Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Acer představuje nové notebooky Swift

Autor článku: Acer   
Úterý, 01 Březen 2022 02:01

Tags: Acer | Hardware | Intel | Notebooky | Swift | Windows

Swift5 01-2209Spo­leč­nost Acer ak­tu­a­li­zo­va­la svou ob­lí­be­nou řadu no­te­boo­ků Swift o nové mo­de­ly Swift 5 a Swift 3. Tyto nové no­te­boo­ky, které po­sou­va­jí hra­ni­ce mož­nos­tí ten­kých a leh­kých za­ří­ze­ní, se mohou pochlu­bit pro­ce­so­ry Intel Core 12. ge­ne­ra­ce, nád­her­ný­mi dis­ple­ji a ce­lo­den­ní vý­dr­ží na ba­te­rii – zkrát­ka vším, co mo­bil­ní pro­fe­si­o­nál po­tře­bu­je. No­te­book Acer Swift 5 je určen pro ve­dou­cí pra­cov­ní­ky a mo­bil­ní pro­fe­si­o­ná­ly a na­bí­zí do­ko­na­lou rov­no­váhu mezi vý­ko­nem a pře­nos­nos­tí.

No­te­book s cer­ti­fi­ka­cí Intel Evo nejen­že po­sky­tu­je skvě­lé zá­žit­ky, ale může se také pochlu­bit sty­lo­vým ten­kým a leh­kým uni­bo­dy šasi ob­rá­bě­ným po­mo­cí CNC a nád­her­ným do­ty­ko­vým dis­ple­jem.

Pré­mi­o­vý, vý­kon­ný a lehký

Nový Acer Swift 5 (SF514-56T) je špič­ko­vý no­te­book ur­če­ný pro mo­bil­ní pro­fe­si­o­ná­ly, kteří po­tře­bu­jí pra­co­vat na cestách a vy­pa­dat při tom ele­gant­ně. Za tímto sty­lo­vým vzhle­dem je CNC ob­rá­bě­né uni­bo­dy šasi, které umožňuje vy­u­ží­vat vý­ho­dy pro­ce­so­ru Intel Core 12. ge­ne­ra­ce s až 12 jádry a gra­fi­kou Intel Iris Xe – a to vše při nízké hmot­nos­ti 1,2 kg díky hli­ní­ko­vé­mu pro­ve­de­ní. Jeho 14,95 mm tenké tělo doplňuje 16 GB dvou­ka­ná­lo­vé pa­mě­ti LPD­DR5 a až 2TB PCIe Gen 4 SSD úlo­žiš­tě.
Swift 5 je vě­do­mě na­vr­žen pro snad­né po­u­ží­vá­ní a je vy­ba­ven funk­cí Win­dows Hello, která je za­bu­do­vá­na do čteč­ky otis­ků prstů na za­pí­na­cím tla­čít­ku, aby umož­ni­la po­ho­dl­něj­ší a bez­peč­něj­ší při­hla­šo­vá­ní – odtud fun­gu­je Cor­ta­na s hla­sem jako osob­ní asi­s­tent­ka pro­duk­ti­vi­ty. No­te­book byl také ově­řen cer­ti­fi­ka­cí Intel Evo, že splňuje klí­čo­vé cíle v ob­las­ti uži­va­tel­ských zku­še­nos­tí, jako je oka­mži­té pro­bu­ze­ní z re­ži­mu spán­ku a 10­ho­di­no­vá výdrž ba­te­rie v re­ál­ném pro­vo­zu. V nouzi stačí 30 minut na­bí­je­ní, aby ba­te­rie vy­dr­že­la přes 4 ho­di­ny.
Tou­ch­pad no­te­boo­ku Oce­an­Glass, který je na dotek ele­gant­ní jako sklo, byl vy­ro­ben z plas­to­vé­ho od­pa­du z oce­á­nů. Toto eko­lo­gic­ké od­li­še­ní není na úkor vý­ko­nu: tou­ch­pad má cer­ti­fi­ka­ci Micro­soft Pre­ci­si­on Tou­ch­pad a pod­po­ru­je ví­ce­prs­tá gesta.

Nád­her­ný do­ty­ko­vý dis­plej

Acer Swift 5 je vy­ba­ven nád­her­ným do­ty­ko­vým WQXGA (2560 × 1600 px) dis­ple­jem a řadou funk­cí za­mě­ře­ných na uži­va­te­le, které mu po­má­ha­jí vy­nik­nout. Uži­va­te­lé si oka­mži­tě všim­nou ten­kých rá­meč­ků na všech čtyřech stra­nách ob­ra­zov­ky, což umožňuje do­sáh­nout 92,22% po­mě­ru ve­li­kos­ti ob­ra­zov­ky k tělu. Poměr stran 16:10 na­bí­zí více ver­ti­kál­ní­ho pro­sto­ru než tra­dič­ní poměr stran 16:9, což zna­me­ná, že uži­va­te­lé mohou po­jmout větší část do­ku­men­tu nebo ta­bul­ky, než budou muset po­sou­vat obraz. Dis­plej je vy­ro­ben s vrst­vou an­ti­mi­k­ro­bi­ál­ní­ho skla Cor­ning Go­ril­la Glass, které je odol­né, a zá­ro­veň ob­sa­hu­je ionty stří­b­ra, které chrá­ní po­vrch před ulpí­vá­ním mi­k­robů.
Swift 5 je ob­zvláš­tě vhod­nou vol­bou pro ty, kdo pra­cu­jí z do­mo­va nebo jsou na cestách a často vy­ři­zu­jí kon­fe­renč­ní ho­vo­ry. Jeho webo­vá MIPI ka­me­ra s roz­li­še­ním Full HD vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii Acer Tem­po­ral Noise Re­ducti­on (TNR), která po­sky­tu­je vy­so­ce kva­lit­ní obraz i při sla­bém osvět­le­ní, za­tím­co tech­no­lo­gie Acer Pu­ri­fied­Voice s funk­cí AI Noise Re­ducti­on za­jiš­ťu­je, že bude hlas uži­va­te­le zře­tel­ný a jasný. Ne­chy­bí ani Wi-Fi 6E pro lepší cel­ko­vou ko­nek­ti­vi­tu.

Chla­ze­ní a ko­nek­ti­vi­ta

Na pod­po­ru vý­kon­né­ho hard­wa­ru je Swift 5 vy­ba­ven pů­so­bi­vou řadou chla­di­cích ře­še­ní. Jeho pod­sví­ce­ná klá­ves­ni­ce se může pochlu­bit kon­struk­cí pří­vo­du vzdu­chu, která od­vá­dí o 8–10 % více tepla než stan­dard­ní klá­ves­ni­ce, za­tím­co vy­lep­še­ný sys­tém dvou ven­ti­lá­to­rů Twi­nAir a he­at­pi­pe D6 dále zvy­šu­jí prů­tok vzdu­chu a účin­nost chla­ze­ní. Uži­va­te­lé mohou tento chla­di­cí výkon při­způ­so­bit ak­tu­ál­ně pro­vá­dě­né úloze stisk­nu­tím kom­bi­na­ce klá­ves „Fn+F“ a pře­pí­nat mezi třemi re­ži­my: ti­chým, nor­mál­ním a vý­kon­ným.
Swift 5 do­ká­že uži­va­te­lům na­bíd­nout to nej­lep­ší ze dvou světů: je tenký a lehký, ale zá­ro­veň se může pochlu­bit pl­no­hod­not­nou na­bíd­kou portů. Uži­va­te­lé mohou vy­u­žít dva porty Thun­der­bolt 4, port HDMI 2.1 a dva porty USB 3.2 Gen 1 (jeden z nich lze po­u­žít k na­pá­je­ní za­ří­ze­ní, i když je sa­mot­ný no­te­book vy­pnu­tý).

Acer Swift 3

Acer Swift 3 (SF314-512) je zbru­su nový 14" no­te­book vhod­ný pro vy­u­ží­vá­ní na cestách. Je k dis­po­zi­ci ve třech ba­rev­ných pro­ve­de­ních a při­ná­ší uži­va­te­lům až nej­no­věj­ší pro­ce­so­ry Intel Core 12. ge­ne­ra­ce a až 2TB SSD úlo­žiš­tě. Je vy­ba­ven jas­ným QHD dis­ple­jem s po­mě­rem stran 16:9 a Full HD webo­vou ka­me­rou s tech­no­lo­gií Acer TNR pro lepší vi­deo­ho­vo­ry, za­tím­co Wi-Fi 6E a DTS Audio při­spí­va­jí k vy­ni­ka­jí­cí­mu zá­žit­ku ze stre­a­mo­vá­ní. Ne­zbyt­né porty jsou rov­něž po­kry­ty: USB typ C, USB typ A a HDMI 2.1.

Swift 3-2209

Swift 3 je ide­ál­ní pro ži­vot­ní styl „sbal se a jdi“. Lze jej rych­le nabít během oka­mži­ku a na jedno 30­mi­nu­to­vé na­bi­tí vy­dr­ží čtyři ho­di­ny. Swift 3 je také vy­ba­ven sys­té­mem chla­ze­ní Acer Twi­nAir se dvěma ven­ti­lá­to­ry, který na­bí­zí o 65,8 % lepší chla­di­cí výkon než je­di­ný ven­ti­lá­tor.

Cena a do­stup­nost

Acer Swift 5 (SF514-56T​) bude v ob­las­ti EMEA k dis­po­zi­ci v Q2/22 za cenu od 1799 €.
Acer Swift 3 (SF314-512) bude v ob­las­ti EMEA k dis­po­zi­ci v Q2/22 za cenu od 1199 €.

Přes­né pa­ra­me­t­ry, ceny a do­stup­nost se může lišit v zá­vis­los­ti na zemi pro­de­je. Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te strán­ky www.acer.cz.


Mohlo by vás zajímat: