Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Eagle Point spolupracuje s Esri

Pondělí, 16 Říjen 2023 22:26

Tags: Eagle Point Soft­ware | ESRI | Part­ner­ství | Pin­nacle Se­ries | Ří­ze­ní výuky

architecture-software-training-2-2342Eagle Point Soft­ware, tvůr­ce sys­té­mu pro ří­ze­ní výuky Pin­nacle Se­ries, ozná­mil ofi­ci­ál­ní part­ner­ství s Esri, do­da­va­te­lem soft­wa­ru ge­o­gra­fic­kých in­for­mač­ních sys­té­mů (GIS), lo­ka­li­zač­ních in­for­ma­cí a ma­po­vá­ní. V úzké spo­lu­prá­ci s Esri a Au­to­de­skem po­sky­tu­je tým Eagle Point po­třeb­ný obsah, který po­má­há pro­fe­si­o­ná­lům v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství a sta­veb­nic­tví efek­tiv­ně­ji re­a­li­zo­vat pro­jek­ty.

Cílem je po­su­nout schop­nos­ti v těch­to od­vět­vích na další úroveň, při­čemž Eagle Point je líd­rem v ob­las­ti vý­vo­je a za­vá­dě­ní vy­so­ce kva­lit­ní­ho ob­sa­hu.

Esri po­sky­tu­je uži­va­te­lům Eagle Poin­tu špič­ko­vý ge­o­prosto­ro­vý vý­u­ko­vý obsah. Pro zá­kaz­ní­ky z ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství a sta­veb­nic­tví se tak mění pra­vi­dla hry, pro­to­že jsou­‑li vy­ba­ve­ni ná­stro­ji, které po­sky­tu­jí ge­o­gra­fic­ké sou­vis­los­ti a pře­hled, mohou přes­ně­ji a efek­tiv­ně­ji na­vr­ho­vat pro­jek­ty.

Pin­nacle Se­ries je ře­še­ní pro sprá­vu vzdě­lá­vá­ní v ob­las­ti AEC a vý­ro­by s roz­sáh­lou kni­hov­nou videí, do­ku­men­tů a dal­ších roz­vo­jo­vých zdro­jů, které umo­ž­ňu­jí dlou­ho­do­bé ško­le­ní za­měst­nan­ců, ře­še­ní pro­blé­mů na vy­žá­dá­ní a di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci.


Mohlo by vás zajímat: