Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová řada tiskáren Canon Arizona 1300 s technologií FLOW

Autor článku: Canon   
Úterý, 23 Květen 2023 21:47

Tags: Arizona | Canon | GTF | Hardware | Řada 1300 | Technologie FLOW | Tiskárny | UV flatbed | XTF

Canon Arizona 1300 FLOW-2-2321Canon na ve­letr­hu FESPA Glo­bal Print Expo v Mni­cho­vě uvedl na trh dva nové mo­de­ly z řady UV flat­bed (ro­vin­ných) tis­ká­ren Ari­zo­na 1300, GTF a XTF. Jsou vy­ba­ve­ny uzná­va­nou tech­no­lo­gií FLOW, ino­va­tiv­ním va­ku­o­vým sys­té­mem bez zón, který usnadňuje ma­ni­pu­la­ci s médii. Řada Ari­zo­na 1300 s tech­no­lo­gií FLOW roz­ši­řu­je roz­sáh­lý sor­ti­ment UV flat­bed tis­ká­ren Ari­zo­na.

Je ur­če­na pro ros­tou­cí seg­ment pro­duk­ce střed­ních ob­je­mů a umožňuje vel­ko­for­má­to­vým gra­fic­kým tis­kár­nám a dal­ším po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb (PSP) na­bí­zet svým zá­kaz­ní­kům ši­ro­kou škálu apli­ka­cí pro ma­lo­ob­chod, seg­ment zna­če­ní, ob­last in­te­ri­é­ro­vých de­ko­ra­cí, obalů a pro prů­mys­lo­vé trhy. Nové tis­kár­ny, na­vr­že­né s ohle­dem na pro­duk­ti­vi­tu, umožňují vše­stran­ný, přes­ný a vy­so­ce efek­tiv­ní tisk na více desek a obou­stran­ný tisk.

Díky va­ri­a­bil­ní rych­los­ti tisku až 52,8 m²/hod. umožňuje řada Ari­zo­na 1300 s tech­no­lo­gií FLOW uži­va­te­lům tisk­nout vy­so­ce hod­not­né tis­ko­vé apli­ka­ce s os­trou kresbou. Zá­kaz­ní­ci budou moci pro­fi­to­vat z pou­ta­vých vý­tis­ků na pevná nebo pruž­ná média li­bo­vol­né­ho roz­mě­ru až do ve­li­kos­ti 1,25 x 2,5 metru u mo­de­lu Ari­zo­na GTF nebo 2,5 x 3,08 metru u mo­de­lu Ari­zo­na XTF. Díky tech­no­lo­gii FLOW je změna média a ve­li­kos­ti tis­ko­vých desek mno­hem rych­lej­ší. To z ní činí ide­ál­ní ře­še­ní pro tisk mnoha ma­lo­ná­kla­do­vých za­ká­zek roz­lo­že­ných do ce­lé­ho dne. Uži­va­te­lům umožňuje vy­tvá­řet vý­tis­ky v ko­merč­ní kva­li­tě s vyšší úrov­ní pro­duk­ti­vi­ty. Vzhle­dem k tomu, že zde nejsou va­ku­o­vé zóny, je za­po­tře­bí mno­hem méně mas­ko­vá­ní a le­pe­ní, což sni­žu­je ná­ma­hu, čas i ná­kla­dy.

Vylepšení automatizace pro průmyslovou produktivitu

Tis­kár­na Ari­zo­na je na­vr­že­na tak, aby byla ne­ná­roč­ná na údrž­bu, s vy­lep­še­ní­mi au­to­ma­ti­za­ce, která uži­va­te­lům po­sky­tu­jí mož­nos­ti pod­po­ry prů­mys­lo­vých stan­dar­dů pro­duk­ti­vi­ty a funk­ce pro zlep­še­ní doby pro­vo­zu­schop­nos­ti. A to je pro dneš­ní tis­ko­vé pod­ni­ky zá­sad­ní.

Canon Arizona 1300 FLOW-2321

Mezi tato vy­lep­še­ní patří ak­tu­a­li­zo­va­ný sys­tém údrž­by tis­ko­vé hlavy bez nut­nos­ti ruč­ní­ho zá­sa­hu, který se­lek­tiv­ně ob­no­vu­je funk­ci try­sek během ně­ko­li­ka sekund, a uži­va­tel­ské roz­hra­ní ak­tu­a­li­zo­va­né o po­kro­či­lé ovlá­dá­ní roz­vr­že­ní ob­ra­zu. Nové mož­nos­ti na­sta­ve­ní na po­sled­ní chví­li před tis­kem za­hr­nu­jí oře­zá­vá­ní, fle­xi­bi­li­tu více re­fe­renč­ních bodů a vi­zu­a­li­za­ci a úpra­vu po­řa­dí tis­ko­vých vrs­tev.

Tyto ovlá­da­cí prvky také umožňují ob­slu­ze pro­vá­dět volbu sub­strá­tu na po­sled­ní chví­li, která je nutná k rych­lé re­ak­ci na změny v do­stup­nos­ti ma­te­ri­á­lu desek. Tím po­má­há vy­u­ží­vat zbyt­ky a sni­žo­vat množ­ství od­pa­du a zá­ro­veň po­sky­tu­je větší fle­xi­bi­li­tu, úspo­ru času a efek­ti­vi­tu ná­kla­dů. Řada Ari­zo­na 1300 s tech­no­lo­gií FLOW ob­sa­hu­je také účto­va­cí roz­hra­ní (API), které po­sky­tu­je cenné údaje o spo­tře­bě in­kous­tu a době vý­ro­by, na­pří­klad pro další zpra­co­vá­ní v účet­ních ba­líč­cích.

Výjimečná kvalita tisku na celou řadu pevných a pružných médií

U řady Ari­zo­na 1300 s tech­no­lo­gií FLOW byly při­dá­ny nové tis­ko­vé re­ži­my. Patří mezi ně Qua­li­ty-Smo­o­th, Pro­ducti­on-Plus a Qua­li­ty-Plus (k dis­po­zi­ci pro 8ka­ná­lo­vé kon­fi­gu­ra­ce), které za­jiš­ťu­jí vý­ji­meč­nou kva­li­tu tisku. Do­da­teč­né re­ži­my „Plus“ také umožňují uži­va­te­lům do­sáh­nout vět­ší­ho ba­rev­né­ho ga­mu­tu pro vy­tvá­ře­ní pou­ta­vých apli­ka­cí se svět­le azu­ro­vým, svět­le pur­pu­ro­vým a bílým in­kous­tem v re­ži­mech tisku vyšší kva­li­ty pro vý­ji­meč­ně kva­lit­ní fo­to­gra­fic­ké a vý­tvar­né apli­ka­ce.

Nové mo­de­ly Ari­zo­na 1300 GTF a XTF si za­cho­vá­va­jí uzná­va­nou tis­ko­vou tech­no­lo­gii Va­ri­a­Dot třetí ge­ne­ra­ce, která při­ná­ší fo­to­re­a­lis­tic­kou re­pro­duk­ci ob­ra­zu, a ještě po­kro­či­lej­ší vy­u­ži­tí růz­ných ve­li­kos­tí kapek in­kous­tu v růz­ných bar­vách. To za­jiš­ťu­je nej­vět­ší výběr v po­mě­ru kva­li­ty a rych­los­ti. Po­sky­to­va­te­lé tis­ko­vých slu­žeb nyní mohou snad­ně­ji a pro­duk­tiv­ně­ji na­bí­zet vy­so­ce kva­lit­ní apli­ka­ce na celé řadě tu­hých a pruž­ných médií – a také na sub­strá­tech ne­pra­vi­del­ných tvarů.

Udržitelný design

Ži­vot­ní cyk­lus pro­duk­tů řady UV flat­bed tis­ká­ren Ari­zo­na, od ná­vr­hu a vý­ro­by až po po­u­ži­tí, opě­tov­né po­u­ži­tí a recyk­la­ci, byl vy­vi­nut tak, aby byl udr­ži­tel­ný. Dmycha­dlo­vé boxy pro tech­no­lo­gii FLOW a LED vy­tvr­zo­vá­ní při­spí­va­jí k ener­ge­tic­ké účin­nos­ti, za­tím­co tis­kár­na je na­vr­že­na tak, aby byla opra­vi­tel­ná a snad­no ro­ze­bí­ra­tel­ná – to umožňuje opě­tov­né po­u­ži­tí a recyk­la­ci ma­te­ri­á­lů a pod­po­ru­je pře­chod na cir­ku­lár­ní eko­no­mi­ku. Kromě toho se k vý­ro­bě za­ří­ze­ní ve vý­rob­ním zá­vo­dě v Ně­mec­ku po­u­ží­vá 100 % elektři­ny z ob­no­vi­tel­ných zdro­jů a tech­no­lo­gie Va­ri­a­Dot sni­žu­je spo­tře­bu in­kous­tu. In­kous­ty zís­ka­ly cer­ti­fi­ka­ci GRE­EN­GU­ARD Gold a jsou tak bez­peč­něj­ší pro po­u­ži­tí ve ve­řej­ném pro­stře­dí, ne­ob­sa­hu­jí ne­bez­peč­né látky zne­čiš­ťu­jí­cí ovzdu­ší (HAP) a tě­ka­vé or­ga­nic­ké látky (VOC).

Vyvýšený tisk až o 2 mm

K řadě Ari­zo­na 1300 s tech­no­lo­gií FLOW je k dis­po­zi­ci také nový soft­ware PRISMA­e­le­va­te XL, který umožňuje zá­kaz­ní­kům na­vr­ho­vat kre­a­tiv­ní apli­ka­ce s vy­so­kou hod­no­tou a re­li­éf­ní­mi efek­ty po­mo­cí vy­tvá­ře­ní tex­tu­ro­va­ných po­vrchů, re­li­éfů, ko­vo­vých ak­cen­tů a vy­vý­še­ných ná­pi­sů až do tloušť­ky 2 mm. PRISMA­e­le­va­te roz­ši­řu­je vý­kon­nou sadu PRISMA XL Suite a je ná­stup­cem soft­wa­ru Ari­zo­na Tou­chs­to­ne – po­sky­tu­je dvoj­ná­sob­nou výšku re­li­éfu až o 20 % vyšší rych­los­tí na před­ních svě­to­vých řa­dách flat­bed tis­ká­ren Ari­zo­na 1300 a 2300.

Řada Ari­zo­na 1300 s tech­no­lo­gií FLOW je oka­mži­tě k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím akre­di­to­va­ných part­ne­rů i přímých pro­dej­ců spo­leč­nos­ti Canon, za­tím­co soft­ware PRISMA­e­le­va­te XL bude možné ob­jed­ná­vat a do­dá­vat od čer­ven­ce 2023.

Informace o Canon Europe a Canon CZ jsou k dispozici na www.canon-europe.com a www.canon.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: