Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digitalizace hřbitovů – I zesnulí potřebují pořádek

Autor článku: TopGis / redakce   
Pondělí, 03 Červen 2024 12:02

Tags: Digitalizace | GIS | Hřbitovy | pasporty | TopGis

Parport hrbitova-2423Dle zá­ko­na o po­hřeb­nic­tví je každá obec po­vin­na za­jis­tit řád­nou sprá­vu svého pi­et­ní­ho místa. Pří­stu­py rad­nic k dané pro­ble­ma­ti­ce se však na­příč Čes­kem liší. Ně­kte­ré sa­mo­sprá­vy stále vsá­ze­jí na stohy pa­pí­ro­vých smluv, ná­kre­sů a ta­bu­lek, jiným zjed­no­du­šu­jí ad­mi­nis­tra­ti­vu kom­plex­ní paspor­ty hřbi­to­vů. Je­jich vý­sled­kem mo­hou být na­pří­klad pře­hled­né ma­po­vé apli­ka­ce, ve kte­rých úřed­ní­ci i po­zůsta­lí na­jdou vše po­třeb­né na jed­nom místě.

V České re­pub­li­ce se dle Por­tá­lu ve­řej­né sprá­vy na­chá­zí při­bliž­ně 11 tisíc hřbi­to­vů. Řadí se mezi ně hřbi­to­vy cír­kev­ní, ži­dov­ské či vo­jen­ské. Jed­no­znač­ně nej­vět­ší pro­cen­to z nich však za­u­jí­ma­jí ve­řej­ná pi­et­ní místa, je­jichž sprá­vu mají dle zá­ko­na ob­vykle na sta­ros­ti města a obce.

Le­gisla­ti­va ale přes­ně ne­sta­no­vu­je, jakou po­do­bu musí zpra­co­vá­ní paspor­tu hřbi­to­va mít. Exis­tu­je tak stále mnoho obcí, které danou ad­mi­nis­tra­ti­vu za­jiš­ťu­jí pri­már­ně pro­střed­nic­tvím pa­pí­ro­vých archů, v nichž shro­ma­ž­ďu­jí po­třeb­né smlou­vy, ta­bul­ky, ná­kre­sy a mapy. V po­sled­ních le­tech se však zvy­šu­je po­ptáv­ka po kom­plex­ních di­gi­tál­ních paspor­tech, jež pře­ve­dou všech­na po­třeb­ná data do ma­po­vé apli­ka­ce.

Po­dob­ný krok se před pár lety roz­hod­ly udě­lat na­pří­klad Ot­ni­ce na Vyš­kov­sku. Pas­port hřbi­to­va obce je velmi pře­hled­ný, in­ter­ak­tiv­ní a snáze do­stup­ný ve­řej­nos­ti. Pro míst­ní sa­mo­sprá­vu je vel­kým uleh­če­ním ad­mi­nis­tra­ti­vy spo­je­né s pro­ná­jmem hro­bo­vých míst, kte­rou před­tím úřed­ní­ci ře­ši­li pouze tiš­tě­nou verzí a slo­ži­tým vy­hle­dá­vá­ním v do­ku­men­tech.

Stej­nou zku­še­nost sdílí i ne­da­le­ká Tel­ni­ce. Apli­ka­ce umo­ž­ňuje u jed­not­li­vých hro­bo­vých míst zob­ra­zit fo­to­gra­fii hro­bo­vé­ho za­ří­ze­ní a rov­něž pů­vod­ní ná­jem­ní smlou­vu. Dále hlídá ná­jem­ní dobu a její ukon­če­ní a za­sí­lá včas upo­zor­ně­ní do e-mailu obce. Ob­ča­nům je ve­řej­ná verze apli­ka­ce bez cit­li­vých dat pří­stup­ná na webo­vých strán­kách obce, kde umožňuje ná­hled na volná místa, stej­ně jako vy­hle­dá­ní hrobu kon­krét­ní­ho ze­mře­lé­ho.

Pasport-Telnice-2423

Informace na jednom místě

Zá­klad­ním ka­me­nem pro tvor­bu kom­plex­ních paspor­tů hřbi­to­va jsou de­tail­ní le­tec­ké sním­ky. Top­Gis při tvor­bě paspor­tu vy­tvá­ří or­to­fo­to­ma­pu o roz­li­še­ní jeden cen­ti­me­tr na pixel. Z ní pro­vá­dí ge­o­de­tic­ky přes­né za­mě­ře­ní hro­bo­vých míst. Pokud jsou hroby pod stro­my, vy­u­ží­vá mo­bil­ní la­se­ro­vý ske­ner.

Ve vý­sled­né ma­po­vé apli­ka­ci jsou ná­sled­ně ke kaž­dé­mu hro­bo­vé­mu místu při­řa­ze­ny fo­to­gra­fie ná­hrob­ků, in­for­ma­ce o ná­jem­cích, ze­mře­lých a všech­ny dů­le­ži­té smlou­vy a další údaje. Do­hro­ma­dy vy­tvá­ře­jí elek­tro­nic­kou hřbi­tov­ní knihu, kte­rou může vlast­ník v prů­bě­hu času po­ho­dl­ně ak­tu­a­li­zo­vat. Soft­ware rov­něž umožňuje in­te­li­gent­ní ge­ne­ro­vá­ní ša­b­lon do­ku­men­tů pro pří­pra­vu ná­jem­ních smluv, upo­mí­nek nebo de­tai­lů hrobů. Do nich jsou au­to­ma­tic­ky syn­chro­ni­zo­vá­ny po­třeb­né in­for­ma­ce z da­ta­bá­ze – od­pa­dá tak nut­nost ruč­ní­ho vyplňování.

Ide­ál­ní je spo­leč­ně s paspor­ti­za­cí hřbi­to­va po­ří­dit také pasport ze­le­ně a mo­bi­li­á­ře. Na jed­nom místě pak bude mít vlast­ník kom­plet­ní in­for­ma­ce pro plá­no­vá­ní údrž­by a roz­vo­je hřbi­to­va.

Digitalizace zefektivňuje fungování obcí

Podle in­de­xu DESI z loňského roku je Česká re­pub­li­ka op­ti­kou di­gi­ta­li­za­ce ve­řej­ných slu­žeb v Ev­rop­ské unii až na 20. místě. I díky zvy­šu­jí­cí­mu se počtu obcí, které – ať už ze zá­kon­né po­vin­nos­ti, či dob­ro­vol­ně – pře­vá­dě­jí své běžné fun­go­vá­ní do elek­tro­nic­ké po­do­by, by se po­zi­ce tu­zem­ska mohla po­stup­ně zlep­šo­vat.

Kom­plex­ní pasport hřbi­to­va je však pouze jed­ním ze stříp­ků, které k di­gi­tál­ní obci patří. Vedle ko­mu­ni­ka­ce s ob­ča­ny pro­střed­nic­tvím webo­vých strá­nek, so­ci­ál­ních sítí, apli­ka­cí či elek­tro­nic­kých úřed­ních desek je pod­stat­ná právě efek­tiv­ní sprá­va ma­jet­ku. Města a ves­ni­ce by tak měly mít k dis­po­zi­ci kom­plex­ní paspor­ty nejen hřbi­to­vů, ale i budov, mo­bi­li­á­ře, ko­mu­ni­ka­cí, osvět­le­ní, ze­le­ně, in­že­nýr­ských sítí či re­klam­ních ploch. Sa­mo­zřej­mos­tí jsou i pra­vi­del­né in­ven­tu­ry.

V rámci pro­jek­tu Di­gi­tál­ních tech­nic­kých map (DTM) budou zá­ro­veň od 1. čer­ven­ce obce ze zá­ko­na po­vin­ny ak­tu­a­li­zo­vat in­for­ma­ce o svém po­lo­ho­pi­su a do­prav­ní a tech­nic­ké in­fra­stru­k­tu­ře do kraj­ských DTM. Řada obcí si za daným úče­lem za­jiš­ťu­je služ­by ex­ter­ní­ho do­da­va­te­le. Data od obcí, které vy­u­ží­va­jí ma­po­vou apli­ka­ci Gis­On­li­ne.cz, Top­Gis pře­bí­rá, kon­t­ro­lu­je a obcím po­má­há plnit je­jich zá­kon­nou po­vin­nost sou­vi­se­jí­cí s DTM. Data rov­něž zpří­stup­ňuje v je­jich vlast­ním pro­jek­tu a mají je tak ihned na jed­nom místě k dis­po­zi­ci pro vlast­ní vy­u­ži­tí.

gisonline-wordcloud-2423

 


Mohlo by vás zajímat: