Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Acer SpatialLabs Eyes pro stereoskopické 3D

Autor článku: Acer / redakce   
Pondělí, 03 Červen 2024 10:40

Tags: Acer | ASEC-1 | SpatialLabs Eyes | Stereokamera | Stereoskopické 3D

Acer Eye SpatialLabs 1-2423Acer uvádí na trh Spa­ti­alLabs Eyes, ste­reo­ka­me­ru, která je nej­no­věj­ším pří­růst­kem do ro­di­ny 3D za­ří­ze­ní Spa­ti­alLabs. Kom­pakt­ní 3D ka­me­ru vy­u­ži­jí fo­to­gra­fo­vé k po­ři­zo­vá­ní pů­so­bi­vých ste­re­o­sko­pic­kých sním­ků a je­jich pro­hlí­že­ní v po­hl­cu­jí­cím 3D zob­ra­ze­ní při in­te­gra­ci s dal­ší­mi pro­duk­ty Spa­ti­al­Labs. Spa­ti­al­Labs Eyes doplňuje port­fo­lio ste­re­o­sko­pic­kých 3D pro­duk­tů Aceru a po­sky­tu­je ře­še­ní od za­chy­co­vá­ní a vy­tvá­ře­ní ob­sa­hu až po jeho zob­ra­ze­ní a in­ter­ak­ci.

Moderní design, intuitivní ostření a fotografování kdekoli a kdekoli

S roz­li­še­ním 8 me­ga­pi­xe­lů na čočku, ve­sta­vě­ným sel­fie zr­cát­kem a zpra­co­vá­ním odol­ným proti po­vě­tr­nost­ním vli­vům je ka­pes­ní ste­re­o­sko­pic­ká ka­me­ra Spa­ti­al­Labs Eyes skvě­lým spo­leč­ní­kem pro za­chy­ce­ní oka­mži­ků během va­šich vý­prav do pří­ro­dy. Ještě lepší mož­nos­ti fo­to­gra­fo­vá­ní po­sky­tu­je in­tu­i­tiv­ní na­sta­ve­ní, peč­li­vě ka­lib­ro­va­ný ob­jek­tiv a po­kro­či­lý op­tic­ký sys­tém. Umožňuje tak za­chy­co­vat ob­jek­ty s 3D hloub­kou a de­tai­ly.

Pro snad­né po­ři­zo­vá­ní sním­ků je ka­me­ra Spa­ti­al­Labs Eyes vy­ba­ve­na funk­ce­mi au­to­ma­tic­ké­ho a do­ty­ko­vé­ho ostře­ní, které jsou dále vy­lep­še­ny elek­tro­nic­kou sta­bi­li­za­cí ob­ra­zu (EIS) pro ply­nu­lé a sta­bil­ní zá­bě­ry. Zku­še­něj­ší fo­to­gra­fo­vé ocení mož­nost ma­nu­ál­ní­ho re­ži­mu, který po­sky­tu­je fle­xi­bi­li­tu při ka­lib­ra­ci na­sta­ve­ní ISO, vy­vá­že­ní bílé a rych­los­ti zá­věr­ky pro lepší kon­t­ro­lu nad ob­ra­zo­vým vý­stu­pem.
Vněj­ší ma­te­ri­ál fo­to­a­pa­rá­tu je lesk­lý s bři­d­li­co­vě čer­nou vrst­vou, za­tím­co kryt ob­jek­ti­vu a kryt sel­fie zr­cát­ka jsou po­kry­ty hli­ní­ko­vým ob­lo­že­ním, které pů­so­bí so­fis­ti­ko­va­ným do­jmem. Díky svému ele­gant­ní­mu vzhle­du a ino­va­tiv­ním funk­cím si ste­reo­ka­me­ra Acer Spa­ti­al­Labs Eyes Ste­reo vy­slou­ži­la uzná­ní od­bor­ní­ků na de­sign a zís­ka­la pres­tiž­ní oce­ně­ní Red Dot 2024 a iF De­sign Awards.

Více než fotky – 3D streamování a videohovory v reálném čase

3D ka­me­ra Spa­ti­al­Labs pře­sa­hu­je rámec pou­hé­ho po­ři­zo­vá­ní úžas­ných sním­ků a videí ve 3D. Umožňuje 3D stre­a­mo­vá­ní, vy­prá­vě­ní pří­bě­hů v re­ál­ném čase a umožňuje uži­va­te­lům sdí­let svůj 3D obsah živě na You­Tu­be a dal­ších stre­a­mo­va­cích plat­for­mách po­mo­cí no­vé­ho pře­hrá­va­če Acer Spa­ti­al­Labs Pla­yer 3.0.
Ve tře­tím čtvrt­le­tí budou k dis­po­zi­ci vi­deo­ho­vo­ry pro­střed­nic­tvím wi­dge­tu Spa­ti­al­Labs pro vi­deo­kon­fe­ren­ce, který umožňuje pou­ta­věj­ší 3D spo­je­ní ve vy­so­kém roz­li­še­ní v apli­ka­cích, jako jsou Teams (1080p), Zoom (720p) a Go­o­gle Meet (1080p), při­čemž jsou k dis­po­zi­ci při­způ­so­bi­tel­né funk­ce hloub­ky, které během ho­vo­rů při­dá­va­jí další vrst­vy re­a­lis­mu.

Ať už uži­va­te­lé pro­hlí­že­jí obsah na no­te­bo­o­cích nebo dis­ple­jích Acer Spa­ti­al­Labs, VR/AR he­ad­se­tech nebo do­kon­ce na 3D pro­jek­to­rech, Spa­ti­al­Labs Eyes jim po­mů­že pre­zen­to­vat roz­ma­ni­tost a pů­so­bi­vost 3D ob­sa­hu tak, jak bylo za­mýš­le­no. Ka­me­ra je také vy­ba­ve­na funk­cí ga­le­rie, kte­rou lze stáh­nout, takže se uži­va­te­lé mohou zpět­ně po­dí­vat na své 3D port­fo­lio a znovu si vy­chut­nat své po­hl­cu­jí­cí 3D sním­ky.

Nová řada nástrojů pro vývojáře 3D obsahu a aplikací

Acer rov­něž ozna­mu­je roz­ší­ře­ní sady vý­vo­jář­ských ná­stro­jů, včet­ně zá­suv­ných mo­du­lů Spa­ti­al­Labs Unre­al 5.3 a Unity 2021.3 LTS a 2022.3 LTS. Ty budou tvůr­cům 3D apli­ka­cí k dis­po­zi­ci od červ­na to­ho­to roku.
Kromě toho bude uve­de­na na trh také nová apli­ka­ce Spa­ti­al­Labs Model Viewer Pro, která je plně kom­pa­ti­bil­ní se za­ří­ze­ní­mi Spa­ti­al­Labs Pro. Apli­ka­ce je na­vr­že­na tak, aby vy­lep­ši­la pra­cov­ní po­stu­py a uži­va­tel­ské zku­še­nos­ti s 3D ob­sa­hem díky novým funk­cím při­způ­so­be­ným ko­merč­ní vy­u­ži­tel­nos­ti.
Ve spo­je­ní s pod­po­rou hlav­ních for­má­tů 3D sou­bo­rů a roz­ší­ře­nou pod­po­rou na glTF umožňuje nový pre­zen­tač­ní režim vý­vo­já­řům kon­t­ro­lo­vat, při­způ­so­bo­vat a pre­zen­to­vat ka­ta­log mo­de­lů za úče­lem po­stup­né­ho pro­hlí­že­ní a úprav bez nut­nos­ti vy­ví­jet pro­jek­ty od za­čát­ku. Apli­ka­ce ob­sa­hu­je funk­ce, jako je při­dá­ní vir­tu­ál­ní točny, pře­kry­vy s je­jich po­ža­do­va­ný­mi logy a po­za­dí­mi, stej­ně jako při­způ­so­be­ní s je­jich pre­fe­ro­va­ným HDRI. Díky tomu je také ide­ál­ním ře­še­ním pro 3D in­sta­la­ce v před­vá­dě­cích míst­nos­tech a pro­fe­si­o­nál­ní pre­zen­ta­ce. Další po­drob­nos­ti na­lez­ne­te na webu vý­vo­já­řů Spa­ti­al­Labs.

Ceny a dostupnost

Acer Spa­ti­al­Labs Eyes Ste­reo Ca­me­ra (ASEC-1) bude k dis­po­zi­ci v re­gi­o­nu EMEA ve 3. čtvrt­le­tí za cenu od 549 EUR.
Přes­né spe­ci­fi­ka­ce, ceny a do­stup­nost se budou lišit podle re­gi­o­nu. Další in­for­ma­ce o do­stup­nos­ti, spe­ci­fi­ka­cích a ce­nách pro­duk­tů na kon­krét­ních tr­zích zís­ká­te v nej­bliž­ší po­boč­ce Aceru na ad­re­se www.acer.com.

 


Mohlo by vás zajímat: