Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EOS otevřel Additive Minds Academy Center

Autor článku: EOS / redakce   
Čtvrtek, 06 Červen 2024 12:28

Tags: Additive Minds Academy | Centrum | EOS | Vzdělávání

EOS ama center 4-2423EOS, za­bý­va­jí­cí se ře­še­ní­mi adi­tiv­ní vý­ro­by (AM) pro prů­mys­lo­vý 3D tisk, ozná­mil ote­vře­ní svého Ad­di­ti­ve Minds Aca­de­my Cen­ter o roz­lo­ze 14 600 metrů čtve­reč­ních. Ško­li­cí stře­dis­ko je za­mě­ře­no na zpří­stup­ně­ní prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku, tech­nic­ká ško­le­ní a úspěch zá­kaz­ní­ků.

Ad­di­ti­ve Minds Aca­de­my, ško­li­cí po­bočka týmu apli­ko­va­né­ho in­že­nýr­ství Ad­di­ti­ve Minds firmy EOS, je ur­če­na pro ško­le­ní a zvy­šo­vá­ní kva­li­fi­ka­ce prů­mys­lo­vých in­že­ný­rů a ope­rá­to­rů 3D tisku pro­střed­nic­tvím osob­ních a on­li­ne kurzů. Nové osob­ní ško­li­cí stře­dis­ko aka­de­mie, které se na­chá­zí ve městě Novi v Mi­chi­ga­nu, po­sky­tu­je vzdě­lá­va­cí cen­t­rum jak pro zku­še­né uži­va­te­le AM, tak pro ty, kteří s touto tech­no­lo­gií te­pr­ve za­čí­na­jí. Ško­li­cí stře­dis­ko po­sky­tu­je prak­tic­ké zku­še­nos­ti i zku­še­nos­ti z uče­ben a roz­ši­řu­je tak tr­va­lý zá­va­zek EOS v ob­las­ti pod­po­ry zá­kaz­ní­ků a roz­vo­je prů­mys­lu.

Nové Ad­di­ti­ve Minds Aca­de­my Cen­ter pod­po­ru­jí pe­da­go­go­vé a od­bor­ní­ci na AM, kteří za po­sled­ních pět let do­kon­či­li více než 1000 úspěš­ných zá­kaz­nic­kých pro­jek­tů a vy­tvo­ři­li z aka­de­mie zá­klad­ní kámen vzdě­lá­vá­ní v ob­las­ti prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku. V Ad­di­ti­ve Minds Aca­de­my Cen­ter pra­cu­jí zku­še­ní in­že­ný­ři, kon­zul­tan­ti a tech­ni­ci EOS, kteří při­ná­še­jí roz­sáh­lé zna­los­ti v ob­las­ti AM a nad­še­ní pro pře­dá­vá­ní svých zku­še­nos­tí v ob­las­ti vý­ro­by.
Často vy­u­ží­va­jí tech­nic­ké zna­los­ti a zku­še­nos­ti, které zís­ka­li během let, kdy pra­co­va­li jako ser­vis­ní tech­ni­ci AM. Doba strá­ve­ná po boku in­ter­ních in­že­nýr­ských týmů zá­kaz­ní­ků jim po­skyt­la je­di­neč­ný vhled do toho, co ope­rá­to­ři po­tře­bu­jí vědět, aby byli úspěš­ní, a jak vy­ško­lit soběstač­ný vý­rob­ní tým AM.

EOS také spo­lu­pra­cu­je s Au­to­mati­on Alley se síd­lem v De­t­ro­i­tu a na­bí­zí mož­nos­ti ško­le­ní pro svou síť 3D tisku Pro­ject DIA­MOnD. Pro­jekt DIA­MOnD, fi­nan­co­va­ný pro­střed­nic­tvím Oa­kland Coun­ty, již úspěš­ně pro­po­jil a po­sí­lil více než 300 ma­lých a střed­ních mi­chi­gan­ských vý­rob­ců tím, že jim po­sky­tl nej­mo­der­něj­ší 3D tis­kár­ny.

Ad­di­ti­ve Minds Aca­de­my Cen­ter se v prv­ním roce na­bíd­ky kurzů za­mě­řu­je na zá­klad­ní i po­kro­či­lá ško­le­ní o pro­vo­zu a údrž­bě AM sys­té­mů, cer­ti­fi­ka­ce ASTM, in­že­nýr­ské worksho­py a vlast­ní ško­li­cí pro­gra­my, při­čemž v bu­douc­nu budou při­dá­na další ško­le­ní.

 


Mohlo by vás zajímat: