Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Canon na veletrhu Reklama Polygraf Obaly

Středa, 12 Duben 2023 16:44

Tags: Automatizace workflow | Canon | Obaly | Polygraf | Reklama | Tisková řešení

Canon imagePROGRAF GP-4000-2315Také letos bude Canon jed­ním z vy­sta­vo­va­te­lů na ve­letr­hu Re­kla­ma Po­ly­graf Obaly. Ten­to­krát se ná­vštěv­ní­ci akce, která se koná na vý­sta­viš­ti v Letňanech 25.-27. dubna, mohou těšit na­pří­klad na tech­no­lo­gii vhod­nou pro tisk tapet, ře­še­ní pro re­klam­ní gra­fi­ky nebo 11ba­rev­nou vel­ko­for­má­to­vou tis­kár­nu, kte­rou ocení také pro­fe­si­o­nál­ní fo­to­gra­fo­vé.

Ná­vštěv­ní­ci ve­letr­hu si budou moci po­pr­vé pro­hléd­nout nej­no­věj­ší roll-to-roll tis­kár­nu Co­lo­ra­do M5W, kte­rou spo­leč­nost Canon uved­la na trh na konci břez­na. Nová řada tis­ká­ren Co­lo­ra­do M před­sta­vu­je první plat­for­mu vel­ko­for­má­to­vých gra­fic­kých tis­ká­ren typu roll-to-roll, která je mo­du­lár­ní z hle­dis­ka kon­fi­gu­ra­ce rych­los­ti a ma­ni­pu­la­ce s médii. Jde o nej­rych­lej­ší a nej­pro­duk­tiv­něj­ší ře­še­ní v tomto seg­men­tu trhu, které na­bí­zí mož­nost tisku spe­ci­ál­ních efek­tů a bí­lé­ho in­kous­tu Canon UVgel.

Po­sky­to­va­te­lé tis­ko­vých slu­žeb si mohou u tis­ká­ren Co­lo­ra­do řady M vy­brat také va­ri­an­tu s je­di­neč­nou tech­no­lo­gii FLX­fi­nish+, která jim umožňuje zvo­lit mat­nou, lesklou nebo smí­še­nou úpra­vu po­vrchu na stej­ném tisku CMYK bez nut­nos­ti při­dá­ní dal­ší­ho ba­rev­né­ho ka­ná­lu ob­sa­hu­jí­cí­ho lak.

Canon Colorado rada M-2315

Ta­pe­ty tiš­tě­né stro­jem Co­lo­ra­do 1650 našly již uplat­ně­ní v mnoha in­te­ri­é­rech včet­ně ně­ko­li­ka ma­teř­ských škol, bytů nebo třeba ve foyer Di­va­dla Bez zá­brad­lí.

Flat­bed tis­kár­ny na ve­letr­hu za­stou­pí Canon Ari­zo­na 1380 GT s tech­no­lo­gií vy­tvr­zo­vá­ní vý­tis­ků di­o­da­mi LED, která je ur­če­na pro vý­rob­ce re­klam­ní gra­fi­ky. Těm po­má­há zvý­šit efek­ti­vi­tu vý­ro­by a zvlád­nout po­ža­dav­ky trhu na větší roz­ma­ni­tost apli­ka­cí. Tato tech­no­lo­gie na­bí­zí po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb mož­nost vy­u­ží­vat mno­hem širší škálu apli­ka­cí na téměř ja­ká­ko­liv des­ko­vá nebo oheb­ná média a také mož­nost pra­co­vat s ná­roč­ný­mi médii, jako jsou plát­no, dřevo, dlaž­di­ce či sklo.

Ke zvý­še­ní efek­ti­vi­ty práce na tis­kár­nách Co­lo­ra­do i Ari­zo­na při­spí­vá i soft­ware pro au­to­ma­ti­za­ci pra­cov­ních po­stu­pů PRISMA­gu­i­de XL, ino­vač­ní ře­še­ní, které zjed­no­du­šu­je a au­to­ma­ti­zu­je slo­ži­té úlohy včet­ně ví­ce­vrs­tvých a obou­stran­ných apli­ka­cí, takže tis­ko­vé sou­bo­ry jsou při­pra­ve­ny téměř oka­mži­tě. In­tu­i­tiv­ní soft­ware uklá­dá sou­bo­ry při­pra­ve­né k tisku a umožňuje, aby další po­dob­né úlohy zá­kaz­ní­ka byly opa­ko­va­ně při­pra­vo­vá­ny jed­no­du­še­ji a rych­le­ji a do­sáh­lo se dlou­ho­do­bě efek­tiv­ní pro­duk­ce.

Toto ře­še­ní do­pl­ní ještě jeden z nej­vše­stran­něj­ších di­gi­tál­ních do­kon­čo­va­cích za­ří­ze­ní na trhu, Kon­gsberg C24 Edge. Řada Kon­gsberg C je spe­ci­ál­ně na­vr­že­na pro ne­pře­tr­ži­tý pro­voz 24/7 v pro­dukč­ním pro­stře­dí. Stroj si hravě po­ra­dí se všemi často po­u­ží­va­ný­mi sub­strá­ty, do­kon­ce i s těmi nej­tvrd­ší­mi ma­te­ri­á­ly, a to re­kord­ní rych­los­tí. Díky tomu je to ře­za­cí stůl, který je vhod­ný pro všech­ny apli­ka­ce v ob­las­ti vý­ro­by re­klam­ní­ho zna­če­ní, dis­plejů a obalů.

Spo­leč­nos­ti po­sky­tu­jí­cí pro­fe­si­o­nál­ní tis­ko­vé služ­by, ale třeba také fo­to­gra­fy na ve­letr­hu za­ujme vel­ko­for­má­to­vá tis­kár­na image­PRO­GRAF GP-4000. Ta umožňuje vy­so­ce kva­lit­ní tisk po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky díky 11 pig­men­to­vým in­kous­tům včet­ně flu­o­rescenč­ní rů­žo­vé barvy a je první tis­kár­nou s až 99% po­kry­tím PAN­TO­NE. Své uplat­ně­ní najde tam, kde je po­tře­ba přes­ných a zá­ři­vých barev.

Port­fo­lio image­PRO­GRAF za­stou­pí i model TZ-30000, rych­lá ba­rev­ná tis­kár­na umožňující ne­pře­tr­ži­tý tisk, snad­nou ma­ni­pu­la­ci s médii, to vše při vy­so­ké kva­li­tě ob­ra­zu v ži­vých bar­vách.

K vi­dě­ní bude na ve­letr­hu také tis­kár­na image­PRESS V1000, která je po­sta­ve­na na spo­leh­li­vé tech­no­lo­gic­ké plat­for­mě vy­u­ží­va­jí­cí ino­va­ce a au­to­ma­ti­za­ci k pro­duk­ci ši­ro­ké škály apli­ka­cí na růz­ných ve­li­kos­tech, ty­pech a gra­má­žích médií – to vše při za­cho­vá­ní vy­so­ké rych­los­ti.


Mohlo by vás zajímat: