Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejnovější notebooky Acer Swift Edge 16 a Swift Go 14

Autor článku: Acer   
Úterý, 27 Únor 2024 23:59

Tags: Acer | AMD | Edge 16 | Go 14 | Notebooky | Ryzen | Ryzen AI | Swift

Swift-Edge-16 Ray SP 02-2409Acer před­sta­vil nové mo­de­ly no­te­boo­ků Acer Swift Edge 16 a Acer Swift Go 14, které spo­ju­jí výkon umělé in­te­li­gen­ce a ino­va­tiv­ní funk­ce ve sty­lo­vých ten­kých a leh­kých za­ří­ze­ních. Nej­no­věj­ší pří­růst­ky do řady Swift jsou vy­ba­ve­ny pro­ce­so­ry AMD Ryzen řady 8040 s gra­fi­kou až AMD Ra­de­on 780M Ryzen AI pro vše­stran­ný výkon a pod­po­ru funk­cí Acer vy­u­ží­va­jí­cích umě­lou in­te­li­gen­ci – jako jsou Acer Pu­ri­fied­Voice, Acer Pur­fied­View a nová funk­ce pro úpra­vu fo­to­gra­fií Acer Li­veArt.

In­tu­i­tiv­ní ovlá­dá­ní a bez­pro­blé­mo­vou na­vi­ga­ci na po­čí­ta­čích s umě­lou in­te­li­gen­cí umožňuje Acer­Sen­se a Co­pi­lot ve Win­dows s oka­mži­tým pří­stu­pem po­mo­cí spe­ci­ál­ních klá­ves. Uži­va­te­lé také při práci ocení čistý obraz, syté barvy nebo stre­a­mo­vá­ní pro­střed­nic­tvím dis­plejů no­te­boo­ků OLED a také tech­no­lo­gii Micro­soft Plu­ton (po­vo­le­nou ve vý­cho­zím na­sta­ve­ní), která po­má­há za­bez­pe­čit za­ří­ze­ní, osob­ní data a šif­ro­va­cí klíče.

Vy­u­ži­tí vý­ko­nu umělé in­te­li­gen­ce s pro­ce­so­ry AMD Ryzen řady 8040

No­te­boo­ky Swift Edge 16 a Swift Go 14 jsou na­vr­že­ny tak, aby po­sky­to­va­ly špič­ko­vé zá­žit­ky s umě­lou in­te­li­gen­cí a spo­leh­li­vý výkon, což se hodí pro pro­duk­tiv­ní práci. Jsou po­há­ně­ny pro­ce­so­ry AMD Ryzen řady 8040 s in­te­gro­va­nou tech­no­lo­gií Ryzen AI. Nej­no­věj­ší pro­ce­so­ry AMD umožňují efek­tiv­ní roz­dě­le­ní zá­tě­že AI mezi ak­ce­le­rá­to­ry na NPU, GPU a CPU, takže se zlep­ší uži­va­tel­ské zku­še­nos­ti s tech­no­lo­gií AI. Vy­u­ží­vá pro­ce­so­ro­vou ar­chi­tek­tu­ru AMD "Zen 4" s až osmi jádry a po­sky­tu­je až 16 vlá­ken vý­po­čet­ní­ho vý­ko­nu. Díky tomu mohou kre­a­tiv­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé i běžní uži­va­te­lé u ul­tra­ten­kých no­te­boo­ků Swift oče­ká­vat rych­lé a ener­ge­tic­ky úspor­né vý­po­čty a delší výdrž ba­te­rie.

No­te­boo­ky Swift jsou vhod­né pro různé uži­va­te­le a různé vy­u­ži­tí se svou pod­po­rou funk­ce umělé in­te­li­gen­ce. Umě­lou in­te­li­gen­cí s funk­cí Co­pi­lot ve Win­dows lze spus­tit je­di­ným klik­nu­tím na spe­ci­ál­ní klá­ve­su Co­pi­lot, která vy­u­ží­vá sílu umělé in­te­li­gen­ce k op­ti­ma­li­za­ci času strá­ve­né­ho při práci nebo tvor­bě. Ře­še­ní Acer s pod­po­rou AI, jako jsou Acer Pu­ri­fied­View a Acer Pu­ri­fied­Voice, vy­lep­šu­jí kon­fe­renč­ní re­la­ce, za­tím­co Acer Quic­kPa­nel umožňuje rych­lé a snad­né upev­ně­ní ná­stro­jů pro vi­deo­kon­fe­ren­ce. Po­moc­ná apli­ka­ce Acer­Sen­se po­má­há uži­va­te­lům ovlá­dat a spra­vo­vat sys­témy za­ří­ze­ní jed­ním klik­nu­tím na klá­ve­su Acer­Sen­se a nová funk­ce Acer Li­veArt vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii AI k rych­lým úpra­vám ob­ráz­ků po­mo­cí ovlá­da­cí­ho pa­ne­lu, který se oka­mži­tě ob­je­ví, když je na za­ří­ze­ní po­ří­zen ob­rá­zek nebo sní­mek ob­ra­zov­ky.

Acer Swift Edge 16 – výkon se snou­bí s mo­bi­li­tou

No­te­book Acer Swift Edge 16 je vy­ro­ben tak, aby po­sky­to­val op­ti­mál­ní výkon a při tom ne­by­la ome­ze­na jeho pře­no­si­tel­nost. Ele­gant­ní de­sign, který je za­sa­zen do ul­tra­ten­ké­ho a leh­ké­ho šasi z hoř­čí­ko­vo­‑hli­ní­ko­vé sli­ti­ny o hmot­nos­ti pou­hých 1,23 kg a výšce 12,95 mm, v sobě spo­ju­je formu a funk­ci a zá­ro­veň ob­sa­hu­je vý­kon­ný hard­ware, který zvlád­ne dneš­ní ná­ro­ky na umě­lou in­te­li­gen­ci a další funk­ce. Je po­há­něn až os­mi­já­d­ro­vým pro­ce­so­rem AMD Ryzen 7 8840U in­te­gro­va­ným s gra­fi­kou AMD Ra­de­on 780M a AMD Ryzen AI a do­dá­vá se s až 32 GB pa­mě­ti LPD­DR5 RAM a až 2 TB PCIe 4.0 SSD úlo­žiš­těm. Ve spo­je­ní s vlast­ní­mi ře­še­ní­mi umělé in­te­li­gen­ce od Aceru je no­te­book vy­ba­ven tak, aby zvlá­dl kaž­do­den­ní vý­po­čet­ní úlohy a je při­pra­ven uži­va­te­lům při­blí­žit zá­žit­ky s umě­lou in­te­li­gen­cí.

Swift Edge 16 se může pochlu­bit 16­pal­co­vým pa­ne­lem OLED s roz­li­še­ním 3,2K, který do­ká­že pro­mí­tat úžas­né ob­ra­zy a od­stí­ny díky ob­no­vo­va­cí frek­ven­ci 120 Hz a 100% pod­po­ře ba­rev­né­ho ga­mu­tu DCI­‑P3. Úzké rá­meč­ky, doba ode­zvy krat­ší než 0,2 ms a cer­ti­fi­ka­ce VESA Dis­pla­yHDR True Black 500 dále pod­tr­hu­jí vý­ji­meč­nou vi­zu­ál­ní čis­to­tu no­te­boo­ku OLED.

Za­ří­ze­ní po­sky­tu­je uži­va­te­lům vý­ho­du také z hle­dis­ka ko­nek­ti­vi­ty a za­bez­pe­če­ní díky kom­pa­ti­bi­li­tě s Wi­‑Fi 7, která za­jiš­ťu­je rych­lou sí­ťo­vou rych­lost až 5,8 Gb/s a níz­kou la­ten­ci pod 2 ms, za­tím­co po­čí­tač se za­bez­pe­če­ným já­drem je vy­ba­ven tech­no­lo­gií Micro­soft Plu­ton, která chrá­ní za­ří­ze­ní před mo­der­ní­mi ky­ber­ne­tic­ký­mi hroz­ba­mi. Pro větší po­hod­lí je Swift Edge 16 vy­ba­ven všemi zá­klad­ní­mi porty: por­tem HDMI 2.1, dvěma porty USB typu C (pod­po­ru­je USB4 s rych­los­tí 40 Gb/s, Dis­pla­y­Port a na­bí­je­ní přes USB), dvěma porty USB typu A a slo­tem pro karty MicroSD.

Swift Go 14 03-2409

Acer Swift Go 14 – snad­né vy­u­ži­tí AI na cestách

Acer Swift Go 14 je vý­kon­né za­ří­ze­ní, které snad­no zvlád­ne i to nej­ná­roč­něj­ší pra­cov­ní za­tí­že­ní. Je vy­ba­ven až os­mi­já­d­ro­vým pro­ce­so­rem AMD Ryzen 9 8945HS, gra­fi­kou AMD Ra­de­on 780M, a tech­no­lo­gií Ryzen AI. Ta při­ná­ší až o 60 % vyšší výkon umělé in­te­li­gen­ce opro­ti před­cho­zím ge­ne­ra­cím a uži­va­te­lé si ji užijí i na cestách. No­te­book pod­po­ru­je až 32 GB pa­mě­ti LPD­DR5X a až 2 TB PCIe Gen 4 SSD a pra­cu­je ruku v ruce s vlast­ní tech­no­lo­gií AI spo­leč­nos­ti Acer, takže zá­žit­ky na za­ří­ze­ní jsou ply­nu­lej­ší a pří­jem­něj­ší. Pro­ce­so­ry jsou také in­te­gro­vá­ny s bez­peč­nost­ním pro­ce­so­rem Micro­soft Plu­ton, který ze­si­lu­je ochra­nu cit­li­vých dat a in­for­ma­cí v po­čí­ta­či s Win­dows 11.

Uži­va­te­lé mají k dis­po­zi­ci ply­nu­lý a pou­ta­vý obraz na 14­pal­co­vém no­te­boo­ku s dis­ple­jem OLED s roz­li­še­ním až 2,8K a ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 90 Hz nebo mož­nost do­ty­ko­vé ob­ra­zov­ky na pa­ne­lu IPS LCD (1920 × 1200). Tenké a lehké hli­ní­ko­vé tělo při­spí­vá k vi­zu­ál­ní es­te­ti­ce za­ří­ze­ní a je při­způ­so­be­no dy­na­mic­ké­mu ži­vot­ní­mu stylu, za­tím­co plně vý­suv­ný pant v úhlu 180o a tou­ch­pad Oce­an­Glass s o 44 % větší plo­chou usnadňují práci v ja­kém­ko­liv pro­stře­dí.

Kromě těch­to funk­cí na­bí­zí Swift Go 14 tech­no­lo­gie zvy­šu­jí­cí pro­duk­ti­vi­tu, jako je webo­vá ka­me­ra s roz­li­še­ním QHD 1440p, 100W ba­te­rie s mož­nos­tí rych­lé­ho na­bí­je­ní, kom­pa­ti­bi­li­ta s Wi­‑Fi 6E a zá­klad­ní funk­ce při­po­je­ní: dva porty USB typu C, které pod­po­ru­jí také roz­hra­ní USB4, Dis­pla­y­Port a na­bí­je­ní přes USB, port HDMI 2.1, Blu­e­to­o­th 5.3 a karta MicroSD.

Ceny a do­stup­nost

Acer Swift Edge 16 (SFE16-44) bude v re­gi­o­nu EMEA k dis­po­zi­ci v dubnu za cenu od 1249 EUR.
Acer Swift Go 14 (SFG14-63) bude v re­gi­o­nu EMEA k dis­po­zi­ci v dubnu za cenu od 949 EUR.

Přes­né spe­ci­fi­ka­ce, ceny a do­stup­nost se liší podle re­gi­o­nu. Chce­te­‑li se do­zvě­dět více o do­stup­nos­ti, spe­ci­fi­ka­cích a ce­nách pro­duk­tů na kon­krét­ních tr­zích, ob­rať­te se na nej­bliž­ší po­boč­ku spo­leč­nos­ti Acer pro­střed­nic­tvím webo­vých strá­nek www.acer.com.

 


Mohlo by vás zajímat: