Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Notebooky Acer s Windows 11 for Education

Autor článku: Acer   

Tags: Acer | Hardware | Notebooky | TravelMate B3 | TravelMate Spin B3 | Windows 11 for Education

TM-Spin-B3-2203Spo­leč­nost Acer ozná­mi­la, že po­čí­na­je no­te­boo­ky Acer Tra­vel­Ma­te B3 a Acer Tra­vel­Ma­te Spin B3 začne pro­dá­vat po­čí­ta­če se sys­té­mem Win­dows 11 SE. Tyto snad­no pře­nos­né 11,6" no­te­boo­ky, které byly zkon­stru­o­vá­ny tak, aby pře­ži­ly škol­ní den, se mohou pochlu­bit cer­ti­fi­ka­cí odol­nos­ti na ar­mád­ní úrov­ni a de­seti­ho­di­no­vou vý­dr­ží ba­te­rie. Nyní se do­dá­va­jí s pře­din­sta­lo­va­ným sys­té­mem Win­dows 11 SE nebo Win­dows 11 for Edu­cati­on.

Tělo za­ří­ze­ní bylo navíc vy­ro­be­no z více než 14 % z recyklo­va­né­ho plas­tu.
Spo­leč­nost Acer úzce spo­lu­pra­cu­je se spo­leč­nos­tí Micro­soft, aby mohla po­skyt­nout za­ří­ze­ní pro pi­lot­ní pro­gra­my, které při­ná­še­jí sys­tém Win­dows 11 SE do škol po celém světě. Je jed­nou z prv­ních zna­ček, která bude do­dá­vat za­ří­ze­ní s tímto novým ope­rač­ním sys­té­mem.

Acer Tra­vel­Ma­te B3 a Acer Tra­vel­Ma­te Spin B3

Notebooky TravelMate B3 a TravelMate Spin B3 jsou vy­ba­ve­ny nej­no­věj­ší­mi pro­ce­so­ry Intel Pen­ti­um Sil­ver a Ce­le­ron, jsou spo­leh­li­vé a byly zkon­stru­o­vá­ny tak, aby pod­po­ro­va­ly po­tře­by ško­lá­ků. No­te­boo­ky mají cer­ti­fi­ka­ci MIL-STD 810H jsou vy­ba­ve­ny ná­raz­ní­ky ab­sor­bu­jí­cí­mi rázy, takže jsou do­sta­teč­ně odol­né, aby vy­dr­že­ly sílu ekvi­va­lent­ní hmot­nos­ti 60 kg při pádu z výšky až 1,22 m. Je­di­neč­ná dre­náž­ní kon­struk­ce po­má­há chrá­nit vnitř­ní kom­po­nen­ty před mír­ným po­li­tím. Kon­struk­ce me­cha­nic­ky ukot­ve­ných klá­ves po­sky­tu­je dvojí vý­ho­du: celou klá­ves­ni­ci mohou správ­ci snad­no vy­mě­nit, ale jed­not­li­vé klá­ve­sy jsou dobře za­jiš­tě­ny, takže je ne­po­sed­né prsty ne­vy­loup­nou.
Kromě odol­nos­ti po­má­há no­te­boo­kům najít je­jich místo ve třídě řada pro­myš­le­ných funk­cí. Intel Wi-Fi 6 (Gig+) s tech­no­lo­gií 2x2 MU-MIMO po­má­há s při­po­je­ním v pro­stře­dí s více uži­va­te­li a vo­li­tel­ná tech­no­lo­gie 4G LTE po­sky­tu­je stu­den­tům při­po­je­ní i mimo dosah rou­te­ru. Díky web­ka­me­ře jsou no­te­boo­ky vhod­né pro výuku z do­mo­va a 10­ho­di­no­vá výdrž ba­te­rie zna­me­ná, že zvlád­nou být v pro­vo­zu i po celý škol­ní den. Uči­te­lé ocení in­di­ká­tor ba­te­rie na víku, díky němuž na první po­hled po­zna­jí, zda je po­tře­ba stu­den­to­vo za­ří­ze­ní nabít.
No­te­book Acer Tra­vel­Ma­te Spin B3 se může pochlu­bit an­ti­bak­te­ri­ál­ním de­signem Acer An­ti­micro­bial De­sign — je vy­ba­ven nejen an­ti­bak­te­ri­ál­ním sklem Cor­ning Go­ril­la Glass ale také an­ti­bak­te­ri­ál­ní (stří­br­no-ion­to­vou) vrst­vou, a to na běžně po­u­ží­va­ných po­vr­ších s vy­so­kou prav­dě­po­dob­nos­tí do­ty­ku (včet­ně klá­ves­ni­ce, tou­ch­pa­du a po­vrchu opěr­ky dlaní), která tyto po­vrchy chrá­ní. Uži­va­te­lé se dále mohou roz­hod­nout pro při­po­je­ní do­ko­va­tel­né­ho pera Wacom AES a 5Mpx HDR ka­me­ry s ši­ro­ko­úh­lým zá­bě­rem, což ško­lám umožňuje při­způ­so­bit si no­te­boo­ky tak, aby vy­ho­vo­va­ly spe­ci­fic­kým po­tře­bám stu­den­tů.

Win­dows 11 SE

Nová edice sys­té­mu Win­dows s pod­po­rou clou­du, která byla vy­tvo­ře­na pro in­klu­ziv­ní a pří­stup­nou výuku, na­bí­zí výkon a spo­leh­li­vost sys­té­mu Win­dows 11 spo­leč­ně se zjed­no­du­še­ným vzhle­dem a mo­der­ní­mi ná­stro­ji pro sprá­vu, které byly op­ti­ma­li­zo­vá­ny pro levná za­ří­ze­ní ve vzdě­lá­va­cích za­ří­ze­ních. Sys­tém Win­dows 11 SE se vy­zna­ču­je snad­no ovla­da­tel­ným roz­hra­ním a na­bíd­kou vy­bra­ných apli­ka­cí, které jsou ur­če­ny pře­de­vším pro vzdě­lá­vá­ní. Je do­dá­ván na ce­no­vě do­stup­ných za­ří­ze­ních, která jsou pře­dem na­kon­fi­gu­ro­vá­na pro sou­kro­mí stu­den­tů a vzdá­le­nou sprá­vu. A díky čist­ší­mu roz­hra­ní a men­ší­mu počtu ru­ši­vých prvků po­má­há sys­tém Win­dows 11 SE stu­den­tům sou­stře­dit se na výuku a zá­ro­veň ve třídě šetří cenný čas pro výuku.
No­te­boo­ky Tra­vel­Ma­te B3 a Tra­vel­Ma­te Spin B3 jsou k dis­po­zi­ci také s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 11 Pro for Edu­cati­on.
Více in­for­ma­cí o sys­té­mu Win­dows 11 SE je k dis­po­zi­ci zde nebo na blogu Microsoft Education.


Mohlo by vás zajímat: