Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Canon představuje velkoformátový imagePROGRAF TC-20M

Autor článku: Canon   
Úterý, 04 Duben 2023 10:21

Tags: A1+ | Canon | imagePROGRAF | Skener A4 | Stolní | TC-20M | Tiskárny | Velkoformáty

imagePROGRAF TC-20M-2314Canon uvedl 4. dubna na trh vel­ko­for­má­to­vou ba­rev­nou (CMYK) stol­ní tis­kár­nu image­PRO­GRAF TC-20M, která je vy­ba­ve­na plo­chým ske­ne­rem for­má­tu A4. Uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vý de­sign tis­kár­ny umožňuje i za­čí­na­jí­cím uži­va­te­lům bez po­čí­ta­če snad­no vy­tvá­řet nej­růz­něj­ší vel­ko­for­má­to­vé apli­ka­ce – na­pří­klad pro­pa­gač­ní pla­ká­ty pro ma­lo­ob­cho­dy a re­stau­ra­ce, vý­u­ko­vé ma­te­ri­á­ly pro školy, a do­kon­ce i ba­li­cí papír s vlast­ním de­signem, a to až do ve­li­kos­ti A1+.

Za­ří­ze­ní je také vhod­né pro vy­tvá­ře­ní tech­nic­kých sta­veb­ních vý­kre­sů, pro­jek­to­vých a ge­o­de­tic­kých plánů v do­má­cím pro­stře­dí nebo v ma­lých kan­ce­lá­řích – díky tomu je re­le­vant­ní pro trh ar­chi­tek­tu­ry, pro­jek­to­vá­ní a sta­veb­nic­tví (AEC).

Kromě ob­vyk­lých mož­nos­tí sí­ťo­vé­ho tisku mohou uži­va­te­lé zob­ra­zo­vat ná­hle­dy do­ku­men­tů JPEG a PDF, ske­no­vat, ko­pí­ro­vat a zvět­šo­vat ori­gi­ná­ly for­má­tu A4 a dal­ších roz­mě­rů pa­pí­ru. Úlohy lze také tisk­nout z USB flash disku přímo pro­střed­nic­tvím ovlá­da­cí­ho pa­ne­lu tis­kár­ny.

Design, který šetří místo a podpora formátů papíru A1+ až A4

Díky kom­pakt­ní­mu de­sig­nu tis­kár­ny image­PRO­GRAF TC-20M mohou uži­va­te­lé snad­no pro­vá­dět všech­ny ope­ra­ce sou­vi­se­jí­cí s tis­kem z před­ní části jed­not­ky, včet­ně na­sta­ve­ní a vklá­dá­ní pa­pí­ru (role nebo list), doplňování in­kous­tu a sběru vý­tis­ků. Vel­ko­ka­pa­cit­ní 70ml ná­dob­ky s in­kous­tem umožňují méně časté doplňování čtyř ba­rev­ných (CMYK) pig­men­to­vých in­kous­tů, které vy­tvá­ře­jí vy­so­ce kva­lit­ní a ba­rev­né ná­vrhy. Od­liš­ný tvar a barva ot­vo­rů pro do­pl­ně­ní ná­do­bek na každé ná­drž­ce zabraňují do­pl­ně­ní ne­správ­né barvy.

Tis­kár­na pod­po­ru­je role pa­pí­ru až do šířky A1+ a je vy­ba­ve­na stan­dard­ním au­to­ma­tic­kým po­da­va­čem listů for­má­tu A3 a A4. Role i listy pa­pí­ru lze za­lo­žit sou­čas­ně, což uži­va­te­lům umožňuje ko­pí­ro­vat a tisk­nout různé for­má­ty na jed­nom za­ří­ze­ní jen po­mo­cí vý­bě­ru zdro­je pa­pí­ru na uži­va­tel­ském pa­ne­lu. Uži­va­te­lé mohou také opa­ko­va­ně rozko­pí­ro­vat jeden do­ku­ment na roli pa­pí­ru až do ve­li­kos­ti A1+.

Díky kom­pakt­ní­mu tělu o šířce 968 mm, hloub­ce 525 mm, výšce 245 mm a de­sig­nu, který šetří místo, lze tis­kár­nu image­PRO­GRAF TC-20M umís­tit na po­li­ci nebo stůl. Pro za­chy­ce­ní vy­tiš­tě­ných ma­te­ri­á­lů lze jako vo­li­tel­né pří­slu­šen­ství po­u­žít koš „BU-06“. Za­ří­ze­ní je tak skvě­lou vol­bou pro vel­ko­for­má­to­vý tisk i ve stís­ně­ných pro­sto­rech.

Aplikace PosterArtist pro působivé plakáty a letáky pro nejrůznější účely

Po­mo­cí webo­vé apli­ka­ce Po­ste­rAr­tist spo­leč­nos­ti Canon mohou uži­va­te­lé tis­kár­ny image­PRO­GRAF TC-20M snad­no vy­bí­rat z ši­ro­ké škály ša­b­lon a na­vr­ho­vat pla­ká­ty a le­tá­ky podle svých fi­rem­ních nebo sou­kro­mých po­třeb. Kromě toho pod­po­ru­je apli­ka­ce Po­ste­rAr­tist také per­so­na­li­zo­va­ný tisk a tisk va­ri­a­bil­ních dat.

Navrženo s ohledem na udržitelnost

Canon image­PRO­GRAF TC-20M má níz­kou spo­tře­bu ener­gie, při pro­vo­zu je pří­kon tis­kár­ny menší než 26 W a v po­ho­to­vost­ním re­ži­mu 2,4 W. Za­ří­ze­ní image­PRO­GRAF TC-20M bylo také ohod­no­ce­no jako „zlatý“ pro­dukt, což je nej­lep­ší ohod­no­ce­ní v ob­las­ti pro­duk­tů zob­ra­zo­va­cích za­ří­ze­ní v rámci ame­ric­ké­ho sys­té­mu hod­no­ce­ní vlivu na ži­vot­ní pro­stře­dí EPEAT.Mohlo by vás zajímat: