Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na Konferenci GIS Esri v ČR 2024

Autor článku: ARCDATA PRAHA   
Pondělí, 08 Duben 2024 23:08

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Pozvánka

GIS Esri konf-2415Or­ga­ni­zač­ní tým Arc­da­ta Praha zve na le­toš­ní roč­ník Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, který se bude konat 6. a 7. lis­to­pa­du 2024, opět v Kon­gre­so­vém cen­t­ru Praha. Osob­ní účas­tí na tomto nej­vět­ším se­tká­ní geo­in­for­ma­ti­ků v Česku máte je­di­neč­nou mož­nost po­slech­nout si ši­ro­kou škálu in­spi­ra­tiv­ních řeč­ní­ků, ne­u­nik­ne vám před­sta­ve­ní nej­no­věj­ších tech­no­lo­gic­kých tren­dů a mů­že­te zde i sdí­let zku­še­nos­ti s ko­le­gy z růz­ných oborů.

Ne­za­po­meňte si tedy re­zer­vo­vat ter­mín 6.–7. lis­to­pa­du 2024. Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce o akci na­lez­ne­te na ofi­ci­ál­ní strán­ce kon­fe­ren­ce nebo na Fa­ce­boo­ku.

Prezentujte svoji práci

I ten­to­krát se bu­de­te moci při­dat k de­sít­kám dal­ších před­ná­še­jí­cích, kteří zde kaž­do­roč­ně před­sta­vu­jí své úspěš­né pro­jek­ty. Svou práci bu­de­te moci při­hlá­sit ve formě před­náš­ky, po­ste­ru, webo­vé apli­ka­ce nebo mapy s pří­bě­hem. Více in­for­ma­cí o mož­nos­tech pre­zen­ta­ce, stej­ně jako při­hláš­ku, na­jde­te na strán­kách kon­fe­ren­ce od za­čát­ku květ­na.

Konference GIS Esri-kalendar

 


Mohlo by vás zajímat: