

Více in­for­ma­cí na­jde­te na www.eplan.cz/reseni/eplan-estock.


Mohlo by vás zajímat: