Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Xometry získává firmu Thomas

Pondělí, 13 Prosinec 2021 23:49

Tags: Akvizice | Digitální transformace | Thomas | Výrobní průmysl | Xometry

Xometry-Thomasnet--2149Xo­me­t­ry, glo­bál­ní tr­žiš­tě pro vý­ro­bu na za­káz­ku, ozná­mi­la 8. pro­sin­ce akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Tho­mas (Tho­masnet.com), před­ní­ho do­da­va­te­le v ob­las­ti vy­hle­dá­vá­ní pro­duk­tů, vý­bě­ru do­da­va­te­lů a di­gi­tál­ních mar­ke­tingo­vých ře­še­ní. Hod­no­ta trans­ak­ce je 300 mi­li­o­nů do­la­rů.

Rych­le ros­tou­cí di­gi­tál­ní tr­žiš­tě Xo­me­t­ry po­sky­tu­je pří­stup ke glo­bál­ním vý­rob­ním ka­pa­ci­tám a po­ptáv­ce v re­ál­ném čase a po­má­há urych­lit di­gi­ta­li­za­ci vý­rob­ní­ho prů­mys­lu.
Oče­ká­vá se, že akvi­zi­ce firmy Tho­mas rych­le roz­ší­ří Xo­me­t­ry zá­klad­nu ku­pu­jí­cích a pro­dej­ců a vý­znam­ně po­sí­lí její glo­bál­ní di­gi­tál­ní tr­žiš­tě pro vý­rob­ce. Xo­me­t­ry rov­něž oče­ká­vá, že vy­u­ži­je mar­ke­tingo­vé a da­to­vé služ­by firmy Tho­mas k po­sky­to­vá­ní bez­kon­ku­renč­ní­ho sou­bo­ru kom­plex­ních slu­žeb pro pro­dej­ce s dal­ší­mi fi­nanč­ně tech­no­lo­gic­ký­mi a di­gi­tál­ní­mi mar­ke­tingo­vý­mi pro­duk­ty.
Více informací na investors.xometry.com.


Mohlo by vás zajímat: