Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Canon představil velkoformátovou tiskárnu imagePROGRAF TC-20

Autor článku: Redakce   
Pátek, 06 Leden 2023 16:08

Tags: Canon | imagePROGRAF | TC-20 | Tiskárna | Velkoformáty

imageprograf-tc-20 primary-2301Dneš­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé a tvůr­ci, kteří pra­cu­jí na hyb­rid­ních prin­ci­pech, stále čas­tě­ji vy­ža­du­jí mož­nost vy­tvá­řet fy­zic­ké vý­kre­sy, pla­ká­ty a další velká gra­fic­ká média od­kud­ko­li – do­kon­ce i bez opuš­tě­ní do­mo­va. Spo­leč­nost Canon USA před­sta­vu­je vel­ko­for­má­to­vou tis­kár­nu image­PRO­GRAF TC-20, která je na­vr­že­na tak, aby za­jis­ti­la do­stup­nost a ce­no­vou do­sa­ži­tel­nost pro dneš­ní ge­ne­ra­ci „ku­ti­lů“, od gra­fi­ků přes ar­chi­tek­ty, in­že­ný­ry, pe­da­go­gy až po ma­ji­te­le ma­lo­ob­chod­ních pro­de­jen.

Představení tis­kár­ny image­PRO­GRAF TC-20 je prvním uve­de­ním tis­kár­ny Canon v ka­te­go­rii tis­ká­ren umožňují­cích spo­tře­bi­tel­ský pří­stup k 24­pal­co­vé­mu vel­ko­for­má­to­vé­mu tisku za cenu pod 1000 USD, a to pro­střed­nic­tvím kom­pakt­ní­ho, stol­ní­ho, uži­va­tel­sky ovla­da­tel­né­ho za­ří­ze­ní.

imageprograf-tc-20 3-2301

Tis­kár­na image­PRO­GRAF TC-20 je spe­ci­ál­ně na­vr­že­na pro pro­stře­dí s ome­ze­ným pro­sto­rem, jako jsou do­má­cí kan­ce­lá­ře, malé kan­ce­lá­ře, školy a sa­te­lit­ní a do­čas­ná pra­co­viš­tě. Kom­bi­nu­je osvěd­če­né tech­no­lo­gie pro­duk­tů Canon z více pro­duk­to­vých řad, na­bí­zí vy­so­ce přes­ný tisk, au­to­ma­tic­ký po­da­vač listů, po­dá­vá­ní pa­pí­ru v ro­lích a vel­ko­ka­pa­cit­ní lah­vič­ky s in­kous­tem a na­bí­zí tak je­di­neč­nou kom­bi­na­ci kva­li­ty ob­ra­zu, vý­ko­nu, odol­nos­ti a ce­no­vé do­stup­nos­ti.

Peč­li­vá po­zor­nost byla vě­no­vá­na uži­va­tel­ské­mu de­sig­nu, pokud jde o in­sta­la­ci a prů­běž­né po­u­ží­vá­ní, se zvlášt­ním za­mě­ře­ním na za­čí­na­jí­cí uži­va­te­le vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren, při­čemž snad­nost ob­slu­hy se pro­je­vu­je schop­nos­tí tis­kár­ny au­to­ma­tic­ky pře­pí­nat mezi pa­pí­rem v roli a ře­za­ným pa­pí­rem, jakož i do­stup­nos­tí vklá­dá­ní pa­pí­ru v „bez­cív­ko­vé“ roli. Tis­kár­na image­PRO­GRAF TC-20 je plně ovla­da­tel­ná ze­pře­du, což umožňuje snad­né doplňování pa­pí­ro­vých médií, vý­mě­nu lah­vi­ček s in­kous­tem, vý­mě­nu kazet pro údrž­bu a sprá­vu na­sta­ve­ní z plně ba­rev­né­ho do­ty­ko­vé­ho pa­ne­lu.

Tis­kár­na je še­tr­ná k ži­vot­ní­mu pro­stře­dí a zís­ka­la zla­tou znám­ku podle ná­stro­je EPEAT (Electro­nic Pro­duct En­vi­ron­men­tal As­sess­ment Tool), což je dosud nej­vyš­ší hod­no­ce­ní ze všech tis­ká­ren image­PRO­GRAF, a zá­ro­veň má nej­niž­ší spo­tře­bu ener­gie ze všech do­sa­vad­ních tis­ká­ren image­PRO­GRAF.

Tis­kár­na image­PRO­GRAF TC-20 je schop­na po­jmout až 100 listů kan­ce­lář­ské­ho pa­pí­ru a až 50 listů běž­né­ho pa­pí­ru for­má­tu 11" × 17" a role o šířce až 24 palců, takže uži­va­te­lům na­bí­zí ši­ro­ký výběr médií. Tis­kár­na je stan­dard­ně do­dá­vá­na se čtyř­mi vy­so­ko­ka­pa­cit­ní­mi lah­vič­ka­mi s in­kous­tem o ob­je­mu 70 mi­li­li­t­rů, což sni­žu­je po­tře­bu časté vý­mě­ny in­kous­tu, šetří čas a ná­kla­dy na jeho doplňování.

K dis­po­zi­ci jsou bez­plat­ná soft­wa­ro­vá ře­še­ní pro kre­a­ti­vi­tu a pra­cov­ní po­stu­py, která po­má­ha­jí pod­po­ro­vat různá prů­mys­lo­vá od­vět­ví a tis­ko­vé po­tře­by.

S tis­kár­nou image­PRO­GRAF TC-20 jsou kom­pa­ti­bil­ní plat­for­my Win­dows i Mac.

Tis­kár­nu image­PRO­GRAF TC-20, stej­ně jako vo­li­tel­ný sto­jan pro tis­kár­nu a vo­li­tel­ný stol­ní koš, je podle údaje v tis­ko­vé zprá­vě možné nyní ob­jed­nat, jest­li to platí i pro Ev­ro­pu, ne­má­me in­for­ma­ce (pozn. re­dak­ce).
Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na canon.us/TC20.


Mohlo by vás zajímat: