Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Red Bull Ford Powertrains využívá Siemens Xcelerator

Pondělí, 20 Listopad 2023 23:46

Tags: PLM | Powertrains | Red Bull | Siemens | Software | Teamcenter | Xcelerator

Red Bull Powertrains-2347Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­ware ozná­mil, že Red Bull Ford Power­tra­ins vy­u­ži­la port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor k rych­lé­mu vý­vo­ji nové ge­ne­ra­ce hyb­rid­ní po­hon­né jed­not­ky (PU) po­sta­ve­né na spa­lo­va­cím mo­to­ru a elek­tro­mo­to­ru pro zá­vod­ní sezónu For­mu­le 1 2026. V se­zó­ně 2026 bude Red Bull Ford Power­tra­ins vy­rá­bět po­hon­né jed­not­ky pro týmy Oracle Red Bull Ra­cing a Scu­de­ria Alpha Tauri F1 a bude jed­ním z pou­hých šesti vý­rob­ců do­dá­va­jí­cích po­hon­né jed­not­ky pro se­ri­ál F1.

Od ozná­me­ní svého zá­mě­ru v roce 2021 si Red Bull Ford Power­tra­ins sta­no­vi­la am­bi­ciózní cíl vy­vi­nout od zá­kla­du udr­ži­tel­né vy­so­ko­rych­lost­ní po­hon­né jed­not­ky pro spe­ci­fi­ka­ci 2026 a zá­ro­veň spl­nit nové spe­ci­fi­ka­ce F1. Jako každý start­‑up, tak i Red Bull Ford Power­tra­ins s kaž­dým novým ná­vrhem kom­po­nent ob­je­vu­je nové cesty, zejmé­na vzhle­dem k ne­do­stat­ku his­to­ric­kých dat, ve světě s ex­trém­ně cit­li­vý­mi in­for­ma­ce­mi o vý­vo­ji po­hon­ných jed­no­tek.

Sie­mens Xce­le­ra­tor je di­gi­tál­ní pá­te­ří kon­strukč­ní a vý­rob­ní cesty Red Bull Power­tra­ins, která jí umo­ž­ňuje sou­běž­ně na­vr­ho­vat stov­ky rych­lých kon­strukč­ních změn ve vel­kém nově vy­tvo­ře­ném týmu; každý kon­struk­tér má pře­hled o tom, na čem pra­cu­jí jeho ko­le­go­vé.
Je to ob­zvlášť ná­roč­né, pro­to­že si ne­mů­že do­vo­lit luxus his­to­ric­kých dat; kaž­dou sou­část až po šrou­by mo­to­ru musí mo­de­lo­vat od za­čát­ku. To zna­me­ná, že kva­li­ta ná­vr­hu a snad­né po­u­ži­tí sys­té­mu Sie­mens NX v kom­bi­na­ci se spo­lu­pra­cí a ří­ze­ním ži­vot­ní­ho cyklu po­mo­cí ře­še­ní Te­am­cen­ter je roz­ho­du­jí­cím fak­to­rem úspě­chu.

Kromě soft­wa­ru Sie­mens NX pro kon­struk­ci pro­duk­tů a soft­wa­ru Te­am­cen­ter pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM) vy­u­ží­vá tým Red Bull Ford Power­tra­ins soft­ware pro si­mu­la­ce a tes­to­vá­ní Sie­mens Sim­cen­ter STAR­‑CCM+, který po­má­há při ná­vr­hu a va­li­da­ci v rámci ce­lé­ho pro­jek­tu.

Siemens-Red-Bull-Ford-Powertrains-02-2347

Od­vět­ví mo­to­ris­tic­ké­ho spor­tu zod­po­věd­ně usi­lu­je o čist­ší a udr­ži­tel­něj­ší bu­douc­nost, která vy­ža­du­je ra­di­kál­ní změnu pří­stu­pu týmů a do­da­va­te­lů ke všem aspek­tům je­jich vý­vo­jo­vých ak­ti­vit. Vy­u­ži­tím výhod di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce, která je re­a­li­zo­vá­na pro­střed­nic­tvím sys­té­mu Sie­mens Xce­le­ra­tor, je Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­ware scho­pen po­mo­ci part­ne­rům v ob­las­ti mo­tor­spor­tu s je­jich ob­je­vo­vá­ním, vý­vo­jem a na­ko­nec i re­a­li­za­cí no­vých čist­ších ře­še­ní přímo na trati – tam, kde se pne­u­ma­ti­ka po­tká­vá s vo­zov­kou, a to v ter­mí­nech, které byly dříve po­va­žo­vá­ny za ne­do­sa­ži­tel­né. Je po­tě­šen, že se mů­že­me po­dí­let na úspě­chu týmu Red Bull Ford Power­tra­ins při do­sa­ho­vá­ní jeho cílů při­nést do mo­to­ris­tic­ké­ho spor­tu větší udr­ži­tel­nost a spl­nit po­ža­dav­ky na vý­kon­nost bez uh­lí­ko­vých emisí, vyšší míru vy­u­ži­tí elek­tric­ké ener­gie, a re­ku­per­a­ci ener­gie.

Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­ware po­má­há fir­mám všech ve­li­kos­tí s di­gi­tál­ní trans­for­ma­cí po­mo­cí soft­wa­ru, hard­wa­ru a slu­žeb díky plat­for­mě Sie­mens Xce­le­ra­tor. Soft­ware Sie­mens a kom­plex­ní di­gi­tál­ní dvoj­če umožňují spo­leč­nos­tem op­ti­ma­li­zo­vat je­jich kon­strukč­ní, in­že­nýr­ské a vý­rob­ní pro­ce­sy, aby se z dneš­ních ná­pa­dů staly udr­ži­tel­né vý­rob­ky bu­douc­nos­ti. Od čipů po celé sys­témy, od vý­rob­ku po pro­ce­sy, na­příč všemi prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi.


Mohlo by vás zajímat: