Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PRISMAelevate XL od Canonu pro efektní reliéfní tisk

Pondělí, 29 Květen 2023 23:47

Tags: Arizona | Braillo­vo písmo | Canon | PRISMA XL Suite | PRISMA­e­le­va­te XL | Reliéfy

Canon PRISMAelevate XL-2322Canon na ve­letr­hu FESPA Glo­bal Print Expo v Mni­cho­vě před­sta­vil PRISMA­e­le­va­te XL, roz­ší­ře­ní vý­kon­né sady PRISMA XL Suite a snad­no po­u­ži­tel­nou soft­wa­ro­vou apli­ka­ci, která umožňuje tvůr­cům vel­ko­for­má­to­vé gra­fi­ky a po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb (PSP) vy­tvá­řet re­li­éf­ní tis­ko­vé apli­ka­ce a pro­du­ko­vat na tis­kár­nách Ari­zo­na vý­tis­ky ve vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tě.

Obo­ha­tí tak na­bíd­ku pro­duk­tů o tiš­tě­né tex­tu­ro­va­né efek­ty a re­li­éf­ní ná­pi­sy a při­ná­ší zlep­še­ní pro­duk­ti­vi­ty, fle­xi­bi­li­ty, výšky tisku, roz­sa­hu médií a po­u­ži­tel­nos­ti.

PRISMA­e­le­va­te XL je ná­stup­cem ře­še­ní Ari­zo­na Tou­chs­to­ne a při­ná­ší dvoj­ná­sob­nou výšku tisku při rych­los­ti vyšší až o 20 % – vy­tvá­ří tak hma­to­vé tis­ko­vé apli­ka­ce a vý­tis­ky s větší výš­kou re­li­éfu na ce­lo­svě­to­vě nej­lep­ších flat­bed tis­ko­vých za­ří­ze­ních Ari­zo­na 1300 a 2300.

PRISMA­e­le­va­te XL je nej­no­věj­ším čle­nem úspěš­né sady PRISMA XL Suite, která umožňuje zá­kaz­ní­kům na­vr­ho­vat kre­a­tiv­ní apli­ka­ce s vy­so­kou hod­no­tou tex­tu­ro­va­ných efek­tů na­po­do­bo­vá­ním tex­tu­ro­va­ných po­vrchů a po­u­ží­vá­ním re­li­éfů, ko­vo­vých ak­cen­tů a vy­vý­še­ných ná­pi­sů až do tloušť­ky 2 mm. Roz­ši­řu­je škálu kre­a­tiv­ních a funkč­ních apli­ka­cí, které mohou uži­va­te­lé vy­tvá­řet, včet­ně vy­so­ce hod­not­ných ná­pi­sů, in­te­ri­é­ro­vých a ex­te­ri­é­ro­vých de­ko­ra­cí, oce­ně­ní, re­pro­duk­cí vý­tvar­né­ho umění a pro­to­ty­pů obalů pro roz­ví­je­jí­cí se ob­las­ti, jako jsou de­ko­ra­ce, obaly a ma­lo­ob­chod. Po­sky­tu­je také ino­va­tiv­ní mož­nos­ti tisku s mož­nos­tí vý­ro­by spe­ci­fic­ké­ho zna­če­ní, jako je Braillo­vo písmo pro zra­ko­vě po­sti­že­né.

Pa­ten­to­va­ná tech­no­lo­gie Advan­ced Layer Prin­ting Sys­tem (ALPS) po­u­ží­va­ná v kom­bi­na­ci se střed­něob­je­mo­vý­mi flat­bed tis­kár­na­mi Ari­zo­na umožňuje in­te­li­gent­ní tisk vrs­tev in­kous­tu. Vy­tvá­ří tak bez­kon­ku­renč­ní kva­li­tu barev ve vy­so­kém roz­li­še­ní a do­vo­lu­je při­dá­vat do tis­ko­vých apli­ka­cí efekt­ní nebo funkč­ní hma­to­vé prvky. Na­bí­zí také snad­no po­u­ži­tel­ný do­pl­něk pro Adobe Pho­to­shop a Illustra­tor, jehož po­u­ží­vá­ní ne­vy­ža­du­je žádné další ško­le­ní a umožňuje vy­so­ce přes­ný 3D návrh re­li­éf­ních tis­ko­vých pro­jek­tů.

Ná­stroj PRISMA­e­le­va­te XL díky vy­lep­še­ním au­to­ma­ti­za­ce a funk­ci ná­hle­du pro tisk na první pokus po­má­há sni­žo­vat množ­ství od­pa­du, pro­to­že není třeba vy­tvá­řet zku­šeb­ní vý­tis­ky. In­kous­ty Canon vy­tvr­zo­va­né UV zá­ře­ním splňují vy­so­ké a přís­né eko­lo­gic­ké normy a byl jim udě­len cer­ti­fi­kát UL GRE­EN­GU­ARD GOLD. Proto jsou bez­peč­něj­ší pro po­u­ži­tí v cit­li­vých pro­stře­dích, jako jsou ne­moc­ni­ce, školy, ob­cho­dy a další ve­řej­ná místa.

Sada PRISMA XL Suite je sou­čás­tí port­fo­lia ře­še­ní pra­cov­ních pro­ce­sů PRISMA od Ca­no­nu a za­hr­nu­je PRISMA­gu­i­de XL, snad­no po­u­ži­tel­ný ino­va­tiv­ní soft­ware pro au­to­ma­ti­za­ci úloh, který je ide­ál­ní pro zpra­co­vá­ní slo­ži­tých úkolů. Po­má­há zá­kaz­ní­kům při vy­tvá­ře­ní a ná­hle­du ná­vrhů po­mo­cí pře­dem de­fi­no­va­ných úloh pro tis­kár­ny Co­lo­ra­do a Ari­zo­na, které pod­po­ru­jí ONYX pro tis­kár­ny Ari­zo­na a Cal­de­ra pro tis­kár­ny Co­lo­ra­do.

Sadu PRISMA XL Suite doplňuje PRISMA­ser­vi­ce – nová clou­do­vá ser­vis­ní plat­for­ma, která po­sky­tu­je rych­lej­ší, efek­tiv­něj­ší a účin­něj­ší zá­kaz­nic­kou pod­po­ru pro tis­kár­ny Ari­zo­na. Díky ne­pře­tr­ži­té­mu pří­stu­pu k ser­vis­ním in­for­ma­cím, ří­di­cím pa­ne­lům a re­le­vant­ním ser­vis­ním úda­jům umožňuje před­ví­dat, plá­no­vat a pro­vá­dět pří­sluš­né ser­vis­ní čin­nos­ti tak, aby tis­kár­ny zů­sta­ly v pro­vo­zu. Služ­ba PRISMA­ser­vi­ce je au­to­ri­zo­va­ným ser­vis­ním part­ne­rům Ca­no­nu k dis­po­zi­ci zdar­ma.

PRISMA­e­le­va­te XL bude možné ob­jed­ná­vat a ex­pe­do­vat od čer­ven­ce 2023 pro­střed­nic­tvím akre­di­to­va­ných part­ne­rů i přímých pro­dej­ců Ca­no­nu.Mohlo by vás zajímat: