Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zásadní vylepšení chytrých brýlí dynaEdge

Autor článku: Dynabook Europe   
Čtvrtek, 09 Prosinec 2021 00:53

Tags: Brýle | DE200 | Digitální transformace | Dynabook Europe | dynaEdge | Rozhraní LTE

dynaEdge Lifestyle-2149Dy­na­book Eu­ro­pe ozna­mu­je ak­tu­a­li­za­ci svého ře­še­ní dy­na­Ed­ge AR (Asis­to­va­ná Re­a­li­ta) a před­sta­vu­je chyt­ré brýle nové ge­ne­ra­ce dy­na­Ed­ge DE200, které jsou sou­čás­tí vy­so­ce vý­kon­né­ho mo­bil­ní­ho sys­té­mu pro edge com­pu­ting s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 10/11 Pro. Trh za­ří­ze­ní pra­cu­jí­cí s tech­no­lo­gi­e­mi edge com­pu­tingu se za po­sled­ní rok vý­raz­ně zrych­lil, a to zejmé­na kvůli pro­bí­ha­jí­cí pan­de­mii Covid-19.

Nyní po­va­žu­je nákup za­ří­ze­ní pro edge com­pu­ting za dů­le­ži­těj­ší než před pan­de­mií více než po­lo­vi­na (52 %) IT pra­cov­ní­ků s roz­ho­do­va­cí pra­vo­mo­cí. Vět­ši­na za­měst­nan­ců (70 %) se do­mní­vá, že asis­to­va­ná re­a­li­ta mírně nebo do­kon­ce vý­znam­ně ovliv­ní je­jich od­vět­ví. AR je vní­má­na jako nej­pře­vrat­něj­ší nově vzni­ka­jí­cí tech­no­lo­gie a řadí se před AI, IoT či ob­last ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti (dle Glo­bal­Da­ta). To vše vede k úva­hám o ino­va­cích a za­vá­dě­ní in­frastruk­tu­ry edge com­pu­tingu. Také IDC před­po­klá­dá do roku 2024 ná­růst počtu apli­ka­cí vy­u­ží­va­jí­cí vý­po­čty na okra­ji sítě o 800 %.

Nové brýle dy­na­Ed­ge AR jsou na­vr­že­ny tak, aby pod­ni­kům v dneš­ním ne­u­stá­le se vy­ví­je­jí­cím pra­cov­ním pro­stře­dí po­skyt­ly lehké ře­še­ní, hands-free funk­ce pro mo­bil­ní práci a lepší efek­ti­vi­tu, ko­nek­ti­vi­tu i za­bez­pe­če­ní. Urych­lu­jí di­a­gnos­tic­ké i ser­vis­ní čin­nos­ti, sdí­le­ní in­for­ma­cí, usnadňují spo­lu­prá­ci, sběr a zpra­co­vá­ní dat i na těch nej­vzdá­le­něj­ších mís­tech.

Nová vy­lep­še­ní, jako je im­ple­men­ta­ce 4G LTE či nej­no­věj­ších pro­ce­so­rů Intel Core 11. ge­ne­ra­ce a Edge AI, umožňují do­sáh­nout ma­xi­mál­ní mo­bi­li­ty při za­cho­vá­ní bez­peč­nos­ti ve fi­rem­ním pro­stře­dí po­mo­cí za­bez­pe­če­né­ho ope­rač­ní­ho sys­té­mu sa­mot­né­ho za­ří­ze­ní:

  • Rych­lej­ší při­po­je­ní díky in­te­gra­ci 4G LTE: Všude, kde je sig­nál 4G, lze nyní pra­cov­ní­ky při­po­jit bez nut­nos­ti te­the­rin­gu po­mo­cí te­le­fo­nu nebo spo­lé­há­ní na do­stup­ný sig­nál WiFi.
  • In­te­li­gent­ní vi­dě­ní s Edge AI: Edge AI En­gi­ne zlep­šu­je zob­ra­zo­va­cí vlast­nos­ti ka­me­ry po­mo­cí sta­bi­li­zá­to­ru ob­ra­zu, úpra­vy jasu a sle­do­vá­ní ob­jek­tu. Umožňuje také do­kon­če­ní zpra­co­vá­ní video stre­a­mů dříve, než pří­jem­ce ob­dr­ží obraz. Kromě toho zpra­co­vá­vá AI En­gi­ne tok z ka­me­ry do DE200 a spouš­tí soft­ware, jako na­pří­klad vir­tu­ál­ní ka­me­ra. Edge AI lze za­čle­nit i do vlast­ních soft­wa­ro­vých ře­še­ní vy­vi­nu­tých zá­kaz­ní­ky.
  • Vy­lep­še­né na­bí­je­ní a výdrž ba­te­rie: brýle vy­dr­ží pra­co­vat na ba­te­rii až 6,5 ho­di­ny a mají uni­ver­zál­ní na­bí­je­cí ko­nek­tor UCB type-C, který navíc umožňuje vy­u­žít vo­li­tel­nou power­ban­ku. Díky tomu lze do­sáh­nout u pra­cov­ní­ků v první linii ce­lo­den­ní­ho pro­vo­zu.
  • Zvý­še­ný výkon: Vy­so­ký výkon umožňuje im­ple­men­ta­ce nej­no­věj­ších pro­ce­so­rů Intel Core i3, i5 a i7 11. ge­ne­ra­ce.
  • Ma­xi­mál­ní za­bez­pe­če­ní: Sys­tém dy­na­Ed­ge DE200 běží na Win­dows 10/11 Pro a pod­po­ru­je Acti­ve Di­rec­to­ry ve spo­je­ní s dvou­fak­to­ro­vou au­ten­ti­za­cí včet­ně vy­u­ži­tí PIN a otis­ku prstu pro za­bez­pe­če­ní dat uži­va­te­le. Kla­si­fi­ka­ce dat přímo v za­ří­ze­ní umožňuje zvo­lit, jak budou po­ří­ze­ná data sdí­le­na, což je zá­sad­ní pro­blém mnoha prů­mys­lo­vých od­vět­ví.

Brýle dy­na­Ed­ge AR byly vy­vi­nu­ty pro prů­mys­lo­vá od­vět­ví, jako je vý­ro­ba, in­spek­ce, lo­gis­ti­ka, údrž­ba, po­ho­to­vost­ní služ­by, zdra­vot­nic­tví či vzdě­lá­vá­ní s vý­raz­ným za­mě­ře­ním na pra­cov­ní­ky v první linii a v te­ré­nu. Nyní s in­te­gra­cí 4G LTE po­sky­tu­je toto ře­še­ní vý­znam­nou mož­nost roz­ší­ře­ní di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce do ještě vzdá­le­něj­ších pra­cov­ních lo­ka­cí, na­pří­klad při te­rén­ní sprá­vě slu­žeb, atrak­cí pro ná­vštěv­ní­ky či ná­rod­ních parků.

Během po­sled­ních 20 mě­sí­ců se ře­še­ní pro mo­bil­ní edge com­pu­ting a chyt­ré brýle stala ne­díl­nou sou­čás­tí mnoha prů­mys­lo­vých od­vět­ví. Nej­no­věj­ší vý­zkum Dy­na­boo­ku Eu­ro­pe zjis­til, že 63 % osob s roz­ho­do­va­cí pra­vo­mo­cí v ob­las­ti IT plá­nu­je na­sa­dit ve své or­ga­ni­za­ci chyt­ré brýle v prů­bě­hu příš­tích tří let. To na­zna­ču­je, že je­jich ob­li­ba bude i na­dá­le stou­pat. Pra­cov­ní tren­dy se rych­le vy­ví­je­jí a nej­no­věj­ší ře­še­ní dy­na­Ed­ge AR je dů­ka­zem, že v Dy­na­boo­ku ro­zu­mí tomu, co jeho zá­kaz­ní­ci po­tře­bu­jí, aby mohli fun­go­vat v hyb­rid­ním pra­cov­ním světě.

Pří­slu­šen­ství

Nové ře­še­ní dy­na­Ed­ge AR za­hr­nu­je řadu pří­slu­šen­ství, včet­ně ně­ko­li­ka mož­nos­tí mon­tá­že, a také různé va­ri­an­ty pře­prav­ní­ho pouz­d­ra, ra­men­ní­ho po­pru­hu či pouz­d­ra pro DE200.

Do­stup­nost

Nové brýle dy­na­Ed­ge AR jsou nyní k dis­po­zi­ci v celém re­gi­o­nu EMEA.

Více in­for­ma­cí o dy­na­Ed­ge AR na­jde­te na emea.dynabook.com/generic/dynaedge.

Další informace naleznete na cz.dynabook.com.


Mohlo by vás zajímat: