Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Canon ImagePROGRAF TC-20 pro malé kanceláře

Autor článku: Canon   
Úterý, 28 Únor 2023 12:11

Tags: Canon | Domácnosti | imagePROGRAF | Kanceláře | TC-20 | velkoformátový tisk

Canon imagePROGRAF TC-20-2309Canon Eu­ro­pe uvádí na trh novou vel­ko­for­má­to­vou stol­ní tis­kár­nu image­PRO­GRAF TC-20. Ta je díky ten­ké­mu kom­pakt­ní­mu tělu, jed­no­du­ché­mu ovlá­dá­ní a vy­so­ce kva­lit­ní­mu tisku ve for­má­tu od A4 až po A1+ ur­če­na pro trh s velmi níz­ký­mi ob­je­my tisku, který za­hr­nu­je kan­ce­lá­ře v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství a sta­veb­nic­tví, vzdě­lá­va­cí za­ří­ze­ní a gastro­no­mii. Ide­ál­ní je ale i pro za­měst­nan­ce vy­u­ží­va­jí­cí hyb­rid­ní způ­sob práce.

Nová tis­kár­na Canon image­PRO­GRAF TC-20 je kom­pakt­ní stol­ní vel­ko­for­má­to­vá tis­kár­na, kte­rou lze v kan­ce­lá­ři či doma po­ho­dl­ně umís­tit na stůl nebo na po­lič­ku. Pod­po­ru­je ne­pře­tr­ži­tý tisk 100 listů A4 nebo 50 listů A3 běž­né­ho pa­pí­ru nebo pa­pí­ru v ro­lích až do for­má­tu A1+ pro tisk sta­veb­ních, pro­jek­to­vých, ge­o­de­tic­kých vý­kre­sů a ma­te­ri­á­lů pro pro­dej­ní místa. Do­dá­vá se s jed­no­du­chým, snad­no po­u­ži­tel­ným a bez­plat­ným soft­wa­ro­vým ře­še­ním Di­rect Print Plus, které za­jiš­ťu­je vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu tisku srov­na­tel­nou s vyš­ší­mi mo­de­ly řady image­PRO­GRAF a je kom­pa­ti­bil­ní i s ostat­ní­mi mo­de­ly image­PRO­GRAF.

Canon imagePROGRAF TC-20-2-2309

Způ­so­by práce se v po­sled­ních ně­ko­li­ka le­tech rych­le změ­ni­ly, pro­to­že mnoho lidí si osvo­ji­lo hyb­rid­ní styl a roz­dě­lu­jí svůj čas mezi kan­ce­lář a domov. Di­ver­zi­fi­ka­ce míst a způ­sobů práce vedla k roz­dě­le­ní úkonů na více pra­co­višť. Proto roste po­tře­ba zá­klad­ních typů vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren – zejmé­na při pře­cho­du mezi cen­t­rál­ní­mi, vzdá­le­ný­mi a do­má­cí­mi kan­ce­lá­ře­mi.

De­sign image­PRO­GRAF TC-20 za­jiš­ťu­je snad­nou uži­va­tel­skou údrž­bu a do­ká­že tisk­nout de­tail­ní vý­kre­sy pro od­vět­ví AEC, škol­ství a gastro­no­mii – po­má­há tak pod­ni­kům za­jis­tit si bu­douc­nost po­mo­cí agil­ních a pruž­ných ře­še­ní.

Vel­ko­for­má­to­vý tisk v ma­lých pro­sto­rách

Pro­sto­ro­vě úspor­ný de­sign tis­kár­ny TC-20 je ide­ál­ní pro uži­va­te­le v do­mác­nos­ti, kteří po­tře­bu­jí vel­ko­for­má­to­vý tisk. Její velmi tenké kom­pakt­ní tělo lze umís­tit na stůl nebo po­lič­ku a její kon­struk­ce umožňuje snad­ný pří­stup ke všem ope­ra­cím sou­vi­se­jí­cím s tis­kem, jako je vklá­dá­ní pa­pí­ru a doplňování in­kous­tu, ze­pře­du. Pro uži­va­te­le, kteří nejsou obe­zná­me­ni s vel­ko­for­má­to­vý­mi tis­kár­na­mi, je role pa­pí­ru na­vr­že­na tak, aby se snad­no in­sta­lo­va­la. Na roz­díl od mnoha ji­ných vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren je držák role bez šach­ty, což usnadňuje in­sta­la­ci role pa­pí­ru, zejmé­na v ma­lých pro­sto­rách. Uži­va­te­lé mohou velmi jed­no­du­še vlo­žit a za­jis­tit dr­žá­ky role na obou stra­nách.

Po­mo­cí bez­plat­né webo­vé apli­ka­ce „Po­ste­rAr­tist“ mohou uži­va­te­lé snad­no vy­tvá­řet pla­ká­ty a le­tá­ky. To je ide­ál­ní pro gastro­no­mic­ká pro­stře­dí, jako jsou re­stau­ra­ce a ma­lo­ob­chod­ní pro­dej­ny, kde se mohou vy­rá­bět pla­ká­ty a jí­del­ní líst­ky a kde je často velmi málo místa. Apli­ka­ce „Po­ste­rAr­tist“ na­bí­zí velké množ­ství ša­b­lon, které uži­va­te­lům umožňují vy­tvá­řet ma­te­ri­á­ly podle je­jich po­třeb, s mož­nos­tí měnit text a ob­ráz­ky, což usnadňuje vy­tvá­ře­ní ori­gi­nál­ních ná­vrhů i lidem bez zku­še­nos­tí s de­signem.

Vy­ni­ka­jí­cí vý­stup pro for­má­ty pa­pí­ru A1+ až A4

Stej­ně jako vyšší mo­de­ly řady image­PRO­GRAF se do­dá­vá s bez­plat­ným soft­warem Di­rect Print Plus, který uži­va­te­lům umožňuje kon­t­ro­lo­vat roz­lo­že­ní více sou­bo­rů v růz­ných for­má­tech, na­pří­klad PDF, JPEG a TIFF. Po­sky­tu­je ná­hle­dy na ob­ra­zov­ce. Ná­vrhy lze tisk­nout přímo, aniž by bylo nutné spouš­tět jed­not­li­vé spe­ci­a­li­zo­va­né apli­ka­ce. Jed­no­du­chým vý­bě­rem zdro­je pa­pí­ru v apli­ka­ci Di­rect Print Plus nebo al­ter­na­tiv­ním ovla­da­či tis­kár­ny mohou uži­va­te­lé pře­pí­nat mezi pa­pí­rem v roli a ře­za­ný­mi listy a snad­no tisk­nout vý­stu­py v růz­ných for­má­tech včet­ně for­má­tů A4, A3 a A1+. Stan­dard­ní ve­sta­vě­ný au­to­ma­tic­ký po­da­vač listů (ASF) může také prů­běž­ně tisk­nout na papír for­má­tu A3 nebo A4.

Všech­ny čtyři in­kous­ty jsou ba­rev­né pig­men­to­vé in­kous­ty, které se po­u­ží­va­jí k do­sa­že­ní vy­ni­ka­jí­cí kva­li­ty a ži­vých barev s mož­nos­tí vy­tvá­řet vý­kre­sy ve vy­so­kém roz­li­še­ní doma nebo na ji­ných vzdá­le­ných mís­tech se stej­ně snad­ným po­u­ži­tím jako v kan­ce­lá­ři. Díky po­u­ži­tí pouze pig­men­to­vých in­kous­tů lze zře­tel­ně re­pro­du­ko­vat tenké čáry a drob­né znaky na vý­kre­sech a do­sáh­nout tak vy­so­ké kva­li­ty znaků a čar. Při ven­kov­ní pre­zen­ta­ci vy­tiš­tě­ných vý­kre­sů je díky po­u­ži­tí pig­men­to­vých in­kous­tů tisk také odol­něj­ší.

Sle­do­vá­ní spo­třeb­ní­ho ma­te­ri­á­lu po­mo­cí chyt­ré­ho te­le­fo­nu

Tis­kár­na image­PRO­GRAF TC-20 je vy­ba­ve­na vel­kou ná­drž­kou na in­koust, která umožňuje ne­pře­tr­ži­tý tisk a po­u­ží­vá 70ml ná­dob­ky s in­kous­tem pro všech­ny čtyři barvy (BK/C/M/Y). Tím sni­žu­je čet­nost a ná­roč­nost doplňování in­kous­tu. Po­mo­cí apli­ka­ce Canon Print In­kjet/SEL­PHY Canon Print In­kjet/SEL­PHY mohou uži­va­te­lé na chyt­rém te­le­fo­nu zkon­t­ro­lo­vat zbý­va­jí­cí množ­ství pa­pí­ru v roli a in­kous­tu, což umožňuje rych­le re­a­go­vat na pří­pad­nou po­třeb­nou vý­mě­nu pa­pí­ru nebo do­pl­ně­ní in­kous­tu a také mož­nost ak­tu­a­li­zo­vat fir­m­ware, aby byla tis­kár­na stále ak­tu­ál­ní.

Ná­dob­ky s in­kous­tem byly na­vr­že­ny tak, aby se za­brá­ni­lo chy­bám při doplňování in­kous­tu, a to díky od­liš­né­mu tvaru ná­dob­ky pro kaž­dou barvu a zob­ra­ze­ní pří­sluš­né barvy na hrdle každé lah­vič­ky. Ná­dob­ky s in­kous­tem byly navíc na­vr­že­ny pro snad­nou in­sta­la­ci – pou­hým za­su­nu­tím do vstup­ní­ho ot­vo­ru ná­dr­že se začne vstři­ko­vat in­koust a po do­sa­že­ní ur­či­té hla­di­ny se vstři­ko­vá­ní au­to­ma­tic­ky za­sta­ví. K dis­po­zi­ci je také me­cha­nis­mus, který po­má­há za­brá­nit roz­li­tí in­kous­tu a umožňuje uži­va­te­lům doplňovat in­koust bez ja­kých­ko­li nehod.

Po­mo­cí funk­ce „PIXMA Cloud Link“ lze z této apli­ka­ce tisk­nout také do­ku­men­ty, které máte ulo­že­né na svém po­čí­ta­či, nebo do­ku­men­ty ulo­že­né v clou­du. Na­pří­klad vý­kres vy­tvo­ře­ný v pro­jekč­ní kan­ce­lá­ři a ulo­že­ný v clou­du lze vy­tisk­nout ze smart­pho­nu na sta­ve­niš­ti a sdí­let jej s pra­cov­ní­ky v te­ré­nu.

Na­vr­že­no s ohle­dem na udr­ži­tel­nost

Tis­kár­na image­PRO­GRAF TC-20 po­má­há při­spí­vat k cílům udr­ži­tel­nos­ti tím, že na­bí­zí nižší spo­tře­bu ener­gie – v pro­vo­zu 28 W nebo méně. Po­čí­tá se také se sní­že­ným množ­stvím oba­lo­vých ma­te­ri­á­lů a snad­no recyklo­va­tel­ný­mi lah­vič­ka­mi s in­kous­tem. Díky svým eko­lo­gic­kým vý­ho­dám, včet­ně toho, že v rámci své kon­struk­ce vy­u­ží­vá recyklo­va­ný plast, byl image­PRO­GRAF TC-20 také ohod­no­cen jako „zlatý“ pro­dukt v rámci ame­ric­ké­ho sys­té­mu hod­no­ce­ní vlivu na ži­vot­ní pro­stře­dí EPE­AT1, což je nej­vyš­ší stupeň re­gis­tra­ce v ob­las­ti pro­duk­tů zob­ra­zo­va­cích za­ří­ze­ní.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o řadě Canon image­PRO­GRAF TC-20, klik­ně­te zde.


Mohlo by vás zajímat: