Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak e­‑sporty a inovace ve studiu připravují studenty na budoucnost

Autor článku: Acer   
Středa, 24 Leden 2024 23:05

Tags: Acer | Barnsley College | BETT | e-sporty | Spa­ti­alLabs | Studium | Vzdělávání

Acer-Revolutionary and Immersive Solutions for the Future Static-2404Acer se účast­ní ve­letr­hu BETT – nej­vět­ší­ vý­sta­vy vzdě­lá­va­cích tech­no­lo­gií na světě, kde bude rov­něž za­stá­vat roli tech­no­lo­gic­ké­ho part­ne­ra pro e­‑sport @Bett. Akce se koná od 24. do 26. ledna v lon­dýn­ském kon­gre­so­vém cen­t­ru ExCel ve Velké Bri­tá­nii. Ve­letrh BETT, který se může poch­lu­bit více než 30 ti­sí­ci účast­ní­ky z ce­lé­ho světa, je mís­tem, kde se se­tká­te s ce­lo­svě­to­vou ko­mu­ni­tou pe­da­go­gů a tvůr­ců změn.

Také na­vá­že­te kon­tak­ty a zís­ká­te ná­pa­dy, stra­te­gie a sku­teč­ná ře­še­ní pro zlep­še­ní svě­to­vé kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti pro­střed­nic­tvím kva­li­ty a ino­va­cí ve vzdě­lá­vá­ní.
Acer na­jdou ná­vštěv­ní­ci během tří dnů ko­ná­ní akce v E­‑sport aréně | boot NJ70, kde si budou moci v plně funkč­ním 3D a her­ním pro­stře­dí pro­hléd­nout ino­va­tiv­ní ře­še­ní Aceru ur­če­né pro školy.

E­‑sporty ve vzdělávání: příběh růstu založený na datech

Vý­raz­ný vze­stup e­‑spor­tu ve vzdě­lá­va­cím pro­stře­dí je pod­po­řen ohro­mu­jí­cím 75% ná­růs­tem sle­do­va­nos­ti od roku 2021. V roce 2023 do­sá­hl his­to­ric­ké­ho ma­xi­ma 2,76 mi­li­ar­dy sle­do­va­ných hodin. Takto prud­ký ná­růst od­rá­ží po­ten­ci­ál to­ho­to od­vět­ví zno­vu­ob­je­vit vzdě­lá­va­cí pa­ra­dig­ma­ta.
Vzhle­dem k tomu, že živé spor­tov­ní udá­los­ti na di­gi­tál­ních plat­for­mách za­zna­me­ná­va­jí 2100% ná­růst sle­do­va­nos­ti, před­sta­vu­je e­‑sport vý­znam­ný ná­stroj pro za­po­je­ní stu­den­tů a pěs­to­vá­ní do­ved­nos­tí v ob­las­ti spo­lu­prá­ce, kre­a­ti­vi­ty a oborů STEAM (zkrat­ka pro tech­nic­ké obory – vědu /Science/, tech­ni­ku a tech­no­lo­gie /Tech­no­lo­gy En­gi­nee­ring/ a ma­te­ma­ti­ku /Mathe­ma­tics/). Navíc na­bí­zí zís­ká­ní prak­tic­kých zku­še­nos­tí se stři­hem videa a zvuku, gra­fic­kým de­signem, vy­sí­lá­ním a ří­ze­ním udá­los­tí, čímž po­klá­dá pevné zá­kla­dy pro aka­de­mic­ké a pro­fes­ní pů­so­be­ní.

Úspěš­ný pří­běh Aceru a Barn­sley Colle­ge má za cíl uká­zat, jak lze e­‑sport hlad­ce a efek­tiv­ně za­čle­nit do aka­de­mic­kých osnov, a tím zvý­šit zájem o obory STEAM. Tech­no­lo­gie spo­leč­nos­ti od­po­ví­dá po­tře­bám sou­čas­né­ho vzdě­lá­vá­ní a umožňuje stu­den­tům, aby svou vášeň pro hraní her pře­ta­vi­li v ži­vo­ta­schop­nou ka­ri­é­ru.

Během své hlav­ní před­náš­ky 25. ledna „Level up your aca­de­mic stu­dies with e­‑sport“ – budou Acer, Intel a Barn­sley Colle­ge ho­vo­řit o tom, jak tech­no­lo­gie jed­no­znač­ně usnad­ni­ly při­je­tí e­‑spor­tu do učeb­ních osnov škol. Před­náš­ka se za­mě­ří na roli e­‑spor­tů při vy­tvá­ře­ní no­vých vzdě­lá­va­cích a ka­ri­ér­ních cest v rámci vy­so­ko­škol­ské­ho vzdě­lá­vá­ní a při pěs­to­vá­ní pod­ni­ka­tel­ských do­ved­nos­tí, při­čemž za­hr­ne také za­čle­ně­ní e­‑spor­tů do vzdě­lá­vá­ní K12, se zvlášt­ním dů­ra­zem na in­klu­zi­vi­tu a klí­čo­vou roli žen v tomto od­vět­ví.

Úloha 3D a AI ve vzdělávání

Po­hl­cu­jí­cí výuka je nej­no­věj­ším cílem vzdě­lá­vá­ní. Díky tomu, že jsou stu­den­ti více za­po­je­ni, se zlep­šu­jí je­jich schop­nos­ti za­pa­ma­to­vat si in­for­ma­ce. Ve vy­hra­ze­ném pro­sto­ru Spa­ti­alLabs se ná­vštěv­ní­ci ve­letr­hu mohou za­po­jit do práce se zá­žit­ko­vým cen­t­rem Acer Spa­ti­alLabs Ex­pe­ri­en­ce Cen­ter Pro, které je při­pra­ve­no změ­nit vzdě­lá­va­cí pří­stu­py v ob­las­ti e­‑spor­tů. Tato plat­for­ma umožňuje stu­den­tům a pro­fe­si­o­ná­lům vi­zu­a­li­zo­vat a in­ter­a­go­vat se slo­ži­tý­mi 3D mo­de­ly, čímž pod­po­ru­je po­kro­či­lou úroveň za­po­je­ní a po­ro­zu­mě­ní. Je to ná­zor­ný pří­klad toho, jak se imer­ziv­ní 3D tech­no­lo­gie Aceru uplatňují ve vzdě­lá­vá­ní v ob­las­ti e­‑spor­tů a zlep­šu­jí nejen herní zá­žit­ky, ale také po­sky­tu­jí cenné, pře­no­si­tel­né do­ved­nos­ti v ob­las­ti 3D de­sig­nu a vý­vo­je.
Na za­čát­ku ledna Acer na ve­letr­hu CES v Las Vegas ozná­mil dva nové pří­růst­ky do své řady ste­re­o­sko­pic­kých 3D za­ří­ze­ní Spa­ti­alLabs: nový no­te­book As­pi­re 3D 15 Spa­ti­alLabs Edi­ti­on – s apli­ka­ce­mi s umě­lou in­te­li­gen­cí pro sle­do­vá­ní a tvor­bu 3D ob­sa­hu bez brýlí – a herní mo­ni­tor Pre­da­tor Spa­ti­alLabs View 27.

Aspire-3D-15-SpatialLabs-Edition-2404

Způ­sob učení ovlivňuje 3D, ale stej­ně také i umělá in­te­li­gen­ce (AI). Umělá in­te­li­gen­ce a vzdě­lá­vá­ní jdou ruku v ruce, aby stu­den­tům zlep­ši­ly zá­ži­tek z učení. Uči­te­lé mohou ze­fek­tiv­nit své plány výuky a vy­tvá­řet za­jí­ma­věj­ší a atrak­tiv­něj­ší obsah hodin. Stej­ně tak mladí stu­den­ti mohou vy­u­ží­vat AI ke zlep­še­ní pro­ce­su učení a lep­ší­mu po­cho­pe­ní slo­ži­tých témat.

Acer Chro­me­book Plus 515 po­sky­tu­je stu­den­tům po­kro­či­lé funk­ce, které jim umož­ní být více pro­duk­tiv­ní a snad­no vy­já­d­řit svou kre­a­ti­vi­tu. Díky ge­ne­ra­tiv­ním funk­cím umělé in­te­li­gen­ce vy­u­ží­va­jí­cím tech­no­lo­gii Fi­re­fly a pre­ciz­nos­ti Pho­to­sho­pu spolu s Adobe Ex­pres­sem „vše v jed­nom“ mají stu­den­ti k dis­po­zi­ci vše, co po­tře­bu­jí k vy­tvá­ře­ní ob­ráz­ků a vlast­ních ná­vrhů ob­sa­hu.

Chromebook Plus 515 SP 02-2404

Ve­sta­vě­né mož­nos­ti úprav také umožňují rych­lej­ší a snad­něj­ší upra­vo­vá­ní fo­to­gra­fií a videí. Na­pří­klad funk­ce Magic Era­ser s umě­lou in­te­li­gen­cí ve ve­sta­vě­né apli­ka­ci Fotky Go­o­gle snad­no od­stra­ní ne­žá­dou­cí ru­ši­vé prvky, za­tím­co ně­ko­lik snad­ných klik­nu­tí na ná­stro­je pro tvor­bu videa umož­ní roz­ší­ře­né úpra­vy videa. Pokud jsou školy s no­te­boo­kem Acer Chro­me­book Plus mimo dosah in­ter­ne­to­vé­ho při­po­je­ní, mohou nyní vy­u­ží­vat funk­ci Syn­chro­ni­za­ce sou­bo­rů, která za­jiš­ťu­je, že do­ku­men­ty, ta­bul­ky a pre­zen­ta­ce Go­o­gle jsou vždy do­stup­né pro­střed­nic­tvím Správ­ce sou­bo­rů Chro­me­book Plus, ať už on­li­ne nebo of­fli­ne.

Řada no­te­boo­ků Acer Tra­vel­Ma­te s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 11 Pro ob­sa­hu­je služ­bu Co­pi­lot od Micro­sof­tu, což je cha­to­va­cí služ­ba s umě­lou in­te­li­gen­cí vy­tvo­ře­ná pro or­ga­ni­za­ce a školy. Pod­po­ru­je stu­den­ty a pra­cov­ní­ky v kre­a­tiv­něj­ším a efek­tiv­něj­ším pl­ně­ní úkolů a umožňuje jim rych­le vy­tvá­řet obsah, shr­no­vat do­ku­men­ty a učit se novým do­ved­nos­tem. Do­ká­že do­kon­ce učit kódo­vá­ní a další slo­ži­tá té­ma­ta. A co je nej­dů­le­ži­těj­ší, Co­pi­lot za­jiš­ťu­je bez­peč­nost dat a ne­do­chá­zí k úniku uži­va­tel­ských, škol­ních ani fi­rem­ních dat mimo or­ga­ni­za­ci.


Mohlo by vás zajímat: