Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lenovo představuje nový ThinkPad P14s Gen 5 s AI

Autor článku: Lenovo   
Středa, 05 Červen 2024 09:16

Tags: AMD | Hardware | Lenovo | P14s Gen 5 | Pracovní stanice | ThinkPad | Umělá inteligence

ThinkPad P14s Gen 5-2423Le­no­vo před­sta­vi­lo no­te­book Le­no­vo Think­Pad P14s Gen 5 ur­če­ný pro pro­fe­si­o­ná­ly, kteří po­tře­bu­jí špič­ko­vý výkon v pře­nos­ném 14­pal­co­vém šasi. Tato mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce s úžas­ným dis­ple­jem s po­mě­rem stran 16:10 je po­há­ně­na pro­ce­so­ry AMD Ryzen PRO 8040 řady HS. Tyto pro­ce­so­ry jsou mi­mo­řád­ně vy­spě­lé a ener­ge­tic­ky úspor­né, takže jsou ide­ál­ní pro po­u­ži­tí v ten­kých a leh­kých mo­bil­ních pra­cov­ních sta­ni­cích.

Pro­ce­so­ry AMD Ryzen PRO řady HS jsou také vy­ba­ve­ny in­te­gro­va­ný­mi funk­ce­mi umělé in­te­li­gen­ce (AI), včet­ně ne­u­rál­ní pro­ce­so­ro­vé jed­not­ky (NPU), která op­ti­ma­li­zu­je výkon v pra­cov­ních po­stu­pech vy­u­ží­va­jí­cích tech­no­lo­gií umělé in­te­li­gen­ce.

No­te­book Le­no­vo Think­Pad P14s Gen 5 při­chá­zí sa­mo­zřej­mě cer­ti­fi­ko­ván od ne­zá­vis­lých do­da­va­te­lů soft­wa­ru (ISV) a skvě­lou in­te­gro­va­nou gra­fi­kou AMD Ra­de­on, takže je ide­ál­ní pro bez­pro­blé­mo­vý běh apli­ka­cí, jako jsou Au­to­CAD, Revit a So­lid­works. Tato mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce je vý­bor­nou vol­bou pro uži­va­te­le, kteří hle­da­jí vý­kon­né, spo­leh­li­vé a extra mo­bil­ní ře­še­ní s dlou­hou vý­dr­ží ba­te­rie. Mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce P14s AMD Gen 5 na­bí­zí po­kro­či­lé bez­peč­nost­ní funk­ce Think­Shield, a jak je pro Think­Pad ob­vyk­lé, pro­šla kom­plex­ním tes­to­vá­ním MIL-SPEC pro ma­xi­mál­ní odol­nost.

AMD po­kra­ču­je v do­sa­ho­vá­ní vy­ni­ka­jí­cích vý­sled­ků v ob­las­ti po­čí­ta­čů s umě­lou in­te­li­gen­cí tím, že na­pl­no in­te­gru­je AMD Ryzen AI tech­no­lo­gie do mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Le­no­vo Think­Pad P14s Gen 5. Nové pro­ce­so­ry Ryzen AI vy­u­ží­va­jí CPU, gra­fic­kou kartu a in­te­gro­va­nou NPU (neu­ro­no­vou pro­ce­so­ro­vou jed­not­ku) a po­sky­tu­jí až 39 AI TOPS vý­po­čet­ní­ho vý­ko­nu, což je téměř 3,5krát více než u před­cho­zí ge­ne­ra­ce, a při­ná­še­jí tak do po­čí­ta­če ne­u­vě­ři­tel­né mož­nos­ti ge­ne­ra­tiv­ních tech­no­lo­gií AI. Sko­ko­vý ná­růst vý­ko­nu v apli­ka­cích vy­u­ží­va­jí­cích AI tech­no­lo­gie vý­raz­ně vy­lep­šu­je uži­va­tel­skou zku­še­nost, na­pří­klad při tvor­bě ná­roč­né­ho ob­sa­hu, edi­ta­ce videa, da­to­vé ana­lý­ze či ren­de­rin­gu. In­te­gra­ce tech­no­lo­gií AMD PRO navíc na­bí­zí IT ma­na­že­rům funk­ce pro sprá­vu na pod­ni­ko­vé úrov­ni, které ze­fek­tivňují pro­voz, in­te­gro­va­né bez­peč­nost­ní funk­ce pra­cu­jí v sou­čin­nos­ti s tech­no­lo­gií ThinkShield a chrá­ní před so­fis­ti­ko­va­ný­mi útoky a po­sky­tu­jí ne­bý­va­lou sta­bi­li­tu pro fi­rem­ní soft­ware.

Mezi hlavní specifikace notebooku ThinkPad P14s Gen 5 patří:

  • pro­ce­sor AMD Ryzen 7 PRO 8840HS s AMD Ryzen AI s in­te­gro­va­nou gra­fi­kou AMD Ra­de­on
  • k dis­po­zi­ci s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 11 Pro a ně­ko­li­ka ver­ze­mi ope­rač­ních sys­té­mů za­lo­že­ných na Li­nu­xu
  • až 96 GB DDR5 a až 2 TB PCIe 4x4 Per­for­man­ce SSD
  • do­ty­ko­vé nebo ne­do­ty­ko­vé dis­ple­je FHD s ře­še­ním 3M Op­ti­cal Film do­sa­hu­jí sví­ti­vos­ti až 400 nitů při až o 16 % nižší spo­tře­bě ener­gie
  • mož­nost 2,8k OLED dis­ple­je s tech­no­lo­gií pro po­tla­če­ní škod­li­vé­ho mod­ré­ho svět­la a to­vár­ní ka­lib­ra­cí barev X-Rite
  • Wi-Fi 6E a vo­li­tel­ná 5G WWAN
  • ba­te­rie s ka­pa­ci­tou 39,3 Whr na­bí­zí níz­kou hmot­nost pro ex­trém­ní mo­bi­li­tu a zá­ro­veň je ba­te­rie nově tzv. vy­mě­ni­tel­ná zá­kaz­ní­kem (CRU)
  • vo­li­tel­ná větší 52,5Whr ba­te­rie pak cel­ko­vě pro­dlu­žu­je výdrž ce­lé­ho ře­še­ní

Le­no­vo Think­Pad P14s Gen 5 roz­ši­řu­je port­fo­lio pro­fe­si­o­nál­ních pra­cov­ních sta­nic Le­no­vo s pro­ce­so­ry AMD, které za­hr­nu­je stá­va­jí­cí Think­Pad P16s AMD Gen 2, ThinkStati­on P620 a nej­no­věj­ší stol­ní pra­cov­ní sta­ni­ci ThinkStati­on P8 s pro­ce­so­ry AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 7000 Se­ries WX s až 96 jádry resp. 192 vlák­ny.

Ať už jsou uži­va­te­lé pro­fe­si­o­nál­ní uměl­ci, in­že­ný­ři, pe­da­go­go­vé nebo stu­den­ti, no­te­book Le­no­vo Think­Pad P14s jim umož­ní svo­bod­ně ino­vo­vat, ať už jsou kde­ko­li. Tato mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce se špič­ko­vý­mi funk­ce­mi a vý­ko­nem po­sky­tu­je vý­ji­meč­nou hod­no­tu pro uži­va­te­le, kteří vy­ža­du­jí spo­leh­li­vost a výkon v kom­pakt­ním pro­ve­de­ní.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o tom, jak pra­cov­ní sta­ni­ce Le­no­vo při­pra­ve­né na umě­lou in­te­li­gen­ci pra­cu­jí na chytřej­ší a rych­lej­ší bu­douc­nos­ti, na­vštiv­te www.​techtoday.​lenovo.​com/​workstations, kde si také mů­že­te stáh­nout da­to­vý list no­te­boo­ku Think­Pad P14s Gen 5 AMD.

Dostupnost a cena v regionu EMEA

Le­no­vo Think­Pad P14s Gen 5 AMD bude k dis­po­zi­ci na konci květ­na 2024 s oče­ká­va­nou po­čá­teč­ní cenou 30 157 CZK bez DPH.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.lenovo.com a přečtěte si nejnovější zprávy prostřednictvím StoryHubu.

 


Mohlo by vás zajímat: