Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digitální transformace firmy Deoleo řešením Siemens Xcelerator

Úterý, 28 Únor 2023 12:35

Tags: Deoleo | Digitální transformace | Opcenter | Siemens | Xcelerator

Doleo-image003--2309Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 28. února, že Deo­leo, před­ní svě­to­vý zpra­co­va­tel a stá­čír­na oli­vo­vé­ho oleje, im­ple­men­to­va­lo soft­ware Op­cen­ter z port­fo­lia soft­wa­ru a slu­žeb Sie­mens Xce­le­ra­tor, který mu po­mů­že s di­gi­tál­ní trans­for­ma­cí a bu­do­vá­ním udr­ži­tel­né bu­douc­nos­ti.

Deo­leo bylo za­lo­že­no v roce 1955 ve Špa­něl­sku a je před­ním svě­to­vým vý­rob­cem oli­vo­vé­ho oleje zna­ček jako Ber­tol­li, Ca­ra­pel­li, Car­bo­nell, Ko­i­ple a Fi­ga­ro. Deo­leo, které se pyšní dě­dic­tvím kva­li­ty a sta­ro­svět­ské tra­di­ce, je za­stán­cem upřed­nostňování od­po­věd­né­ho pod­ni­ká­ní s vy­u­ži­tím stra­te­gií udr­ži­tel­nos­ti, které chrá­ní ze­mě­děl­ce, do­da­va­te­le a půdu, na níž jsou zá­vis­lí. Vizí Deo­lea je vést vý­ro­bu oli­vo­vé­ho oleje k udr­ži­tel­něj­ší bu­douc­nos­ti.

Deo­leo za­čí­ná bu­do­vat silná part­ner­ství s do­da­va­te­li s cílem za­vést udr­ži­tel­né ze­mě­děl­ské po­stu­py a úzce spo­lu­pra­cu­je se ze­mě­děl­ci, kteří vy­u­ží­va­jí spo­leč­né zna­los­ti o oli­vách, aby vy­vi­nu­li kom­plex­ní ře­še­ní, která pod­po­ru­jí je­jich eko­no­mič­nost a zá­ro­veň chrá­ní a roz­ví­je­jí půdu. Pro zvý­še­ní pro­voz­ní efek­ti­vi­ty a zlep­še­ní transpa­rent­nos­ti spo­leč­nost rov­něž di­gi­tál­ně trans­for­mu­je své ob­chod­ní pro­ce­sy, od kon­t­ro­ly kva­li­ty a sprá­vy olejů až po pro­stře­dí vý­zkum­ných a vý­vo­jo­vých la­bo­ra­to­ří.

Di­gi­ta­li­za­ce vý­ro­by v Doleu po­mo­cí sys­té­mu Op­cen­ter umož­ni­la být agil­něj­ší a efek­tiv­něj­ší, zís­kat větší kon­t­ro­lu nad ří­ze­ním zdro­jů, vy­tvo­řit transpa­rent­ní ko­mu­ni­ka­ci, sní­žit ná­kla­dy a za­ru­čit sle­do­va­tel­nost. Díky di­gi­ta­li­za­ci je pod­ni­ká­ní také udr­ži­tel­něj­ší. Umožňuje sní­žit eko­lo­gic­kou stopu a do­sáh­nout cíle nu­lo­vé­ho od­pa­du tím, že se sni­žu­je spo­tře­ba pa­pí­ru, in­kous­tu a ener­gie z pro­ce­sů za­lo­že­ných na pa­pí­ru.

Ve spo­lu­prá­ci s part­ne­rem Sie­men­su, spo­leč­nos­tí So­this, Deo­leo im­ple­men­to­va­lo soft­ware Op­cen­ter Execu­ti­on Pro­cess pro di­gi­ta­li­za­ci všech pro­ce­sů ří­ze­ní skla­du a kon­t­ro­ly kva­li­ty v je­di­ném ná­stro­ji Op­cen­ter RD&L (Re­search, De­ve­lo­p­ment and La­bo­ra­to­ry) jako plat­for­my pro ze­fek­tiv­ně­ní, op­ti­ma­li­za­ci a sla­dě­ní sprá­vy všech for­mu­lo­va­ných dat o pro­duk­tech. Op­cen­ter RD&L po­má­há Deo­leu sla­dit ná­vrhy a pro­ce­sy vý­rob­ků s kva­li­ta­tiv­ní­mi a re­gu­lač­ní­mi po­ža­dav­ky. In­te­gra­ce a sla­dě­ní dat a pro­ce­sů vý­zku­mu a vý­vo­je a vý­ro­by vý­raz­ně urych­lu­je pře­nos fi­nál­ních ná­vrhů vý­rob­ků do běžné vý­ro­by.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o tom, jak Deo­leo ur­ču­je stan­dar­dy pro bu­douc­nost od­vět­ví vý­ro­by oli­vo­vé­ho oleje a vy­u­ží­vá nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie firmy Sie­mens k ochra­ně svého sta­ro­svět­ské­ho dě­dic­tví, pře­čtě­te si celou pří­pa­do­vou stu­dii ZDE.


Mohlo by vás zajímat: