Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creaform představuje nové 3D skenery MetraSCAN BLACK+

Autor článku: Creaform / Redakce   
Úterý, 09 Duben 2024 21:55

Tags: 3D skenery | BLACK+ | BLACK+|Elite | Creaform | Hardware | Kontrola kvality | MetraSCAN

metrascan blackseries-1-2415Crea­form, di­vi­ze spo­leč­nos­ti AME­TEK a ce­lo­svě­to­vý do­da­va­tel au­to­ma­ti­zo­va­nýchpře­nos­ných 3D mě­ři­cích ře­še­ní, ozna­mu­je uve­de­ní pří­stro­jů Me­traS­CAN BLACK+, Me­traS­CAN BLACK+|Elite a Han­dy­PRO­BE Next+, nej­no­věj­ších verzí své sady op­tic­kých CMM 3D ske­ne­rů a sond. Tato nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ce řady Me­traS­CAN 3D, která vy­u­ží­vá nové cer­ti­fi­ka­ce ISO 10360 a ná­stro­je pro pod­po­ru na­sta­ve­ní, má za cíl po­skyt­nout pro­fe­si­o­ná­lům so­fis­ti­ko­va­né ná­stro­je pro op­ti­ma­li­za­ci je­jich pro­vo­zu.

Roz­ší­ře­ní této řady, která umo­ž­ňuje jed­no­du­ché a přes­né mě­ře­ní vel­kých dílů, před­sta­vu­je stra­te­gic­ký krok Crea­for­mu k uspo­ko­je­ní vy­ví­je­jí­cích se po­třeb od­bor­ní­ků na kon­t­ro­lu kva­li­ty.

metrascan blackseries-2-2415

Tato nová ře­še­ní jsou na­vr­že­na tak, aby op­ti­ma­li­zo­va­la pra­cov­ní po­stu­py a zlep­šo­va­la vý­sled­ky v ja­kých­ko­li pod­mín­kách a pro všech­ny uži­va­te­le (od­bor­ní­ky i ne­od­bor­ní­ky), a při­ná­še­jí další vý­ji­meč­né funk­ce:

  • Přís­né ak­ceptač­ní testy: Po­stup pře­jí­ma­cích testů sen­zo­ru je za­lo­žen na me­zi­ná­rod­ní normě ISO 10360, která za­jiš­ťu­je in­ten­ziv­ní tes­to­vá­ní za úče­lem de­fi­no­vá­ní spe­ci­fi­ka­cí a kva­li­fi­ka­ce vý­ko­nu sen­zo­ru, a testy vý­ko­nu se pro­vá­dě­jí v la­bo­ra­to­řích Crea­for­mu, akre­di­to­va­ných podle normy ISO/IEC 17025-2017, což za­jiš­ťu­je kva­li­tu za­ří­ze­ní a vy­ba­ve­ní, sle­do­va­tel­nost vý­stu­pů a kva­li­tu va­li­dač­ních metod.
  • Nová spe­ci­fi­ka­ce au­to­ma­tic­ké­ho roz­ší­ře­ní ob­je­mu: Nyní na­bí­zí spe­ci­fi­ka­ci přes­nos­ti až 0,025 mm + 0,015 mm/m v roz­ší­ře­ném mě­ři­cím ob­je­mu, což za­jiš­ťu­je dů­vě­ru ve vý­kon­nost a přes­nost pro­ce­su kon­t­ro­ly kva­li­ty u vel­kých dílů.
  • 360° mag­ne­tic­ké terče: Tyto opa­ko­va­ně po­u­ži­tel­né a odol­né terče, vi­di­tel­né ze všech úhlů, se snad­no na­sta­vu­jí, au­to­ma­tic­ky de­te­ku­jí pro au­to­ma­tic­kou sprá­vu a čiš­tě­ní dat a po­má­ha­jí po­sky­to­vat rych­lé vý­sled­ky.
  • Na­vá­dě­cí ná­stro­je: Po­sky­tu­jí vi­zu­ál­ní na­vá­dě­cí zpět­nou vazbu o umís­tě­ní terčů při vy­tvá­ře­ní na­sta­ve­ní, což je uži­teč­né zejmé­na pro ne­od­bor­ní­ky, kteří po­tře­bu­jí návod při vy­tvá­ře­ní svých prv­ních na­sta­ve­ní.
  • Ná­stro­je pro ře­še­ní pro­blé­mů: Na­bí­ze­jí vy­spě­lou di­a­gnos­ti­ku na­sta­ve­ní, která umožňuje ově­řit de­for­ma­ce na­sta­ve­ní pří­prav­ku nebo dílu z ja­ké­ko­li pří­či­ny (te­pel­né, ná­ra­zy atd.) je­di­ným klik­nu­tím.
  • Kon­t­rol­ní ná­stro­je: Po­sky­tu­jí plnou kon­t­ro­lu nad mi­ni­mál­ní vi­di­tel­nos­tí cílů umo­ž­ňu­jící sní­má­ní, stej­ně jako plnou kon­t­ro­lu nad cho­vá­ním za­ří­ze­ní pro spe­ci­fic­ké méně nebo velmi ná­roč­né apli­ka­ce.

Crea­form se snaží do­dá­vat vy­so­ce kva­lit­ní a spo­leh­li­vé pro­duk­ty a díky těmto novým pře­jí­ma­cím tes­tům a zdo­ko­na­le­ným funk­cím se ujiš­ťu­je, že bez vý­jim­ky po­sky­tu­je op­ti­mál­ní výkon po­třeb­ný pro pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti me­t­ro­lo­gie. Tímto způ­so­bem Crea­form za­jiš­ťu­je nej­jed­no­duš­ší přes­nost mě­ře­ní s nej­vyš­ší­mi stan­dar­dy kva­li­ty.


Mohlo by vás zajímat: