Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ocenění pro Acer z Good Design Awards

Autor článku: Acer   
Pátek, 06 Říjen 2023 15:01

Tags: Acer | Elektrokolo | Good Design Awards | Monitory | Ocenění | Periferie | Počítače

2023-good design-Family-2340Oce­ně­ní 2023 Good De­sign Awards zís­ka­la smě­si­ce pro­duk­tů Acer v čele s pro­duk­ty za­mě­ře­ný­mi na udr­ži­tel­nost, jako je elek­tro­ko­lo Acer ebii a ně­ko­lik za­ří­ze­ní z eko­lo­gic­ké řady Vero, která za­hr­nu­je mo­ni­to­ry, sadu pe­ri­fer­ních za­ří­ze­ní a ener­ge­tic­ky úspor­ný pro­jek­tor. Oce­ně­ní zís­ka­ly také pra­cov­ní no­te­book Acer Tra­vel­Ma­te P6 14, herní no­te­book Pre­da­tor Tri­ton 17 X, stol­ní po­čí­tač Acer As­pi­re S Se­ries all­‑in­‑one, mini PC Acer Revo Box a mo­bil­ní Wi­‑Fi Acer Con­nect Endu­ro M3.

Le­toš­ní se­znam ví­těz­ných pro­duk­tů pod­tr­hu­je ino­va­ci de­sig­nu spo­leč­nos­ti, která slou­ží růz­ným seg­men­tům a ži­vot­ním sty­lům.

Ja­pon­ská cena Good De­sign Awards se od roku 1957 snaží ocenňovat spo­leč­nos­ti a tvůr­ce, kteří vy­ví­je­jí „po­si­lu­jí­cí de­sign“ se spo­le­čen­ským pří­no­sem po­sou­va­jí­cím hra­ni­ce mož­nos­tí. Tento rok při­hláš­ky hod­no­ti­la od­bor­ná po­ro­ta na zá­kla­dě lid­ské­ho, prů­mys­lo­vé­ho, so­ci­ál­ní­ho a ča­so­vé­ho hle­dis­ka. Vy­bra­ní ví­tě­zo­vé nej­lé­pe vy­stih­li le­toš­ní téma „de­sign a vý­sled­ky“. Ná­pa­dy a čin­nost­mi ve­dou­cí­mi ke vzni­ku těch­to děl je­jich tvůr­ci zdů­razňují své růz­no­ro­dé per­spek­ti­vy a ros­tou­cí po­vě­do­mí o růz­ných pro­blé­mech.

Acer ví­tě­zo­vé Good De­sign Award 2023

  • Elek­tro­ko­lo Acer ebii: Elek­tro­ko­lo Acer ebii je na­vr­že­no tak, aby po­sky­to­va­lo po­ho­dl­nou, bez­peč­nou a eko­lo­gič­těj­ší mož­nost do­pra­vy ve měs­tech a vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii ří­ze­nou umě­lou in­te­li­gen­cí, která se při­způ­so­bu­je spo­tře­bě ener­gie, jízd­ním pod­mín­kám a pre­fe­ren­cím uži­va­te­le tak, aby jízda byla bez­pro­blé­mo­vá. Jeho dlou­ho­tr­va­jí­cí, vy­mě­ni­tel­nou a pře­nos­nou ba­te­rii lze rych­le nabít na 100 % ener­gie za pouhé 2,5 ho­di­ny, což pod­po­ru­je bez­sta­rost­né jízdy po celý den. Je také vy­ba­ve­no ro­bust­ním rámem z hli­ní­ko­vé sli­ti­ny a kon­struk­cí s jed­nou vi­d­li­cí, která se vy­zna­ču­je hlad­ký­mi hra­na­mi a bílou mat­nou po­vr­cho­vou úpra­vou, což do­dá­vá kolu Acer ebii čistý a mo­der­ní vzhled. Pne­u­ma­ti­ky bez duše vy­ro­be­né z recyklo­va­tel­ných ma­te­ri­á­lů s uza­vře­nou smyč­kou rov­něž ne­pro­pouš­tě­jí vzduch a po­má­ha­jí mi­ni­ma­li­zo­vat uh­lí­ko­vou stopu v ži­vot­ním pro­stře­dí.
  • Mo­ni­tor Acer Vero B277U D3: Je ide­ál­ní pro pro­fe­si­o­nál­ní pra­cov­ní­ky a te­le­kon­fe­ren­ce. Vy­zna­ču­je se roz­li­še­ním WQHD, funk­cí po­tla­če­ní šumu AI, webo­vou ka­me­rou s 5M­‑IR a řadou tech­no­lo­gií pro vy­lep­še­ní barev. Pro další zvý­še­ní zá­žit­ku ze sle­do­vá­ní je mo­ni­tor Acer Vero B277U D3 vy­ba­ven fle­xi­bil­ním sto­ja­nem Er­go­Stand, který umožňuje uži­va­te­lům snad­no na­sta­vit ná­klon, na­to­če­ní, oto­če­ní a výšku, a funk­ce­mi pro ochra­nu očí, jako je Acer Vi­si­on­Ca­re 2.0 a cer­ti­fi­ka­ce TÜV/Eye­Sa­fe. Eko­lo­gic­ký dis­plej je také vy­ro­ben z 85% z recyklo­va­ných ma­te­ri­á­lů (PCR) a z 5% z plas­tu z oce­á­nů (OBP), je do­dá­ván se 100% recyklo­va­tel­ným oba­lem a chlu­bí se spous­tou cer­ti­fi­ká­tů o ener­ge­tic­ké úspo­ře, jako jsou TCO a ENER­GY STAR a re­gis­tra­ce EPEAT.
  • Mo­ni­tor Acer Vero B278K: Ko­merč­ní mo­ni­tor Acer Vero B278K je ide­ál­ní jako pod­po­ra pro ros­tou­cí po­tře­by firem, co se týče práce na dálku. Je vy­ba­ven dis­ple­jem s roz­li­še­ním 4K UHD, ve­sta­vě­nou webo­vou ka­me­rou 5M­‑IR a mi­k­ro­fo­nem, který do­ká­že roz­po­znat více hlasů na­jed­nou, a do­ko­va­cím dis­ple­jem po­má­ha­jí­cím mi­ni­ma­li­zo­vat po­tře­bu ex­ter­ních za­ří­ze­ní a ne­po­řá­dek na pra­co­viš­ti. Mo­ni­tor po­sky­tu­je uži­va­te­lům do­da­teč­nou ochra­nu a fle­xi­bi­li­tu, je vy­ba­ven tech­no­lo­gií Acer Vi­si­on Care 3.0, která po­má­há sni­žo­vat na­má­há­ní očí, tech­no­lo­gií mul­tistre­am s kon­struk­cí Ze­roFra­me a funk­cí ře­tě­ze­ní, jež umožňuje při­po­jit ně­ko­lik mo­ni­to­rů vedle sebe pro delší sle­do­vá­ní. Mo­ni­tor Acer Vero B278K také vy­u­ží­vá recyklo­va­né ma­te­ri­á­ly ve svých kom­po­nen­tech a oba­lech, čímž si vy­slou­žil svůj podíl na zís­ká­ní cer­ti­fi­ká­tů o eko­lo­gii.
  • Pro­jek­tor Acer Vero XL2530: Pro­jek­tor Acer Vero XL2530 je skvě­lým ře­še­ním pro spo­tře­bi­te­le, kteří dbají na ži­vot­ní pro­stře­dí a hle­da­jí vy­so­ce vý­kon­né a zá­ro­veň ne­ná­roč­né pro­jekč­ní ře­še­ní. Jeho bez­r­tu­ťo­vý svě­tel­ný zdroj ne­vy­ža­du­je žád­nou vý­mě­nu a díky vy­so­ce účin­né la­se­ro­vé svě­tel­né tech­no­lo­gii na­bí­zí ži­vot­nost až 30 000 hodin. Díky op­tic­ké­mu me­cha­nis­mu s kry­tím IP6X a mož­nos­ti 360stupňové pro­jek­ce po­sky­tu­je pro­jek­tor Acer Vero XL2530 větší fle­xi­bi­li­tu pro různé účely v růz­ných pro­stře­dích. Pro­sto­ro­vě úspor­ný ex­te­ri­ér pro­jek­to­ru je navíc z 50 % tvo­řen plas­tem z PCR a ze 100 % recyklo­va­tel­ným pa­pí­ro­vým oba­lem, což v ko­neč­ném dů­sled­ku sni­žu­je cel­ko­vé ná­kla­dy a dopad na ži­vot­ní pro­stře­dí.
  • Kom­bi­no­va­ná sada pe­ri­fe­rií Acer Vero: Sada udr­ži­tel­ných bez­drá­to­vých pe­ri­fe­rií, která se sklá­dá z klá­ves­ni­ce a myši, je vy­ro­be­na z 65 % z PCR plas­tu a ob­sa­hu­je OBP kom­po­nen­ty, které mají atrak­tiv­ní ze­mi­tý vzhled a zá­ro­veň šetří ži­vot­ní pro­stře­dí. Pro­fe­si­o­ná­lo­vé i běžní uži­va­te­lé mohou ma­xi­mál­ně vy­u­žít tiché spí­na­če klá­ves­ni­ce při psaní a 10­me­t­ro­vý pro­voz­ní dosah myši, což usnadňuje práci z ja­ké­ho­ko­li místa nebo pro­stře­dí. Od­li­šu­je je to, že v sobě mají jedno z nej­vyš­ších pro­cent recyklo­va­ných plas­tů, což v těch­to eko­lo­gic­ky ohle­du­pl­ných za­ří­ze­ních spo­ju­je prak­tič­nost, udr­ži­tel­nost a er­go­no­mic­ký de­sign vý­rob­ků.
  • No­te­book Acer Tra­vel­Ma­te P6 14: Na vel­kém 2,8K OLED dis­ple­ji to­ho­to fi­rem­ní­ho no­te­boo­ku se 100% po­kry­tím ba­rev­né­ho pro­sto­ru DCI­‑P3 si uži­va­te­lé mohou vy­chut­nat lepší zá­žit­ky ze sle­do­vá­ní. Tenké a lehké za­ří­ze­ní je vy­ba­ve­no in­fra­čer­ve­nou webo­vou ka­me­rou s roz­li­še­ním FHD, re­pro­duk­to­ry smě­řu­jí­cí­mi na­ho­ru a tech­no­lo­gií Acer s umě­lou in­te­li­gen­cí spe­ci­a­li­zo­va­nou na vy­so­ce kva­lit­ní vi­deo­kon­fe­ren­ce. Pra­cov­ní­ci zů­sta­nou při­po­je­ni k rych­lé­mu in­ter­ne­tu díky bez­drá­to­vé­mu při­po­je­ní Wi­‑Fi 6E a 5G a 65W ba­te­rii s rych­lým na­bí­je­ním. Po­čí­tač se za­bez­pe­če­ným já­drem chrá­ní cit­li­vá data po­mo­cí bez­peč­nost­ních funk­cí, jako je in­fra­čer­ve­né roz­po­zná­vá­ní ob­li­če­je, ske­no­vá­ní otis­ků prstů, tech­no­lo­gie sní­má­ní uži­va­te­le a panel ochra­ny sou­kro­mí. Po­čí­tač Tra­vel­Ma­te P6 14 pa­ma­tu­je také na udr­ži­tel­nost, pro­to­že vy­u­ží­vá plas­ty PCR a OBP, po­u­ží­vá 100% recyklo­va­tel­né obaly a je vy­ba­ven odol­nos­tí vo­jen­ské třídy, re­gis­tra­cí EPEAT a cer­ti­fi­ka­cí TCO.
  • Herní no­te­book Pre­da­tor Tri­ton 17 X: 17­pal­co­vý herní no­te­book na míru pro ná­roč­né hráče a tvůr­ce ob­sa­hu, kteří ocení výkon, odol­nost, spo­leh­li­vost a es­te­ti­ku v jed­nom za­ří­ze­ní. Jeho ko­vo­vé CNC uni­bo­dy šasi je vy­ro­be­no tak, aby si za­cho­va­lo ele­gant­ní a so­fis­ti­ko­va­ný vzhled a zá­ro­veň je v něm umís­těn po­kro­či­lý sys­tém chla­ze­ní s 3D ven­ti­lá­to­ry 5. ge­ne­ra­ce Acer Ae­rob­la­de, od­pa­řo­va­cí ko­mo­rou, tech­no­lo­gií Vor­tex flow a te­pel­ným ma­zi­vem z te­ku­té­ho kovu na pro­ce­so­ru. No­te­book je vy­ba­ven vel­kým WQXGA mini­‑LED dis­ple­jem s ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 250 Hz a splňuje po­ža­dav­ky Dis­pla­yHDR, takže na­bí­zí širší po­zo­ro­va­cí úhly, vyšší roz­li­še­ní a lepší mož­nos­ti mul­ti­taskin­gu. Ob­ra­zov­ka no­te­boo­ku Pre­da­tor Tri­ton 17 X má také cer­ti­fi­ka­ci Eye­sa­fe, která po­má­há mi­ni­ma­li­zo­vat vy­sta­ve­ní mod­ré­mu svět­lu při hraní her nebo tvor­bě.
  • Stol­ní po­čí­tač Acer As­pi­re S vše v jed­nom: Je vy­ro­ben tak, aby zvy­šo­val kaž­do­den­ní pro­duk­ti­vi­tu a mi­ni­ma­li­zo­val ne­po­řá­dek na pra­co­viš­ti díky svému štíhlé­mu a mo­der­ní­mu hli­ní­ko­vé­mu tělu. Uži­va­te­lé si mohou vy­chut­nat bri­lant­ní obraz při práci nebo pro­hlí­že­ní webu na er­go­no­mic­kém dis­ple­ji Acer As­pi­re S AIO s roz­li­še­ním WQHD IPS téměř bez okra­jů a s mož­nos­tí pro­sto­ro­vé­ho zvuku pro sku­teč­ně po­hl­cu­jí­cí sle­do­vá­ní. Při­da­ná mag­ne­tic­ky upev­ně­ná webo­vá ka­me­ra QHD 1440p s kru­ho­vým svět­lem po­má­há za­chy­tit ty nej­lep­ší sním­ky a videa, za­tím­co mož­nos­ti ak­tiv­ní­ho sty­lu­so­vé­ho pera a od­ní­ma­tel­né­ho tou­ch­pa­du Oce­an­Glass vy­ro­be­né­ho z plas­tu z oce­á­nu dále pod­po­ru­jí uži­va­tel­ské zá­žit­ky a po­slá­ní spo­leč­nos­ti Acer mi­ni­ma­li­zo­vat uh­lí­ko­vou stopu v rámci svého pro­duk­to­vé­ho port­fo­lia.
  • Mini po­čí­tač Acer Revo Box: Po­čí­tač Acer Revo Box byl zpra­co­ván tak, aby po­sky­to­val vyšší výkon v kom­pakt­něj­ším a uni­ver­zál­něj­ším pro­ve­de­ní. Kon­struk­ce to­ho­to mini po­čí­ta­če umožňuje snad­né na­sta­ve­ní s mož­nos­tí vo­li­tel­né­ho otoč­né­ho dr­žá­ku VESA a adap­té­ru Acer, což po­má­há še­t­řit cenné místo na pra­cov­ním stole v do­mác­nos­tech nebo kan­ce­lá­řích. Po­čí­tač Acer Revo Box je vy­ba­ven nej­no­věj­ší­mi pro­ce­so­ry a vel­kou pa­mě­tí, takže si snad­no po­ra­dí s ná­roč­ný­mi apli­ka­ce­mi a má pod­po­ru více dis­plejů (až 3) spolu s ši­ro­kou šká­lou portů pro větší po­hod­lí.
  • Mo­bil­ní hot­spot Acer Con­nect Endu­ro M3: Ro­bust­ní ale ele­gant­ní vněj­ší vzhled mo­bil­ní­ho hot­spo­tu se vy­zna­ču­je zvý­še­ný­mi li­ni­e­mi na šasi pro lepší při­lna­vost a je vy­ro­ben z vy­so­ce kva­lit­ních ma­te­ri­á­lů, které splňují vo­jen­ské normy a stupeň krytí IP54. Díky tomu je do­ko­na­lým spo­leč­ní­kem pro při­po­je­ní k in­ter­ne­tu bez ohle­du na místo nebo pro­stře­dí. In­tu­i­tiv­ní do­ty­ko­vý dis­plej zob­ra­zu­je zjed­no­du­še­né mož­nos­ti na­bíd­ky a QR kód, který usnadňuje na­sta­ve­ní při­po­je­ní k hot­spo­tu. Díky ve­sta­vě­né tech­no­lo­gii vSim se uži­va­te­lé mohou při­po­jit k více než 200 ope­rá­to­rům sítí 5G ve více než 135 ze­mích světa, aniž by po­tře­bo­va­li ja­kou­ko­li kartu SIM. Je také vy­ba­ven vy­so­ko­ka­pa­cit­ní ba­te­rií s ka­pa­ci­tou 6500 mAh, která může slou­žit jako power­ban­ka, což z něj dělá prak­tic­ké mo­bil­ní za­ří­ze­ní pro rych­lý in­ter­net a pře­nos­né na­bí­je­ní.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na ad­re­se www.acer.com.

 


Mohlo by vás zajímat: