Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Novinky pro tisk CAD výkresů a plakátů od Canonu

Autor článku: Canon   
Pondělí, 02 Říjen 2023 12:12

Tags: CAD | Canon | image­PRO­GRAF | Tiskárny | TM A0+ | TM A1+ | Velkoformáty

Canon imagePROGRAF TM-2340Canon uvedl na trh novou řadu tis­ká­ren image­PRO­GRAF TM A0+ a A1+ pro vý­rob­ce tech­nic­kých a pro­pa­gač­ních vel­ko­for­má­to­vých tis­ko­vých apli­ka­cí. Najde uplat­ně­ní v růz­ných od­vět­vích od ar­chi­tek­tu­ry, stro­jí­ren­ství, sta­veb­nic­tví a vý­ro­by až po ma­lo­ob­chod, po­hos­tin­ství a vzdě­lá­vá­ní. Sou­čás­tí port­fo­lia je pět mo­de­lů – TM­‑355, TM­‑350 a TM­‑340 pro tisk for­má­tu A0+ a TM­‑255 a TM­‑240 pro tisk for­má­tu A1+ – všech­ny s nově vy­vi­nu­tým, zá­ři­vým in­kous­tem pur­pu­ro­vé barvy.

Tato řada je na­vr­že­na tak, aby splňovala různé po­tře­by tisku, od kon­strukč­ních a ná­vr­hář­ských vý­kre­sů CAD až po pla­ká­ty v ma­lo­ob­cho­dě a re­stau­ra­cích a škol­ních učeb­nách. Díky pro­pra­co­va­né­mu de­sig­nu a malým roz­mě­rům se ve­jdou prak­tic­ky do ja­ké­ho­ko­li kan­ce­lář­ské­ho nebo ob­chod­ní­ho pro­sto­ru, a to i v kom­bi­na­ci s vo­li­tel­ným vel­ko­for­má­to­vým ske­ne­rem.

Canon imagePROGRAF TM-2-2340

Řada image­PRO­GRAF TM je vy­ba­ve­na nově vy­vi­nu­tým pro­ce­so­rem pro zpra­co­vá­ní ob­ra­zu L­‑COA PRO II, který umožňuje rych­lé spuš­tě­ní. Model TM­‑355/350 na­bí­zí nej­vyš­ší rych­lost tisku až 3,2 strán­ky za mi­nu­tu (PPM), což je při­bliž­ně o 28 % více než u před­cho­zích mo­de­lů, a za­jiš­ťu­je tak vyšší pro­duk­ti­vi­tu při tisku, u něhož hraje čas roz­ho­du­jí­cí roli.

Vý­raz­něj­ší barvy také na ne­na­tí­ra­ném pa­pí­ře

Vy­lep­še­né in­kous­ty pro řadu image­PRO­GRAF TM za­jiš­ťu­jí zá­ři­věj­ší barvy i na ne­na­tí­ra­ném pa­pí­ře. Nově na­vr­že­ná ta­bul­ka pro zpra­co­vá­ní ob­ra­zu a op­ti­ma­li­zo­va­ný pur­pu­ro­vý in­koust za­jiš­ťu­jí špič­ko­vé po­dá­ní čer­ve­né barvy pro živou re­pro­duk­ci a os­třej­ší kon­tras­ty. To zna­me­ná větší zře­tel­nost při zvý­razňování oprav a re­vi­zí ve vý­kre­sech CAD nebo při zob­ra­zo­vá­ní dů­le­ži­tých tech­nic­kých po­zná­mek.
Díky po­u­ži­tí pl­no­ba­rev­né­ho pig­men­to­vé­ho in­kous­tu, který je navíc odol­ný vůči vodě, mohou tis­kár­ny vy­tvá­řet pou­ta­vé pla­ká­ty a re­klam­ní před­mě­ty, které při­ta­hu­jí po­zor­nost a po dlou­hou dobu ne­vy­bled­nou. Zá­kaz­ní­ci tisk­nou­cí pla­ká­ty mohou vy­tvá­řet vý­tis­ky bez okra­jů s vy­u­ži­tím celé šířky role, takže od­pa­dá ča­so­vě ná­roč­né oře­zá­vá­ní okra­jů po tisku.

Vy­lep­še­ný de­sign a uži­va­tel­ské roz­hra­ní

Nová kon­struk­ce s plo­chou horní částí usnadňuje vý­mě­nu rolí pa­pí­ru. Tis­kár­ny au­to­ma­tic­ky de­te­ku­jí a zob­ra­zu­jí typ pa­pí­ru (při prv­ním po­u­ži­tí je nutná ruční volba typu pa­pí­ru) a od­ha­du­jí, kolik pa­pí­ru zbývá. Díky stan­dard­ně do­dá­va­né ka­lib­ra­ci barev při­spí­va­jí tyto funk­ce k vyšší efek­ti­vi­tě pro­vo­zu.
Velký do­ty­ko­vý panel na první po­hled zob­ra­zu­je šířku a typ pa­pí­ru a také zbý­va­jí­cí množ­ství in­kous­tu a pa­pí­ru v roli. Navíc jej lze na­klo­nit a na­sta­vit tak úhel pro snad­né sle­do­vá­ní podle úhlu po­hle­du a po­lo­hy uži­va­te­le.
Kon­struk­ce také po­má­há sní­žit pro­voz­ní hluk u všech mo­de­lů řady až na při­bliž­ně 39 de­ci­be­lů (dB) u ně­kte­rých mo­de­lů, což je při­bliž­ně o 1/3 méně než u je­jich před­chůd­ců, takže jsou vhod­né do ja­ké­ho­ko­li pra­cov­ní­ho pro­stře­dí. Srov­ná­ní akus­tic­ké ener­gie při tisku na stan­dard­ní ne­na­tí­ra­ný papír, li­ni­o­vé kres­by a textu a ve stan­dard­ním re­ži­mu. Běžný model ve stej­né třídě je "image­PRO­GRAF TM­‑300/200" (uve­den na trh v lis­to­pa­du 2018).

Po­krok v ob­las­ti udr­ži­tel­nos­ti

Canon se za­vá­za­l ke snaze o ome­ze­ní od­pa­du a do­pa­du na ži­vot­ní pro­stře­dí ve všech svých pro­vo­zech. Řada image­PRO­GRAF TM zís­ka­la hod­no­ce­ní „Gold“ v ame­ric­kém re­gis­t­ru EPEAT (Electro­nic Pro­duct En­vi­ron­men­tal As­sess­ment Tool), což je nej­vyš­ší stupeň cer­ti­fi­ka­ce v sek­to­ru zob­ra­zo­va­cích za­ří­ze­ní. EPEAT je sys­tém en­vi­ron­men­tál­ní­ho hod­no­ce­ní, který za­lo­ži­la ame­ric­ká ne­zisko­vá or­ga­ni­za­ce GEC (Green Electro­nics Coun­cil) za úče­lem roz­vo­je a pod­po­ry trhu s eko­lo­gic­ky še­tr­ný­mi vý­rob­ky. Hod­no­tí fak­to­ry, jako je ži­vot­nost vý­rob­ku, úspo­ra ener­gie a obal. Navíc byl u obalů pro­duk­tů na­hra­zen pě­no­vý po­ly­sty­ren pl­no­hod­not­ný­mi le­pen­ko­vý­mi obaly.

In­te­gro­va­ný soft­ware usnadňuje vy­tvá­ře­ní dobře zpra­co­va­ných pla­ká­tů a le­tá­ků

Tis­kár­ny řady TM se do­dá­va­jí se soft­warem Di­rect Print Plus, který umožňuje tisk­nout dáv­ko­vě více sou­bo­rů v růz­ných for­má­tech jed­no­du­chým pře­ta­že­ním, což uži­va­te­lům po­má­há efek­tiv­ně tisk­nout všech­ny typy vý­kre­sů. Pro pro­pa­gač­ní účely mohou zá­kaz­ní­ci vy­u­žít webo­vou apli­ka­ci Po­ste­rAr­tist od Canonu a vy­tvá­řet ori­gi­nál­ní ná­vrhy pla­ká­tů a le­tá­ků vý­bě­rem z ši­ro­ké na­bíd­ky bez­plat­ných ša­b­lon podle svých po­třeb.

Canon imagePROGRAF TM-3-2340

 

Další informace o Canon Europe a Canon CZ jsou k dispozici
na www.canon-europe.com a www.canon.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: