Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digitální simulace je rychlejší než fyzické prototypy

Čtvrtek, 16 Květen 2024 23:58

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Simulation | SolidWorks | Video

3dexperience-works-simulation-2420Vy­u­žij­te mož­nos­ti ově­řo­vá­ní ná­vrhů si­mu­la­ce­mi a sou­vi­se­jí­cí úspo­ru ná­kla­dů. Pro­hléd­ně­te si ně­ko­lik va­ri­ant ná­vr­hu a o vý­bě­ru toho fi­nál­ní­ho se roz­hod­ně­te na zá­kla­dě dat. Si­mu­la­ce po­sky­tu­je vir­tu­ál­ní po­hled na to, jak se bude váš sku­teč­ný vý­ro­bek cho­vat, když bude vy­sta­ven fy­zic­kým silám re­ál­né­ho světa. Vi­dě­li jsme, jak jsou di­gi­tál­ní pro­to­ty­py vý­kon­ným ná­stro­jem k po­skyt­nu­tí ex­pe­ri­men­tál­ní plat­for­my pro ana­lý­zu a ná­sled­né úpra­vy.

Umo­ž­ňují kon­st­ruk­té­rům upra­vo­vat pa­ra­me­t­ry, jako jsou vlast­nos­ti ma­te­ri­á­lu nebo návrh ge­o­me­t­rie. Po při­po­je­ní k plat­for­mě 3D­Ex­pe­ri­en­ce se ak­tu­a­li­za­ce ná­vr­hu vy­tvo­ře­né­ho v So­lid­works rych­le pro­mít­nou do si­mu­lo­va­né­ho mo­de­lu, což umož­ní rych­le­ji a efek­tiv­ně­ji vy­tvá­řet kva­lit­něj­ší vý­rob­ky.

Ná­stro­je 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works Si­mu­lati­on umožňují ite­ra­tiv­ně zdo­ko­na­lo­vat a op­ti­ma­li­zo­vat ná­vrhy a zá­ro­veň před­chá­zet fi­nanč­ním ná­kla­dům spo­je­ným s fy­zic­kým pro­to­ty­po­vá­ním a tes­to­vá­ním.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO, kde uvi­dí­te, jak vám celé port­fo­lio mul­ti­dis­ci­pli­nár­ních si­mu­lač­ních ná­stro­jů 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works, jako třeba v pří­pa­dě elek­tro­ko­la, může po­mo­ci rych­le­ji vy­tvá­řet lepší vý­rob­ky a před­stih­nout tak kon­ku­ren­ci na trhu.


Mohlo by vás zajímat: