Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Software Siemens pomáhá organizaci EinDollarBrille

Středa, 15 Únor 2023 00:00

Tags: Brýle | EinDollarBrille | PBU CAD-Systeme | Siemens | Solid Edge

siemens-one-dollar-glasses-01-2307Díky soft­wa­ru Solid Edge od Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware může ne­zisko­vá or­ga­ni­za­ce Ein­DollarBrille e.V. za­jis­tit do­stup­né brýle nej­po­třeb­něj­ším ko­mu­ni­tám na celém světě. Or­ga­ni­za­ce za­lo­že­ná v roce 2012 po­sky­tu­je svému týmu a part­ne­rům v de­se­ti ze­mích ná­stro­je a ško­le­ní za­mě­ře­né na vý­ro­bu brýlí, tzv. One­DollarGlas­ses. Ty se vy­rá­bí bez po­u­ži­tí elek­tric­ké ener­gie na uni­kát­ním stro­ji, který se nyní dále ino­vu­je a vy­rá­bí po­mo­cí soft­wa­ru z port­fo­lia Si­e­mens Xce­le­ra­tor.

Mar­tin Au­f­mu­th„ za­kla­da­tel a ge­ne­rál­ní ře­di­tel Ein­DollarBrille, chtěl vy­tvo­řit brýle z ma­te­ri­á­lu o hod­no­tě menší než jeden dolar, aby si je mohli do­vo­lit i ti nej­chud­ší. Cílem je na­bíd­nout dlou­ho­do­bou a zá­ro­veň udr­ži­tel­nou pomoc, a k tomu ne­sta­čí jen brýle po světě ro­ze­sí­lat. Lidé v jed­not­li­vých ze­mích do­stá­va­jí pří­le­ži­tost, aby si po­moh­li sami. Ein­DollarBrille na­bí­zí mož­nost, jak si brýle One­DollarGlas­ses na­vrh­nout a vy­ro­bit na stro­ji, který ne­vy­ža­du­je při­po­je­ní k elektři­ně.

EinDollarBrille1

Po prv­ních kon­cep­tech, pro­to­ty­pech a ná­kre­sech vy­tvo­ře­ných ma­nu­ál­ně a bez po­mo­ci di­gi­tál­ních ná­stro­jů bylo ne­zbyt­né na­sta­vit efek­tiv­ní vý­rob­ní pro­ce­sy, aby se do­sáh­lo po­třeb­né kva­li­ty brýlí. Ta­ko­vý pro­ces za­čí­ná ná­vrhem, hrubým kon­cep­tem a ná­sled­nou di­gi­ta­li­za­cí. Za­tím­co bylo možné vy­u­žít jed­not­li­vé ná­čr­ty a ná­kre­sy ohý­ba­cí­ho stro­je, k dis­po­zi­ci ne­by­ly žádné 3D CAD mo­de­ly, jež by byly vhod­né pro další kroky – na­pří­klad data, která lze po­skyt­nout vý­rob­cům CNC za­ří­ze­ní.

Pro vy­ře­še­ní této si­tu­a­ce po­čát­kem roku 2022 jeden ze so­lu­ti­on part­ne­rů Si­e­men­su – PBU CAD-Sys­te­me – za­po­jil do ce­lé­ho pro­ce­su soft­ware Si­e­mens Solid Edge. Díky po­mo­ci CAD kon­zul­tant­ky a dob­ro­vol­ni­ce Sa­bi­ne Adams po­kro­či­li ve vý­vo­ji ohý­ba­cí­ho stro­je (nyní již jeho 13. ge­ne­ra­ce), který dále zdo­ko­na­li­li, a navíc op­ti­ma­li­zo­va­li další ná­stro­je a mě­ři­dla po­třeb­né pro vý­ro­bu brýlí.
 
Sa­bi­ne Adams ze všeho nejdří­ve po­mo­cí Solid Edge vy­tvo­ři­la model brýlí a je­jich čoček ve 3D. Tento in­te­li­gent­ní 3D model pro­duk­tu se dále po­u­ží­vá k do­ku­men­ta­ci a cer­ti­fi­ka­ci ohý­ba­cí­ho stro­je a brýlí a k ob­jed­ná­vá­ní čoček. U sa­mot­né­ho ohý­ba­cí­ho stro­je vy­u­ži­la Sa­bi­ne Adams stá­va­jí­cí ná­črt­ky a tech­nic­ké ná­kre­sy na pa­pí­ře s ručně psa­ný­mi po­znám­ka­mi. Spo­leč­ně s týmem de­fi­no­va­la roz­mě­ry, to­le­ran­ce i po­třeb­né formy tak, aby bylo možné ino­va­tiv­ní ohý­ba­cí stroj od­bor­ně po­psat a zdo­ku­men­to­vat.

Od vy­ná­le­zu prů­kop­nic­ké­ho stro­je na One­DollarGlas­ses se or­ga­ni­za­ce Ein­DollarBrille roz­rost­la a nyní pro ni pra­cu­je 500 dob­ro­vol­ní­ků a za­měst­nan­ců po celém světě. Si­e­mens pod­po­ru­je startu­po­vé or­ga­ni­za­ce, které se snaží zlep­šo­vat život na zemi, pro­střed­nic­tvím pro­gra­mu Solid Edge Startup.

Více in­for­ma­cí (v an­g­lič­ti­ně) o tom, jak po­mo­cí soft­wa­ru Si­e­mens Solid Edge novým a re­vo­luč­ním způ­so­bem zís­ká­va­jí brýle ti, kdo je nej­ví­ce po­tře­bu­jí, na­lez­ne­te zde.Mohlo by vás zajímat: