Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová velkoformátová tiskárna SureColor P20500

Autor článku: Epson / redakce   
Úterý, 30 Duben 2024 23:06

Tags: Drupa | Epson | Hardware | SC-P20500 | Su­re­Co­lor | Tiskárny | Velkoformáty

p20500series mu front-2418Epson uvedl na trh ná­stup­ce své vel­ko­for­má­to­vé pro­dukč­ní tis­kár­ny Su­re­Co­lor SC-P20000 a po­si­lu­je svou po­zi­ci na trhu s vy­so­ce kva­lit­ní­mi fo­to­gra­fic­ký­mi tis­kár­na­mi na vodní bázi ur­če­ný­mi pro tisk umě­lec­kých děl. Tis­kár­na Su­re­Co­lor SC-P20500 při­ná­ší nejen ještě vyšší pro­duk­ti­vi­tu a kva­li­tu pro fo­to­gra­fic­ké la­bo­ra­to­ře, po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb a fir­my, ale na­bí­zí také kom­bi­na­ci efek­ti­vi­ty a kva­li­ty ob­ra­zu vý­rob­cům pré­mi­o­vých umě­lec­kých fo­to­gra­fií, pla­ká­tů a in­te­ri­é­ro­vých ná­pi­sů.

Nová tis­kár­na bude k vi­dě­ní na ve­letr­hu drupa v hale 5, stá­nek D20, v Düssel­dor­fu od 28. květ­na do 7. červ­na 2024.

Nový 64­pal­co­vý model SC-P20500 při­chá­zí s řadou ino­va­cí, jako je sada 12 barev s oran­žo­vou, ze­le­nou a fi­a­lo­vou bar­vou a režim sjed­no­ce­ní lesk­lé­ho po­vrchu, který za­jiš­ťu­je lepší kon­trast, lepší to­na­li­tu a re­duk­ci bron­zo­vých od­stí­nů na lesk­lých mé­diích.

Na­vzdo­ry roz­ší­ře­ní o další barvy na­bí­zí tis­kár­na Epson SC-P20500 stej­nou rych­lost os­mi­prů­cho­do­vé­ho tisku (19,2 m²/h) jako model SC-P20000, rych­lej­ší zpra­co­vá­ní dat a 1,6li­t­ro­vé ba­le­ní in­kous­tu, které ve srov­ná­ní s před­cho­zím mo­de­lem sni­žu­je počet výměn in­kous­tu při­bliž­ně o po­lo­vi­nu. Tis­kár­na SC-P20500 je vy­ba­ve­na stej­nou tis­ko­vou hla­vou (Epson Pre­ci­si­on­Co­re MicroT­FP) jako SC-P9500 a na­bí­zí vy­so­ce efek­tiv­ní pro­voz s rych­lým časem zpra­co­vá­ní bez kom­pro­mi­sů v kva­li­tě ob­ra­zu.

SC-P20500 za­jiš­ťu­je vyšší spo­leh­li­vost díky řadě funk­cí, jako je tech­no­lo­gie Noz­zle Ve­ri­fi­cati­on, která au­to­ma­tic­ky de­te­ku­je a čistí trys­ky. Pro­ti­pra­cho­vé kryty tis­ko­vé hlavy a médií, které sni­žu­jí zby­teč­né ná­kla­dy na opa­ko­va­ný tisk v dů­sled­ku chyb­ných vý­tis­ků. SC-P20500 se mi­mo­řád­ně snad­no po­u­ží­vá a díky funk­cím, jako je na­pří­klad za­klá­dá­ní médií bez dr­žá­ku role a in­tu­i­tiv­ní ovlá­dá­ní pro­střed­nic­tvím 4,3pal­co­vé­ho do­ty­ko­vé­ho dis­ple­je, je do­ko­na­le na­vr­že­na pro snad­nou údrž­bu vlast­ní­mi si­la­mi.

Tis­kár­na SC-P20500 je vy­so­ce bez­peč­ná, dis­po­nu­je au­to­ma­tic­kým šif­ro­vá­ním (for­mát: AES-2560) a umo­ž­ňuje snad­né uklá­dá­ní a ma­ni­pu­la­ci s daty pro­střed­nic­tvím do­ty­ko­vé­ho dis­ple­je tis­kár­ny a/nebo apli­ka­ce Epson Web­Con­fig, při­čemž na­bí­zí mož­nost uklá­dá­ní na disk SSD o ka­pa­ci­tě téměř 1 TB. Jako ener­ge­tic­ky úspor­ná splňuje po­ža­dav­ky normy Ener­gyStar v3.1 a je vy­ro­be­na udr­ži­tel­něj­ším způ­so­bem z 30 % recyklo­va­né­ho plas­tu. Zá­sob­ní­ky in­kous­tu o ob­je­mu 1,6 litru dále zlep­šu­jí eko­lo­gic­kou udr­ži­tel­nost pro­duk­tu tím, že sni­žu­jí spo­tře­bu plas­tů na litr o 90 % ve srov­ná­ní s po­u­ží­vá­ním kar­trid­ží.

Tis­kár­na SC-P20500 se snad­no na­sta­vu­je a kon­fi­gu­ru­je a je pod­po­ro­vá­na vy­spě­lým soft­wa­rem Epson, takže není nutné ku­po­vat další soft­ware. RIP Epson Edge Print PRO se do­dá­vá stan­dard­ně, za­tím­co Epson Media In­staller lze snad­no stáh­nout a po­u­žít pro jed­no­du­chou kon­fi­gu­ra­ci médií. K dis­po­zi­ci je také pod­po­ra Epson Cloud So­lu­ti­on PORT pro mo­ni­to­ro­vá­ní tis­kár­ny. Vo­li­tel­ně do­stup­ný modul Adobe PS za­hr­nu­je Adobe Em­bed­ded Print En­gi­ne, který zlep­šu­je re­pro­duk­ci PDF a umožňuje rych­lej­ší zpra­co­vá­ní dat.

Podle Sláv­ka Gros­se, ma­na­že­ra pro ko­merč­ní a prů­mys­lo­vý tisk v Epson Eu­ro­pe CZ & SK, je uve­de­ní tis­kár­ny SC-P20500 na trh vý­znam­ným kro­kem kupře­du, kte­rým Epson na­va­zu­je na silné strán­ky tis­kár­ny SC-P20000 a při­chá­zí na trh s ce­no­vě velmi vý­hod­nou tis­kár­nu, která po­sky­tu­je vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu, spo­leh­li­vost a pro­duk­ti­vi­tu.


Mohlo by vás zajímat: