Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová roll-to-roll tiskárna Canon Colorado řady M

Autor článku: Canon   
Čtvrtek, 30 Březen 2023 22:08

Tags: Canon | Colorado | Hardware | Řada M | Tiskárny | UVgel

Canon Colorado rada M 1-2313Canon uvádí na trh novou řadu tis­ká­ren Co­lo­ra­do M, první plat­for­mu vel­ko­for­má­to­vých gra­fic­kých tis­ká­ren typu roll-to-roll, která je mo­du­lár­ní z hle­dis­ka kon­fi­gu­ra­ce rych­los­ti a ma­ni­pu­la­ce s médii. Jde o nej­rych­lej­ší a nej­pro­duk­tiv­něj­ší ře­še­ní v tomto seg­men­tu trhu, které na­bí­zí mož­nost tisku spe­ci­ál­ních efek­tů a bí­lé­ho in­kous­tu.

Tato 1,6m tis­kár­na s tech­no­lo­gií roll-to-roll si za­cho­vá­vá prů­mys­lo­vou kva­li­tu pro­ve­de­ní řady Canon Co­lo­ra­do a lze ji kon­fi­gu­ro­vat podle po­třeb jed­not­li­vých po­sky­to­va­te­lů gra­fic­kých slu­žeb. Tis­kár­na může růst spo­leč­ně s roz­vo­jem je­jich pod­ni­ká­ní díky mož­nos­ti snad­né­ho up­gra­du přímo v pro­vo­zu.

Tis­kár­ny řady M, Co­lo­ra­do M3 (rych­lost tisku v re­ži­mu vy­so­ké kva­li­ty 29 m²/hod a ma­xi­mál­ní rych­lost tisku 111 m²/hod) a M5 (40 m²/hod, 159 m²/hod), jsou při­způ­so­bi­tel­né a na­bí­zí mož­nost volby vý­stup­ní rych­los­ti s mož­nos­tí do­čas­né­ho na­vý­še­ní rych­los­ti pro zvlád­nu­tí po­ža­dav­ků na pro­duk­ci vyš­ších ob­je­mů či sezónní špič­ky, nebo tr­va­lé­ho pře­cho­du z jedné rych­los­ti na dru­hou. Jedná se tak o ře­še­ní, které je při­pra­ve­no na bu­douc­nost. Obě tis­kár­ny lze snad­no up­gra­do­vat o mož­nost tisku bílým in­kous­tem na mo­de­ly M3W a M5W a lze je také vy­ba­vit osvěd­če­nou tech­no­lo­gií tisku FLX­fi­nish+, která na­bí­zí fle­xi­bil­ní ře­še­ní pro mat­nou nebo lesklou po­vr­cho­vou úpra­vu tisku.

Uve­de­ní nové va­ri­an­ty bí­lé­ho in­kous­tu Canon UVgel pod­stat­ně roz­ši­řu­je spek­trum apli­ka­cí, které mohou zá­kaz­ní­ci vy­tvá­řet. Bílý in­koust UVgel ma­xi­ma­li­zu­je mož­nos­ti zá­kaz­ní­ků vy­u­ží­vat pro­slu­lé před­nos­ti této tech­no­lo­gie pro celé spek­trum pré­mi­o­vých gra­fic­kých a de­ko­rač­ních apli­ka­cí – na­pří­klad pro oken­ní gra­fi­ku, eti­ke­ty a ta­pe­ty. Díky této no­vin­ce a nové tech­no­lo­gii sen­zo­ru de­tek­ce médií, která usnadňuje ma­ni­pu­la­ci, mohou uži­va­te­lé řady Co­lo­ra­do M roz­ší­řit běž­nou na­bíd­ku pro­duk­tů a tisk­nout na velmi struk­tu­ro­va­né, prů­hled­né, ba­rev­né, re­flex­ní a mag­ne­tic­ké ma­te­ri­á­ly.

Canon Colorado rada M 2-2313

Je­di­neč­né slo­že­ní ge­lo­vé­ho in­kous­tu Canon UVgel umožňuje rych­lé vy­tvo­ře­ní ob­ra­zů s vy­so­kou op­tic­kou hus­to­tou a opa­ci­tou po­mo­cí bí­lé­ho in­kous­tu v men­ším počtu prů­cho­dů než u běž­ných tis­ko­vých tech­no­lo­gií a vy­tiš­tě­ný vý­stup si za­cho­vá­vá svou pů­vod­ní bě­lost po dlou­hou dobu. Spe­ci­fic­ké vlast­nos­ti UV­ge­lu také eli­mi­nu­jí mnoho pro­blé­mů s vý­ro­bou, čiš­tě­ním try­sek a údrž­bou, které jsou běžně spo­je­ny s po­u­ži­tím bí­lé­ho in­kous­tu, a na­bí­ze­jí tak ply­nu­lý a bez­chyb­ný tisk, mi­ni­ma­li­zu­jí spo­tře­bu in­kous­tu a od­pa­du a ma­xi­ma­li­zu­jí pro­duk­ti­vi­tu.

Po­sky­to­va­te­lé tis­ko­vých slu­žeb si mohou u tis­ká­ren Co­lo­ra­do řady M vy­brat také va­ri­an­tu s je­di­neč­nou tech­no­lo­gii FLX­fi­nish+, která jim umožňuje zvo­lit mat­nou, lesklou nebo smí­še­nou úpra­vu po­vrchu na stej­ném tisku CMYK bez nut­nos­ti při­dá­ní dal­ší­ho ba­rev­né­ho ka­ná­lu ob­sa­hu­jí­cí­ho lak.

Zá­kaz­ní­ci s vel­ký­mi ob­je­my tisku mohou au­to­ma­ti­zo­vat pro­ces tisku po­mo­cí kon­fi­gu­ra­ce UVgel Print Fac­to­ry nebo UVgel Wall­pa­per Fac­to­ry, které bez­pro­blé­mo­vě in­te­gru­jí tis­kár­nu Co­lo­ra­do řady M s ře­zá­ním, pře­ví­je­ním, pás­ko­vá­ním nebo sto­ho­vá­ním archů a umožňují zvlád­nout ob­je­my přes 50 000 m² po­tis­ku ročně s mi­ni­mál­ní­mi ná­ro­ky na čas ob­slu­hy.

In­koust Canon UVgel za­ru­ču­je os­trou kresbu a kon­zis­tent­ní barvy. Jeho rych­lé schnu­tí umožňuje oka­mži­té ře­zá­ní a do­kon­čo­vá­ní a díky jeho mi­mo­řád­né tr­van­li­vos­ti není nutné la­mi­no­vá­ní. Stej­ně jako před­cho­zí mo­de­ly Co­lo­ra­do, byla řada M s při­da­ný­mi vy­lep­še­ní­mi na­vr­že­na tak, aby zvlád­la pra­cov­ní zátěž ně­ko­li­ka star­ších tis­ká­ren roll-to-roll. Na­bí­zí při­tom ne­pře­tr­ži­tou spo­leh­li­vost, prů­mys­lo­vou kva­li­tu a bez­ob­služ­ný tisk s mi­ni­mál­ní nut­nos­tí zá­sa­hů ob­slu­hy. Nové tis­kár­ny Co­lo­ra­do řady M jsou pod­po­ro­va­né soft­warem PRISMA­gu­i­de XL, který umožňuje snad­nou a vý­kon­nou pří­pra­vu tis­ko­vých úloh bez ná­ma­hy a v tr­va­le vy­so­ké kva­li­tě.

V po­rov­ná­ní s ji­ný­mi tech­no­lo­gi­e­mi in­kous­tů, jako jsou la­te­xo­vé nebo eko-sol­vent­ní in­kous­ty, spo­tře­bu­je tech­no­lo­gie UVgel až o 40 % méně in­kous­tu na vy­tvo­ře­ní stej­ně kva­lit­ní­ho ob­ra­zu a in­ten­zi­ty barev. Ener­ge­tic­ky úspor­ný sys­tém vy­tvr­zo­vá­ní po­mo­cí LED diod s níz­kou tep­lo­tou za­hří­vá­ní a „oka­mži­tým za­pnu­tím“ sni­žu­je ve srov­ná­ní s ji­ný­mi tech­no­lo­gi­e­mi spo­tře­bu ener­gie a umožňuje tisk na vy­so­ce kva­lit­ní ma­te­ri­á­ly cit­li­vé na teplo. To je dů­le­ži­té na trhu s vý­rob­ky s vy­so­kou hod­no­tou, jako jsou na­pří­klad ob­kla­dy stěn. Kromě toho mohou zá­kaz­ní­ci díky tech­no­lo­gii UVgel tisk­nout na ma­te­ri­á­ly še­tr­né k ži­vot­ní­mu pro­stře­dí, jako jsou média bez PVC a na bázi pa­pí­ru, a to i bez po­vr­cho­vé úpra­vy (tzv. ne­kou­to­va­né).

Díky velké ro­bust­nos­ti a roz­mě­ro­vé sta­bi­li­tě mají vý­tis­ky s vy­u­ži­tím tech­no­lo­gie UVgel vý­ji­meč­ně dobré vlast­nos­ti z hle­dis­ka me­cha­nic­ké i che­mic­ké odol­nos­ti. Vy­dr­ží déle a vět­ši­na apli­ka­cí vy­tiš­tě­ných na tis­kár­ně Co­lo­ra­do ne­vy­ža­du­je la­mi­na­ci. Kromě eko­no­mic­kých výhod ply­nou­cích z úspo­ry času a ná­kla­dů na la­mi­na­ci není díky jed­no­duš­ší­mu pro­ce­su po­tře­ba po­u­ží­vat další vrst­vu plas­tu navíc.

Zá­slu­hou mo­du­la­ri­ty před­sta­vu­je řada M také udr­ži­tel­něj­ší ře­še­ní, pro­to­že zá­kaz­ní­ci mohou zvy­šo­vat rych­lost tisku a roz­ši­řo­vat mož­nos­ti tis­kár­ny podle po­třeb svého pod­ni­ká­ní, aniž by mu­se­li měnit zá­klad­ní tis­ko­vé za­ří­ze­ní. V na­bíd­ce je i po­ho­dl­ná mož­nost up­gra­du po­mo­cí do­čas­né li­cen­ce na zvý­še­ní rych­los­ti po dobu, kdy je po­ptáv­ka nej­vyš­ší.

Řada Co­lo­ra­do M byla na­vr­že­na s cílem sní­žit cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví a urych­lit ná­vrat­nost in­ves­tic, a to díky nej­niž­ším pro­voz­ním ná­kla­dům ve své ka­te­go­rii, schop­nos­ti vy­rá­bět vy­so­ce hod­not­né apli­ka­ce a je­di­neč­ným mož­nos­tem mo­du­lár­ní­ho up­gra­du.

Řada Co­lo­ra­do M je v pro­de­ji u akre­di­to­va­ných part­ne­rů i přímých pro­dej­ců spo­leč­nos­ti Canon.

Další informace o společnosti Canon Europe a Canon CZ jsou k dispozici na www.canon-europe.com a www.canon.cz.Mohlo by vás zajímat: