Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Canon představuje novou tiskárnu Arizona 135 GT

Autor článku: Canon   
Úterý, 29 Červen 2021 23:54

Tags: Arizona 135 GT | Canon | Copycentra | Hardware | Tiskárny | Velkoformáty

Arizona 135 GT-2-2127Spo­leč­nost Canon před­sta­vu­je novou flat­bed tis­kár­nu Ari­zo­na 135 GT. Ta je ur­če­na hlav­ně vý­rob­cům re­klam­ní­ho zna­če­ní, co­py­cen­t­rům a of­se­to­vým a sí­to­tis­ko­vým tis­kár­nám, pro něž je chytrou in­ves­ti­cí do tech­no­lo­gií, které po­mo­hou roz­ví­jet nové ob­chod­ní pří­le­ži­tos­ti. Ať už se jedná o ob­last apli­ka­cí na pevná média, vel­ko­for­má­to­vý gra­fic­ký prů­my­sl nebo další roz­ší­ře­ní mož­nos­tí apli­ka­cí, Ari­zo­na 135 GT při­ná­ší vý­ho­dy oceňované řady Ari­zo­na – vy­so­kou kva­li­tu ob­ra­zu, pů­so­bi­vou pro­duk­ti­vi­tu, spo­leh­li­vost a vše­stran­nost.

Navíc je její pro­voz velmi úspor­ný a še­tr­ný k ži­vot­ní­mu pro­stře­dí.

Model Ari­zo­na 135 GT se snad­no ovlá­dá a je na­vr­žen pro vy­ni­ka­jí­cí pro­duk­ti­vi­tu a roz­ma­ni­tost apli­ka­cí. Po­sky­tu­je vý­ji­meč­nou kva­li­tu ob­ra­zu díky gra­ys­ca­le tech­no­lo­gii tisku Va­ri­a­Dot, která vy­u­ží­vá po­kro­či­lé tech­ni­ky vý­bě­ru ve­li­kos­ti kapek pro do­sa­že­ní fo­to­re­a­lis­tic­kých ob­ra­zů. Se schop­nos­tí zpra­co­vá­vat sub­strá­ty o ve­li­kos­ti až 125 x 250 cm a tloušť­ce až 50,8 mm a tisk­nout rych­los­tí až 34,2 m²/ho­di­nu před­sta­vu­je Ari­zo­na 135 GT chytrou in­ves­ti­ci pro tisk v ma­lých ná­kla­dech od pou­hých 2 000 m² ročně.

Pro­duk­ti­vi­tu této tis­kár­ny ještě zvy­šu­jí snad­no po­u­ži­tel­né funk­ce včet­ně sklá­dá­ní, dáv­ko­vá­ní slo­ži­tých úloh, kro­ko­vá­ní a opa­ko­vá­ní, zr­ca­dle­ní a změny při­řa­ze­ní tis­ko­vých re­ži­mů. Přes­ná re­gis­tra­ce tisku zabraňuje chy­bám a mož­nost pro­vá­dět úpra­vy na po­sled­ní chví­li přímo v tis­kár­ně šetří cenný čas.

Vzhle­dem k tomu, že pro­vo­zu­schop­nost je pro kaž­dou tis­ko­vou ope­ra­ci klí­čo­vá, je tis­kár­na Ari­zo­na 135 GT vy­ba­ve­na řadou ser­vis­ních funk­cí, které ma­xi­ma­li­zu­jí její dobu: au­to­ma­ti­zo­va­ný sys­tém za­jiš­ťu­je údrž­bu tis­ko­vé hlavy bez ma­nu­ál­ních zá­sa­hů a se­lek­tiv­ně ob­no­vu­je funkč­nost try­sek během ně­ko­li­ka sekund, za­tím­co služ­ba On Re­mo­te Ser­vi­ce umožňuje uži­va­te­li au­to­ri­zo­vat vzdá­le­nou pomoc zku­še­ných ser­vis­ních tech­ni­ků.

Arizona 135 GT-3-2127

Roz­ší­ře­ní port­fo­lia o apli­ka­ce na ob­rov­ské škále médií

Díky tech­no­lo­gii flat­bed tisku Ari­zo­na a je­jí­mu vy­tvr­zo­vá­ní po­mo­cí UV-LED je možné vy­tvá­řet ši­ro­kou škálu tr­van­li­vých apli­ka­cí na pevná nebo pruž­ná média se stan­dard­ním nebo po­réz­ním po­vr­chem, včet­ně skla, hli­ní­ku a ji­ných kovů, plát­na, dřeva, MDF, kar­to­nu, ke­ra­mic­kých dlaž­dic a plas­tů. Vo­li­tel­ná sada Ari­zo­na Sta­tic Sup­pres­si­on Up­gra­de Kit umožňuje tisk­nout také na tvrdé plas­to­vé ma­te­ri­á­ly, jako je akry­lát, po­ly­kar­bo­nát a sty­ren, za­tím­co vy­so­kotla­ký va­ku­o­vý sys­tém Ari­zo­na Clas­sic za­jiš­ťu­je mi­mo­řád­ně spo­leh­li­vé při­dr­že­ní média během tisku, a to i v pří­pa­dě pev­ných médií s ne­rov­ným po­vr­chem. Další mož­nos­ti se ote­ví­ra­jí díky doplňku pro tisk na média z rolí (Roll Media Op­ti­on). Ten umožňuje uži­va­te­lům vy­tvá­řet apli­ka­ce z fle­xi­bil­ních médií o šířce až 220 cm, včet­ně ten­kých a na teplo cit­li­vých médií, a tisk­nout přes noc úlohy typu roll-to-roll bez nut­nos­ti do­hle­du.

Kre­a­tiv­ní mož­nos­ti díky soft­wa­ru Ari­zo­na Xpert

Tis­kár­na Ari­zo­na 135 GT se do­dá­vá s před­tis­ko­vým soft­warem Ari­zo­na Xpert, který umožňuje snad­ný návrh a vý­ro­bu vy­so­ce hod­not­ných apli­ka­cí. Soft­ware ob­sa­hu­je při­pra­ve­né ša­b­lo­ny a do­vo­lu­je uži­va­te­lům, aby tyto ná­vrhy sdí­le­li přímo se zá­kaz­ní­ky. Ná­vr­há­ři si tak mohou pro­hléd­nout ko­neč­ný pro­dukt po­mo­cí 3D zob­ra­ze­ní v Ari­zo­na Xpert Ex­tensi­ons, čímž se mi­ni­ma­li­zu­jí chyby a zvy­šu­je se šance na do­ko­na­lý tisk hned při prv­ním po­ku­su. S tím sou­vi­sí i mi­ni­ma­li­za­ce od­pa­du, růst marží a rych­lej­ší re­a­li­za­ce za­ká­zek. Nové ob­chod­ní pří­le­ži­tos­ti ote­ví­rá také mož­nost ví­ce­vrt­stvé­ho tisku s re­li­éf­ním po­vr­chem.

Udr­ži­tel­né ře­še­ní flat­bed tisku

Tech­no­lo­gie Va­ri­a­Dot, kte­rou tis­kár­na Ari­zo­na 135 GT dis­po­nu­je, vy­u­ží­vá pro­měn­li­vou ve­li­kost kapek od 6 do 30 pi­ko­li­t­rů. Nejen­že díky tomu vzni­ka­jí ostré ob­ráz­ky, ale Ari­zo­na 135 GT spo­tře­bu­je až o 50 % méně in­kous­tu než běžné flat­bed tis­kár­ny. In­kous­ty s cer­ti­fi­ka­cí UL GRE­EN­GU­ARD Gold jsou vhod­né pro ja­ké­ko­li vnitř­ní apli­ka­ce, jako jsou školy, ne­moc­ni­ce a ma­lo­ob­cho­dy. Nízké emise také při­spí­va­jí ke zdra­věj­ší­mu pro­stře­dí při tisku. Kromě toho se tis­kár­na Ari­zo­na 135 GT vy­zna­ču­je níz­kou spo­tře­bou ener­gie díky funk­ci oka­mži­té­ho za­pnu­tí a mi­ni­mál­ní době za­hří­vá­ní s vy­u­ži­tím LED lamp. Mezi další funk­ce patří stan­dard­ní na­pá­je­cí zdroj, ener­ge­tic­ky úspor­ný pro­ces vy­tvr­zo­vá­ní a efek­tiv­ní va­ku­o­vá čer­pa­dla. Stro­je budou také časem za­řa­ze­ny do pro­gra­mu re­pa­so­vá­ní pro­duk­to­vé řady Ari­zo­na, který již tak velmi udr­ži­tel­né tis­kár­ně za­jis­tí druhý život.

Další informace o modelu Arizona 135 GT naleznete na www.canon-europe.com. Chcete-li se dozvědět více o produktové řadě Arizona, navštivte stránku www.canon-europe.com/business-printers.


Mohlo by vás zajímat: