Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creaform vylepšil skenery HandySCAN 3D

Autor článku: Redakce   
Středa, 24 Duben 2024 10:58

Tags: 3D skenery | BLACK+|Elite | Creaform | HandySCAN | Hardware | SILVER

handyscan black scanning aircraft engine tail cone-2417Crea­form před­sta­vu­je novou ge­ne­ra­ci ske­ne­rů, a to ske­ner Han­dy­SCAN BLACK+|Elite a kom­plet­ně pře­pra­co­va­né ske­ne­ry Han­dy­SCAN SIL­VER a Han­dy­SCAN SIL­VER|Elite. Tyto nej­no­věj­ší ite­ra­ce řady BLACK a SIL­VER sli­bu­jí vy­ni­ka­jí­cí přes­nost i lepší uži­va­tel­ský kom­fort. Crea­form tak re­a­gu­je na vy­ví­je­jí­cí se po­tře­by me­t­ro­lo­gů a kon­struk­té­rů, kteří chtě­jí zlep­šit své pro­ce­sy kon­t­ro­ly kva­li­ty a vý­vo­je vý­rob­ků.

Nový Han­dy­SCAN BLACK+|Elite po­sky­tu­je vy­ni­ka­jí­cí úroveň přes­nos­ti díky po­u­ži­tí sady Accu+, která umožňuje uži­va­te­li spo­leh­nout se na op­ti­ma­li­zo­va­nou ob­je­mo­vou přes­nost 0,020 mm + 0,015 mm/m. Může se pochlu­bit novou funk­cí Flex Vo­lu­me, která po­sky­tu­je větší mě­ři­cí objem a umožňuje jed­no­du­še na­sta­vi­tel­nou vzdá­le­nost ske­no­vá­ní od blíz­ké (200 mm) až po vzdá­le­nou (700 mm). S vy­u­ži­tím nově zís­ka­ných cer­ti­fi­ka­cí za­jiš­ťu­je řada BLACK také přes­nost a spo­leh­li­vost mě­ře­ní pro­střed­nic­tvím pře­jí­ma­cích testů sní­ma­čů za­lo­že­ných na stan­dar­dech VDI/VDE 2634 část 3 a ISO 10360 v akre­di­to­va­ných la­bo­ra­to­řích ISO/IEC 17025-2017, což pod­tr­hu­je zá­va­zek Crea­formu k přís­né­mu hod­no­ce­ní vý­ko­nu a za­jiš­tě­ní kva­li­ty.

Pokud jde o nově mo­der­ni­zo­va­nou řadu SIL­VER, jeví se jako trans­for­mač­ní ná­stroj při vý­vo­ji pro­duk­tů. S novou er­go­no­mic­kou es­te­ti­kou, zvý­še­ným roz­li­še­ním pro slo­ži­té de­tai­ly, vše­stran­ný­mi mož­nost­mi ske­no­vá­ní při­způ­so­be­ný­mi růz­ným typům po­vrchů a uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vým de­signem pří­stup­ným všem na­bí­zí řada SIL­VER stále nej­vyš­ší hod­no­tu za in­ves­to­va­né pe­ní­ze. Aniž by sni­žo­va­la ce­no­vou do­stup­nost, in­te­gru­je v sobě špič­ko­vý po­krok řady BLACK, vy­u­ží­vá osvěd­če­nou kon­struk­ci, kom­pa­ti­bi­li­tu s ne­dáv­no uve­de­nou sadou Au­to­mati­on a těží z vý­ji­meč­né­ho zá­kaz­nic­ké­ho ser­vi­su a ce­lo­svě­to­vé pod­po­ry.

Chce­te­‑li se do­zvě­dět více o těch­to nej­no­věj­ších ver­zích ro­di­ny Han­dy­SCAN 3D, za­re­gis­truj­te se na bez­plat­ný webi­nář 7. květ­na s ná­zvem „Re­vo­lu­ce v in­že­nýr­ství a vý­ro­bě: Uvol­ně­ní síly pře­nos­né­ho 3D ske­no­vá­ní“. Na tomto webi­ná­ři budou před­sta­ve­ny re­ál­né pří­pa­do­vé stu­die a hma­ta­tel­né pří­no­sy no­vých mo­de­lů ske­ne­rů Han­dy­SCAN SIL­VER a BLACK od Crea­formu pro vývoj vý­rob­ků a kon­t­ro­lu kva­li­ty.


Mohlo by vás zajímat: