Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jarní webináře s aplikacemi ArcGIS

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 18 Duben 2024 23:12

Tags: Arcdata Praha | ArcGIS | ESRI | Vzdělávání | Webináře

Jarni webinare Arcdata-2416Arc­da­ta Praha opět pro zá­jem­ce při­pra­vi­li sérii jar­ních webi­ná­řů o tech­no­lo­gi­ích Ar­c­GIS, na které jsou tímto sr­deč­ně zváni. Webi­ná­ře se usku­teč­ní v prů­bě­hu květ­na a červ­na (vždy ve čtvr­tek od 10.00 hodin) a i letos se na ně mů­že­te při­hlá­sit zdar­ma. Po­drob­ný popis jed­not­li­vých se­mi­ná­řů na­lez­ne­te na strán­kách www.arcdata.cz, odkud se na ně mů­že­te i re­gis­tro­vat.

Těšit se mů­že­te na ná­sle­du­jí­cí té­ma­ta:

  • Dlaž­di­ce v Ar­c­GIS (Matej Vr­tich, 9. květ­na)
  • Na­vi­ga­ce svě­tem AEC v pro­stře­dí Ar­c­GIS (Radek Kut­tel­was­cher, 16. květ­na)
  • LIDAR a 3D vi­zu­a­li­za­ce (Inka Te­sa­řo­vá, 23. květ­na)
  • DTM Con­nect (Lucie Pat­ko­vá, 30. květ­na)
  • Úvod do Ar­c­GIS Uti­li­ty Ne­twork (Vla­di­mír Ho­lu­bec, 6. červ­na)

Sou­čás­tí webi­ná­řů bude také mož­nost klást otáz­ky, na které se pre­zen­tu­jí­cí budou sna­žit prů­běž­ně od­po­ví­dat. Sou­hrn všech otá­zek a od­po­vě­dí na­lez­ne­te po od­vy­sí­lá­ní v pro­stře­dí Esri Com­mu­ni­ty.

Arcdata info-registrace

Arc­da­ta Praha se těší na vi­dě­nou na svých webi­ná­řích.


Mohlo by vás zajímat: