Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Radica integruje elektrický CAD software s OpenBOM

Čtvrtek, 03 Červen 2021 22:36

Tags: ECAD | Elect­ra Cloud | On-line spo­lu­prá­ce | Open­BOM | Part­ner­ství | Ra­di­ca Soft­ware

Export-BOM-to-OpenBOM-2123Ra­di­ca Soft­ware, vý­vo­jář elek­tric­ké­ho CAD soft­wa­ru Elect­ra Cloud, uza­vřel part­ner­ství s Open­BOM za úče­lem in­te­gra­ce je­jich ře­še­ní pro on-line spo­lu­prá­ci. In­te­gra­ce vy­tvá­ří novou funk­ci, která umožňuje uži­va­te­lům clou­du Elect­ra ex­por­to­vat a pře­vá­dět ku­sov­ní­ky (BOM) přímo do Open­BOM po­mo­cí ně­ko­li­ka klik­nu­tí. Tato nová funk­ce je zá­sad­ní pro každý tým, který pra­cu­je na ná­vr­hu pro­jek­tů po­mo­cí více soft­wa­rů, jako jsou 2D/3D CAD vý­kre­so­vá ře­še­ní.

Nyní mohou snad­no ex­por­to­vat všech­ny se­sta­vy ku­sov­ní­ku do cen­t­ra­li­zo­va­né­ho umís­tě­ní na Open­BOM a umož­nit čle­nům týmu pří­stup k sou­bo­rům v re­ál­ném čase. Nová funk­ce je ob­zvláš­tě uži­teč­ná pro kaž­dé­ho, kdo po­u­ží­vá pro návrh pro­duk­tu plat­for­mu On­sha­pe, a je zá­ro­veň k dis­po­zi­ci všem uži­va­te­lům Elect­ra Clou­du.
Pří­stup v re­ál­ném čase k vý­ka­zům ku­sov­ní­ku v cen­t­ra­li­zo­va­ném umís­tě­ní je zá­sad­ní pro urych­le­ní ko­mu­ni­ka­ce a spo­lu­prá­ce mezi kon­strukč­ní­mi, in­že­nýr­ský­mi, vý­rob­ní­mi a ná­kup­ní­mi od­dě­le­ní­mi.
In­te­gra­ce také umožňuje au­to­ma­tic­kou ex­trak­ci a syn­chro­ni­za­ci dat pro­střed­nic­tvím Open­BOM s účet­ní­mi sys­témy, což po­má­há zlep­šit ná­kup­ní pro­ce­sy pro vlast­ní­ky pro­jek­tů. Kromě toho po­sky­tu­je uži­va­te­lům data v re­ál­ném čase a spo­lu­prá­ci v re­ál­ném čase, takže se již ne­mu­sí sta­rat o sprá­vu verzí.
Ra­di­ca Soft­ware i Open­BOM také dis­ku­tu­jí o možné hlub­ší in­te­gra­ci, včet­ně umož­ně­ní uži­va­te­lům Open­BOM ex­por­to­vat data do Elect­ra Clou­du. Elect­ra Cloud je první plně na pro­hlí­že­či za­lo­že­ný elek­tric­ký CAD soft­ware na světě s Vecta.​io, vý­kon­ným soft­wa­ro­vým gra­fic­kým edi­to­rem, rov­něž vy­vi­nu­tým Ra­di­ca Soft­warem. Clou­do­vý soft­ware umožňuje tře­tím stra­nám vy­bu­do­vat na Vectě vlast­ní ver­ti­kál­ní ře­še­ní.

 

Mohlo by vás zajímat: