Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Acer rozšiřuje podporu vývojářů SpatialLabs

Pondělí, 29 Květen 2023 23:19

Tags: Acer | Khro­nos Ope­nXR | Modul Unity | Ope­nXR | Spa­ti­alLabs

Acer SL View Pro KSP 2-2322Acer ozná­mil 25. květ­na roz­ší­ře­ní vý­vo­jář­ských ná­stro­jů pro svou špič­ko­vou tech­no­lo­gii Spa­ti­alLabs, která po­sky­tu­je více mož­nos­tí pro vývoj ste­re­o­sko­pic­kých 3D zá­žit­ků bez brýlí na za­ří­ze­ních Acer Spa­ti­alLabs Pro. Díky nové pod­po­ře zá­suv­né­ho mo­du­lu Unity mohou vý­vo­já­ři z růz­ných od­vět­ví a po­stu­pů vy­u­ží­vat za­ří­ze­ní Spa­ti­alLabs Pro při vy­tvá­ře­ní ste­re­o­sko­pic­ké­ho 3D ob­sa­hu a apli­ka­cí.

Pro­voz­ní pro­stře­dí Ope­nXR od Aceru pro za­ří­ze­ní Spa­ti­alLabs bylo cer­ti­fi­ko­vá­no, což vý­vo­já­řům umožňuje po­u­ží­vat pro­to­ko­ly Ope­nXR při vy­tvá­ře­ní ste­reo 3D ob­sa­hu a apli­ka­cí na ko­merč­ních dis­ple­jích Spa­ti­alLabs. Acer Ste­am­VR Bridge po­má­há vý­vo­já­řům VR apli­ka­cí uvol­nit po­ten­ci­ál ste­reo 3D, aby mohli při po­u­ží­vá­ní za­ří­ze­ní Spa­ti­alLabs Pro po­sky­to­vat lepší po­hl­cu­jí­cí zá­žit­ky.

Vývojářský program Pro Suite: Zásuvný modul Unity

Acer za­há­jil pod­po­ru zá­suv­né­ho mo­du­lu Unity a roz­ší­řil tak jeho dosah na další tvůr­ce v růz­ných ob­las­tech, včet­ně vzdě­lá­vá­ní, ar­chi­tek­tu­ry, sta­veb­nic­tví, lé­kař­ství a dal­ších, spolu se zá­suv­ným mo­du­lem Unre­al. Vzhle­dem k tomu, že se jedná o ši­ro­ce po­u­ží­va­nou plat­for­mu pro tvor­bu ste­re­o­sko­pic­ké­ho 3D ob­sa­hu a apli­ka­cí, může více pro­fe­si­o­nál­ních vý­vo­já­řů vy­u­ží­vat stá­va­jí­cí ná­stro­je a ver­ti­ká­ly zá­suv­né­ho mo­du­lu Unity, které jim po­mo­hou vy­lep­šit je­jich zá­žit­ky a pre­zen­to­vat je­jich mo­de­ly ve sku­teč­né 3D po­do­bě na za­ří­ze­ních Acer Spa­ti­alLabs Pro bez nut­nos­ti po­u­ží­vat spe­ci­a­li­zo­va­né brýle.

Acer OpenXR Runtime

Acer úspěš­ně do­sá­hl shody s Ope­nXR Run­ti­me, takže za­ří­ze­ní Spa­ti­alLabs Pro jsou kom­pa­ti­bil­ní s Ope­nXR. Jako dlou­ho­le­tý člen a při­spě­va­tel pra­cov­ní sku­pi­ny Khro­nos Ope­nXR se Acer hlásí k ote­vře­ným stan­dar­dům a je od­hod­lán bu­do­vat pří­stup­ný eko­sys­tém pro svá hard­wa­ro­vá ře­še­ní.
Nej­no­věj­ší mil­ník Aceru je pří­no­sem pro ko­mu­ni­tu vý­vo­já­řů roz­ší­ře­né re­a­li­ty (XR), pro­to­že jim zpří­stupňuje další mož­nos­ti za­ří­ze­ní pro pre­zen­ta­ci je­jich vý­tvo­rů ve ste­re­o­sko­pic­kém 3D s vy­so­kým roz­li­še­ním a bez brýlí. Tvůr­ci ob­sa­hu a apli­ka­cí mohou vy­u­ží­vat sou­čin­nost mul­tiplat­form­ní­ho a vy­so­ce vý­kon­né­ho roz­hra­ní API Ope­nXR pro rych­lej­ší ino­va­ce a roz­sáh­lých zku­še­nos­tí Aceru s po­sky­to­vá­ním po­hl­cu­jí­cích ste­re­o­sko­pic­kých 3D ob­ra­zů pro­střed­nic­tvím svého ře­še­ní Spa­ti­alLabs. Uži­va­te­lé za­ří­ze­ní Acer Spa­ti­alLabs Pro mají k dis­po­zi­ci také bě­ho­vé pro­stře­dí Ope­nXR, které umo­ž­ňu­je vy­u­ží­vat apli­ka­ce kom­pa­ti­bil­ní s Ope­nXR, na­pří­klad Au­to­de­sk VRED a Blen­der.

Acer SteamVR Bridge

Díky vlast­ní­mu ovla­da­či Ste­am­VR Bridge od Aceru mohou vý­vo­já­ři VR apli­ka­cí, od vir­tu­ál­ních pro­hlí­dek po umě­lec­ké vý­sta­vy a vzdě­lá­va­cí obsah, pře­vést své vý­tvo­ry na za­ří­ze­ní Acer Spa­ti­alLabs Pro a po­skyt­nout uži­va­te­lům úchvat­ný obraz a pře­hled­nost, aniž by po­tře­bo­va­li ná­h­lav­ní soupra­vy VR. Uži­va­te­lé za­ří­ze­ní Spa­ti­alLabs Pro mohou také vy­u­žít můs­tek Acer Ste­am­VR Bridge s NVI­DIA Omni­ver­se, který ze­fek­tiv­ní pra­cov­ní po­stu­py a roz­ší­ří je­jich mož­nos­ti zob­ra­ze­ní pro vy­lep­še­nou ste­reo 3D pro­jek­ci kom­plex­ní gra­fi­ky, vi­zu­ál­ních efek­tů a si­mu­la­cí.

Na­vštiv­te strán­ky Spa­ti­alLabs De­ve­lo­per site, kde na­jde­te další in­for­ma­ce o nej­no­věj­ších ak­tu­a­li­za­cích. Na vlast­ní kůži si za­ří­ze­ní Spa­ti­alLabs Pro mohou vy­zkou­šet ná­vštěv­ní­ci ve­letr­hu COM­PU­TEX od 30. květ­na do 2. červ­na 2023 na stán­ku č. 1. M0820, 4F, hala 1, Tai­pei Nan­gang Exhi­bi­ti­on Cen­ter na Tchaj-wanu.Mohlo by vás zajímat: