Google překladač: English Deutsch

CONTACT a Cadmatic partnery pro lodní průmysl

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 13 Únor 2023 23:51

Tags: Cad­ma­tic | Con­tact Soft­ware | Lodní prů­my­sl | OEM | Part­ner­ství | PLM

Cadmatic CONTACT-2307Spo­leč­nos­ti Con­tact Soft­ware a Cad­ma­tic uza­ví­ra­jí OEM part­ner­ství pro lodní prů­my­sl. Spo­lu­prá­ce dvou před­ních svě­to­vých po­sky­to­va­te­lů stro­jí­ren­ské­ho a prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru má za cíl uvést na trh první PLM ře­še­ní spe­ci­fic­ké pro stav­bu lodí. Díky part­ner­ství mezi spo­leč­nost­mi Con­tact Soft­ware a Cad­ma­tic může glo­bál­ní lo­ďař­ský prů­my­sl vy­u­ží­vat di­gi­ta­li­zač­ní ře­še­ní šitá na míru jeho spe­ci­fic­kým po­ža­dav­kům.

Cad­ma­tic vy­u­ží­vá tech­no­lo­gic­kou níz­kokódovou (Low Code) plat­for­mu Con­tact Ele­ments, aby lo­dě­ni­cím po­skyt­la op­ti­mál­ní pod­po­ru pro di­gi­ta­li­za­ci v celém ži­vot­ním cyklu pro­jek­tů stav­by lodí - od ná­vr­hu a pro­jek­to­vá­ní přes pre­fab­ri­ka­ci a vý­ro­bu až po údrž­bu a pro­voz.

Kom­po­zit­ní plat­for­ma Con­tact Ele­ments je za­lo­že­na na ote­vře­ných soft­wa­ro­vých tech­no­lo­gi­ích a na­bí­zí ši­ro­ké port­fo­lio prů­mys­lo­vých apli­ka­cí, které jsou odol­né vůči bu­douc­nos­ti a které po­u­ží­va­jí ti­sí­ce zá­kaz­ní­ků v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích po celém světě. Plat­for­ma po­sky­tu­je agi­li­tu po­třeb­nou k pruž­né­mu při­způ­so­be­ní ře­še­ní Cad­ma­tic novým po­ža­dav­kům a vý­znam­ně sni­žu­je slo­ži­tost pro­ce­sů při stav­bě lodí.

In­te­gra­ce apli­ka­cí Con­tact Ele­ments do port­fo­lia Cad­ma­tic pro pro­jek­to­vá­ní, in­že­nýr­ství a sprá­vu in­for­ma­cí kom­plex­ně řeší ná­roč­né po­ža­dav­ky lo­ďař­ské­ho prů­mys­lu na op­ti­ma­li­za­ci ob­chod­ních, in­že­nýr­ských a vý­vo­jo­vých pro­ce­sů.


 


Mohlo by vás zajímat: