Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Strategické partnerství ifm a CloudRail pro IIoT

Čtvrtek, 16 Červenec 2020 21:38

Tags: Cloudová řešení | CloudRail | CloudRail.Box | Digitalizace | ifm | IIoT | Partnerství

Device Management Cloud Overview-2029Spo­leč­nos­ti ifm, spe­ci­a­lis­ta na sen­zo­ry a au­to­ma­ti­za­ci, a CloudRail, ex­pert na IIoT, ozná­mi­ly stra­te­gic­ké part­ner­ství. Spo­leč­nos­ti budou sdí­let své od­bor­­nos­ti, aby zlep­ši­ly své po­zi­ce na silně ros­tou­cím trhu pro pro­fe­si­o­nál­ní IIoT a clou­do­vá ře­še­ní. Prů­my­sl 4.0, prů­mys­lo­vý in­ter­net věcí (IIoT) nebo di­gi­ta­li­za­ce – exis­tu­je mnoho pojmů, které po­pi­su­jí ne­ú­pros­ný trend sí­ťo­vých stro­jů, pro­ce­sů a lidí. Všich­ni mají spo­leč­né to, že od­ka­zu­jí na in­ter­dis­ci­pli­nár­ní pro­ce­sy. IIoT již dávno pře­stal být ex­klu­ziv­ním té­ma­tem tech­no­lo­gie pro­vo­zu (OT). Už ně­ja­kou dobu jsou na tomto trhu vidět kla­si­ké firmy z IT.

Mezi pří­kla­dy patří po­sky­to­va­te­lé clou­du, jako Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS) nebo Micro­soft Azure, ale také velké po­ra­den­ské firmy a in­te­grá­to­ři IT sys­té­mů. Pro­ble­ma­ti­ka di­gi­ta­li­za­ce je pro jed­not­li­vé spo­leč­nos­ti pros­tě pří­liš velká. Vy­ža­du­je úzkou spo­lu­prá­ci mezi OT a IT.
Dob­rým pří­kla­dem je part­ner­ství mezi ifm a CloudRail. I když ifm může čer­pat z více než 50 let zku­še­nos­tí v prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ci/OT, spe­ci­a­li­za­ce za­čí­na­jí­cí spo­leč­nos­ti CloudRail pře­ko­ná­vá me­ze­ru ve světě IT a dů­klad­ně ro­zu­mí od­po­ví­da­jí­cí cí­lo­vé sku­pi­ně. ifm již má ve svém port­fo­liu ně­ko­lik clou­do­vých ře­še­ní, tato však byla pri­már­ně vy­vi­nu­ta pro cí­lo­vou sku­pi­nu OT. Se svým CloudRail.Boxem a od­po­ví­da­jí­cím De­vi­ce Ma­nage­ment Cloud (clou­dem pro sprá­vu za­ří­ze­ní)
na druhé stra­ně má CloudRail pro­dukt pře­kle­nu­jí­cí me­ze­ru mezi OT a IT.
Stej­ně jako u pro­duk­tů ifm, CloudRail.Box kom­bi­nu­je pro­fe­si­o­nál­ní prů­mys­lo­vé sen­zo­ry a ko­mu­ni­kač­ní tech­no­lo­gie, ale také do­ká­že velmi rych­le a snad­no pře­ná­šet data na kla­sic­ké IT plat­for­my, jako jsou AWS, Micro­soft Azure nebo Ali­ba­ba. To po­sky­tu­je IT spe­ci­a­lis­tům, jako jsou da­to­ví vědci, vý­vo­já­ři soft­wa­ru a IT kon­zul­tan­ti, cenné údaje z vý­rob­ní­ho stře­dis­ka. Ře­še­ní CloudRail umožňuje im­ple­men­to­vat jed­no­du­ché in­sta­la­ce IIoT během ně­ko­li­ka hodin – bez zvlášt­ních zna­los­tí OT. Díky funk­cím plug & play není na­sta­ve­ní snad­něj­ší: jed­no­du­še při­po­jí­te sen­zor, vy­be­re­te po­ža­do­va­ný cloud a data budou zpra­co­vá­na a pře­ne­se­na do clou­du.
CloudRail.Box má i přes svou jed­no­du­chost dů­le­ži­té funk­ce, které umožňují dál­ko­vě sle­do­vat a kon­fi­gu­ro­vat za­ří­ze­ní a do­dá­vat jim dů­le­ži­té ak­tu­a­li­za­ce. CloudRail.Box kromě toho pod­po­ru­je ně­ko­lik verzí edge com­pu­tingu a také OPC UA (Open Plat­form Com­mu­ni­cati­ons – Uni­fied Ar­chi­tectu­re).
Díky dobré ovla­da­tel­nos­ti, kom­plex­ní bez­peč­nost­ní kon­cep­ci a šká­lo­va­tel­nos­ti je ide­ál­ní vol­bou také pro velké in­sta­la­ce nebo OEM.


Mohlo by vás zajímat: