Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové 44" fotografické a technické tiskárny Epson

Autor článku: Epson   
Úterý, 22 Červen 2021 23:32

Tags: 44palcové | Epson | Fotografické | Hardware | Technické | Tiskárny | Velkoformáty

UseScene-02 T COFFEE-CLUB-2126Glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ká firma Epson před­sta­vi­la novou řadu tis­ká­ren, která za­hr­nu­je dvě nové 44­pal­co­vé tis­kár­ny – SC-T7700D pro tech­nic­ké / AEC a POS trhy a SC-P8500D pro pro­duk­ci fo­to­gra­fií. Oba mo­de­ly jsou ur­če­ny pro uži­va­te­le, kteří hle­da­jí kom­pakt­ní a sty­lo­vou tis­kár­nu v kon­fi­gu­ra­ci se dvěma ro­le­mi, která na­bí­zí nej­vyš­ší úroveň za­bez­pe­če­ní spolu s vý­ji­meč­nou pro­duk­ti­vi­tou a kva­li­tou vý­stu­pu.

Štíh­lá a ne­ná­pad­ná za­ří­ze­ní bez pro­blé­mů za­pad­nou do vět­ši­ny pra­cov­ních pro­stře­dí. Plo­chá zadní stra­na umožňuje tis­kár­ny umís­tit rov­nou ke zdi a plo­chý horní kryt lze po­u­žít jako ná­hle­do­vý stůl a od­klá­da­cí místo.
Tyto tis­kár­ny se snad­no po­u­ží­va­jí, pro­to­že je vše pří­stup­né přímo z před­ní stra­ny tis­ká­ren – in­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní, vý­suv­ný koš a spo­třeb­ní ma­te­ri­ál – a to vše bez nut­nos­ti pře­sou­vat tis­kár­nu z je­jí­ho ide­ál­ní­ho umís­tě­ní.
O op­ti­ma­li­za­ci pro­duk­ti­vi­ty se stará 2,64­pal­co­vá tis­ko­vá hlava Pre­ci­si­on­Co­re MicroT­FP, tech­no­lo­gie Va­ri­a­ble Sized Dro­plet a No­zzle Ve­ri­fi­cati­on tech­no­lo­gie kon­t­ro­ly try­sek. Nová zjed­no­du­še­ná funk­ce au­to­ma­tic­ké­ho za­vá­dě­ní role usnadňuje za­klá­dá­ní médií. Spolu s au­to­ma­tic­kým pře­pí­ná­ním mezi ro­le­mi a vo­li­tel­ným Pro­ducti­on Stac­ker sto­ho­va­čem lze vy­tvo­řit ře­še­ní, které umož­ní sto­ho­vat vý­tis­ky až ze 2 ce­lých rolí.
Za­bez­pe­če­ní tisku za­jiš­ťu­je celá řada zdo­ko­na­le­ných IT funk­cí a bez­peč­nost­ních prvků. Za­bez­pe­če­ná ko­mu­ni­ka­ce s ově­řo­vá­ním v síti, ochra­nou dat a kon­t­ro­lou pří­stu­pu k za­ří­ze­ní za­jiš­ťu­jí ochra­nu vy­so­ce dů­věr­ných do­ku­men­tů. Pod­po­ra ote­vře­né plat­for­my umožňuje zá­kaz­ní­kům spo­lu­pra­co­vat s do­da­va­te­li soft­wa­ru (ISV), kteří jim ušijí tis­ko­vá ře­še­ní na míru. Cen­t­rál­ní apli­ka­ce pro sprá­vu a sle­do­vá­ní, jako je clou­do­vé ře­še­ní Cloud So­lu­ti­on PORT od spo­leč­nos­ti Epson, a soft­wa­ro­vé ná­stro­je umožňují cen­t­rál­ní sprá­vu ex­ter­ních hro­zeb, a proto jsou tyto tis­kár­ny ide­ál­ní pro ko­merč­ní pod­ni­ky.

Su­re­Co­lor SC-T7700D

Tis­kár­na Su­re­Co­lor SC-T7700D byla na­vr­že­na pro ar­chi­tek­to­nic­ké, stro­jí­ren­ské a sta­veb­ní spo­leč­nos­ti (AEC), které tisk­nou po­drob­né a přes­né CAD plány a vý­kre­sy, stej­ně jako pro ma­lo­ob­chod­ní­ky, kteří vy­tvá­ře­jí POS (point of sale) re­klam­ní ma­te­ri­á­ly s přes­ným zob­ra­ze­ním barev loga. Z bez­peč­nost­ních prvků na vy­so­ké úrov­ni budou také těžit stát­ní a ve­řej­ný sek­tor s pra­cov­ní­ky na růz­ných pra­co­viš­tích. Sada in­kous­tů se šesti barva­mi Ul­tra­chro­me XD3 po­u­ží­vá nový čer­ve­ný in­koust, který při­ná­ší živé barvy i přes­né a ostré linie.

T Series-2126

Su­re­Co­lor SC-P8500D

Tis­kár­na SC-P8500D byla na­vr­že­na pro pro­duk­ci pla­ká­tů s vel­kým ob­je­mem tisku a pro copy shopy, které na­bí­ze­jí­cí vel­ko­for­má­to­vý tisk fo­to­gra­fií také for­mou sa­mo­ob­služ­né­ho tisku. 6ba­rev­ná in­kous­to­vá sada Ul­tra­Chro­me Pro6 na­bí­zí mat­nou a fo­to­gra­fic­kou čer­nou a také nový šedý in­koust pro ply­nu­lé pře­cho­dy a ome­ze­ní zr­ni­tos­ti.

P Series -2126

Tis­kár­ny SC-T7700D a SC-P8500D budou do­stup­né od září 2021.


Mohlo by vás zajímat: