Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová řada velkoformátových tiskáren Canon imagePROGRAF PRO

Autor článku: Canon Europe   
Pondělí, 05 Únor 2024 11:36

Tags: 2600 | 4600 | 6600 | Canon | Hardware | imagePROGRAF PRO | Tiskárny | Velkoformáty

Canon imagePROGRAF PRO-4600-2406Canon uvedl na trh novou řadu úspěš­ných 12ba­rev­ných vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren image­PRO­GRAF PRO. Ta je ur­če­na pro ob­last fo­to­gra­fie a vý­tvar­né­ho umění a v kom­bi­na­ci s no­vou sadou pig­men­to­vých in­kous­tů LUCIA PRO II při­ná­ší nej­vyš­ší kva­li­tu tisku fo­to­gra­fií ze všech za­ří­ze­ní image­PRO­GRAF. Re­a­gu­je tak na po­ptáv­ku trhu po větší svět­lostá­los­ti a odol­nos­ti vý­tis­ků, která po­má­há je­jich dlou­ho­do­bé­mu ucho­vá­vá­ní a na­bí­zí další eko­lo­gic­ké vý­ho­dy.

Ino­vo­va­ná mo­de­lo­vá řada, která bude ofi­ci­ál­ně před­sta­ve­na na ve­letr­hu drupa 2024, za­hr­nu­je: 60"/1524mm image­PRO­GRAF PRO­‑6600, 44"/1118mm PRO­‑4600 a 24"/610mm PRO­‑2600, které na­hra­zu­jí mo­de­ly image­PRO­GRAF PRO­‑6100, PRO­‑4100 a PRO­‑2100.

Canon imagePROGRAF PRO-2600-2406

Výjimečná kvalita tisku

Přes­to­že byl 12ba­rev­ný in­koust po­u­ží­va­ný při tisku s image­PRO­GRAF PRO již dříve po­věst­ný vý­tis­ky ve fo­to­gra­fic­ké kva­li­tě s úžas­ný­mi, ži­vý­mi barva­mi a ne­pře­ko­na­tel­nou čis­to­tou a de­tai­ly, zlep­šil matný černý in­koust v sadě LUCIA PRO II spolu s nově na­vr­že­nou ta­bul­kou ba­rev­né­ho sou­tis­ku re­pro­duk­ci tmavších od­stí­nů a hus­to­tu černé na umě­lec­kých tis­cích. Tento po­krok také roz­ší­řil na stej­ných ty­pech médií tmavé ob­las­ti ba­rev­né škály a umožňuje re­pro­du­ko­vat de­tail­ně pro­kres­le­né od­stí­ny šedé.

Výrazně zvýšená odolnost

Sada in­kous­tů LUCIA PRO II také umožňuje uži­va­te­lům za­jis­tit dlou­hou ži­vot­nost tis­ko­vých vý­stu­pů, pro­to­že nové in­kous­ty po­sky­tu­jí pod­stat­ně lepší odol­nost proti po­škrá­bá­ní fo­to­gra­fic­kých pa­pí­rů. To usnadňuje ma­ni­pu­la­ci, mon­táž a ko­neč­nou úpra­vu, na­pří­klad pro gra­fic­ké tis­kár­ny (PSP), za­tím­co pig­ment v sadě in­kous­tů, který je velmi odol­ný proti svět­lu, vý­raz­ně zvy­šu­je stá­lost barev. Zvy­šu­je se tak hod­no­ta vý­tis­ků fo­to­gra­fií a vý­tvar­né­ho umění, které lze nyní s novou řadou image­PRO­GRAF PRO zho­to­vit v ještě vyšší kva­li­tě a ná­sled­ně ucho­vat až 200 let, aniž by barvy vy­bled­ly.

Zvýšení produktivity

Bez ohle­du na do­ved­nos­ti nebo zku­še­nos­ti uži­va­te­le se nová řada image­PRO­GRAF PRO snad­no po­u­ží­vá a na­bí­zí vyšší pro­duk­ti­vi­tu díky sys­té­mu sle­do­vá­ní stavu vy­stři­ko­vá­ní in­kous­tu, zjed­no­du­še­né­mu na­sta­ve­ní a snad­něj­ší ma­ni­pu­la­ci s médii. Umožňuje sou­čas­ně vlo­žit dru­hou roli ji­né­ho typu a ve­li­kos­ti média, takže uži­va­tel může au­to­ma­tic­ky pře­jít z mat­né­ho tisku na lesk­lý papír bez pře­ru­še­ní pra­cov­ní­ho pro­ce­su. Zrych­le­ním pro­ce­su au­to­ma­tic­ké­ho po­dá­vá­ní médií se také zkrá­ti­la doba vklá­dá­ní médií při­bliž­ně o 40 %.

Canon imagePROGRAF PRO-6600-2406

Životní prostředí

V sou­la­du s cílem Ca­no­nu ome­zit dopad svých pro­duk­tů a čin­nos­tí na ži­vot­ní pro­stře­dí sní­ži­la spo­leč­nost množ­ství po­ly­sty­re­no­vé­ho oba­lo­vé­ho ma­te­ri­á­lu po­u­ží­va­né­ho pro novou řadu image­PRO­GRAF PRO. Na­pří­klad pro model PRO­‑4600 je po­u­ži­to o 89,5 % méně pě­no­vé­ho po­ly­sty­re­nu než pro jeho před­chůd­ce. Kromě toho sní­že­ná spo­tře­ba ener­gie – 85 W nebo méně během pro­vo­zu a 2,3 W nebo méně při re­ži­mu stan­d­by – a také spl­ně­ní dal­ších kri­té­rií po­moh­ly této řadě zís­kat hod­no­ce­ní „Gold“ v rámci ame­ric­ké­ho re­gis­t­ru EPEAT, což je nej­vyš­ší úroveň re­gis­tra­ce v ob­las­ti pro­duk­tů zob­ra­zo­va­cích za­ří­ze­ní.

Nová řada image­PRO­GRAF PRO před­sta­vu­je pro zá­kaz­ní­ky Ca­no­nu atrak­tiv­ní ře­še­ní – pro­fe­si­o­nál­ní fo­to­gra­fo­vé mohou in­ves­to­vat do tech­no­lo­gie, která jim umož­ní dále ko­merč­ně zhod­no­tit je­jich práci pro­střed­nic­tvím tisku a zá­ro­veň si za­cho­vat plnou kon­t­ro­lu nad vý­stu­pem a kva­li­tou práce.

Nová řada image­PRO­GRAF PRO bude v pro­de­ji od břez­na 2024 v celém re­gi­o­nu EMEA buď přímo u Canonu, nebo pro­střed­nic­tvím ně­kte­ré­ho z je­jích akre­di­to­va­ných pro­dej­ců. Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te na tomto od­ka­zu.


Mohlo by vás zajímat: