Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové počítače Acer Swift Go s umělou inteligencí

Autor článku: Redakce   
Úterý, 09 Leden 2024 14:51

Tags: Acer | Hardware | Intel Core Ultra | Notebooky | Swift Go | Umělá inteligence

Swift-Go-16-SFG16-72-03-2402Acer roz­ší­řil svou řadu ten­kých a leh­kých no­te­boo­ků Swift o nové pro­ce­so­ry Intel Core Ultra s první neu­ro­no­vou pro­ce­so­ro­vou jed­not­kou (NPU) Intel a in­te­gro­va­ný­mi mož­nost­mi ak­ce­le­ra­ce umělé in­te­li­gen­ce. Nové no­te­boo­ky Swift jsou nyní ještě vý­kon­něj­ší, schop­něj­ší a in­tu­i­tiv­něj­ší, což se hodí pro tvor­bu ob­sa­hu, práci ve škole, práci v kan­ce­lá­ři, nebo i hraní. Je­jich vý­kon­né zpra­co­vá­ní a funk­ce s pod­po­rou umělé in­te­li­gen­ce ještě více zvy­šu­jí po­u­ži­tel­nost no­te­boo­ku.

Acer tak chce umož­nit šir­ší­mu okru­hu zá­kaz­ní­ků vy­u­ží­vat špič­ko­vé no­te­boo­ky a tech­no­lo­gie s pod­po­rou umělé in­te­li­gen­ce pro za­jí­ma­věj­ší a efek­tiv­něj­ší po­u­ží­vá­ní po­čí­ta­če. Tyto no­te­boo­ky jsou navíc vy­ba­ve­ny pů­so­bi­vý­mi ak­tu­a­li­za­ce­mi, které zá­kaz­ní­kům po­má­ha­jí dělat více věcí – a dělat je ještě lépe.

Notebooky Acer Swift Go s nejnovějšími technologiemi

Nové no­te­boo­ky Acer Swift Go 16 (SFG16-72) a Swift Go 14 (SFG14-73), ově­ře­né jako no­te­boo­ky plat­for­my Intel Evo, jsou osa­ze­ny no­vý­mi pro­ce­so­ry Intel Core Ultra a in­te­gro­va­ný­mi gra­fic­ký­mi pro­ce­so­ry Intel Arc, které po­sky­tu­jí žá­da­né spo­je­ní špič­ko­vé­ho vý­ko­nu a ce­lo­den­ní vý­dr­že ba­te­rie až 12,5 ho­di­ny u 14“ a 10,5 ho­di­ny u 16“ mo­de­lu.
Další změny tý­ka­jí­cí se zlep­še­ní uži­va­tel­ské­ho zá­žit­ku z práce na po­čí­ta­či vznik­ly díky funk­cím s pod­po­rou umělé in­te­li­gen­ce. Řada no­te­boo­ků Swift Go je tak ještě atrak­tiv­něj­ší. Je­di­né klik­nu­tí na spe­ci­ál­ní klá­ve­su Co­pi­lot na no­te­boo­ku za­jis­tí snad­ný pří­stup k sys­té­mu Co­pi­lot ve Win­dows. Díky funk­ci Co­pi­lot ve Win­dows mohou uži­va­te­lé vy­u­žít sílu umělé in­te­li­gen­ce k op­ti­ma­li­za­ci času strá­ve­né­ho při práci. Oba po­čí­ta­če s umě­lou in­te­li­gen­cí také mají webo­vou ka­me­ru s roz­li­še­ním 1440p QHD a tech­no­lo­gií TNR, která se stará o vyšší kva­li­tu ob­ra­zu. Webo­vou ka­me­ru doplňuje tech­no­lo­gie Acer Pu­ri­fied­Voice 2.0 s funk­cí re­duk­ce šumu AI, která ve spo­je­ní se třemi mi­k­ro­fo­ny za­chy­cu­je čistý a jasný zvuk a re­du­ku­je šum na po­za­dí a hlasy mimo re­pro­duk­tor. Při­da­ná tech­no­lo­gie Intel Wi­‑Fi 7 při­ná­ší až 2,4× rych­lej­ší při­po­je­ní k in­ter­ne­tu než Wi­‑Fi 6E a udr­žu­je no­te­boo­ky ve spo­je­ní, když je to nej­dů­le­ži­těj­ší.

Šasi a touchpady

Oba no­te­boo­ky vy­ni­ka­jí ten­kým a leh­kým hli­ní­ko­vým šasi řady Swift, které lze otevřít do úhlu 180 stupňů, po­lo­žit na plo­cho a snad­no tak pra­co­vat. Swift Go 14 je u ně­kte­rých mo­de­lů vy­ba­ven vo­li­tel­ným osvět­le­ným tou­ch­pa­dem s více ovlá­da­cí­mi prvky, který umožňuje přímé mul­ti­me­di­ál­ní pří­ka­zy, a tou­ch­pa­dem Oce­an­Glass, který dále za­jiš­ťu­je ply­nu­lé a pro­duk­tiv­ní po­sou­vá­ní. Oba tou­ch­pa­dy se také mohou pochlu­bit o 44 % větší ro­lo­va­cí plo­chou, což je vhod­né pro ži­vot­ní styl na cestách a skro­lo­vá­ní bez po­u­ži­tí myši. Mo­de­ly Swift Go jsou navíc nyní vy­ba­ve­ny nej­no­věj­ším sys­té­mem Intel Uni­son 2.0, který umožňuje rych­lé a snad­né pro­po­je­ní no­te­boo­ku s ji­ný­mi za­ří­ze­ní­mi An­dro­id nebo iOS.

OLED displeje

Nová za­ří­ze­ní Swift Go jsou stej­ně jako je­jich před­chůd­ci vy­ba­ve­na ži­vý­mi, ba­rev­ně bo­ha­tý­mi dis­ple­ji OLED se špič­ko­vým jasem 500 nitů, 100% ba­rev­ným roz­sa­hem DCI­‑P3 a cer­ti­fi­ka­cí Dis­pla­yHDR True Black 500. Na 16­pal­co­vém 3,2K OLED dis­ple­ji mo­de­lu Swift Go 16 s roz­li­še­ním 3200 × 2000 a ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 120 Hz je obraz živý a de­tail­ní, za­tím­co Swift Go 14 před­sta­vu­je 14­pal­co­vý 2,8K OLED dis­plej s roz­li­še­ním 2880 × 1800 a ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 90 Hz. Oba mo­de­ly jsou vy­ba­ve­ny cer­ti­fi­ká­tem TÜV Rhe­in­land Eye­sa­fe pro dis­ple­je, který po­má­há sni­žo­vat na­má­há­ní očí. Navíc jsou vy­ba­ve­ny mož­nos­tí do­ty­ko­vé­ho dis­ple­je WUXGA, který umožňuje za­dá­vá­ní údajů do­ty­kem a perem, což je uži­teč­né zejmé­na při psaní po­zná­mek a ski­co­vá­ní.

Operační paměť, úložný prostor a konektivita

Kromě toho no­te­boo­ky Swift Go nyní pod­po­ru­jí až 32 GB pa­mě­ti LPD­DR5X a až 2TB SSD PCIe Gen 4 s mož­nos­tí roz­ší­ře­ní po­mo­cí dvou slotů. V ne­po­sled­ní řadě jsou za­ří­ze­ní vy­ba­ve­na nej­no­věj­ší na­bíd­kou portů pro při­po­je­ní k pe­ri­fe­ri­ím a dis­plejům, včet­ně dvou portů USB­‑C s roz­hra­ním Thun­der­bolt 4 – oba na­bí­ze­jí rych­lé na­bí­je­ní, port USB typu A s mož­nos­tí of­fli­ne na­bí­je­ní, HDMI 2.1 a čteč­ky karet microSD. No­te­boo­ky jsou také vy­ba­ve­ny tech­no­lo­gií Blu­e­to­o­th LE Audio pro vy­lep­še­ný bez­drá­to­vý zvuk.

Dostupnost a cena

No­te­book Acer Swift Go 16 (SFG16-72/T) bude do­stup­ný v re­gi­o­nu EMEA v únoru za cenu od 1149 eur.
Acer Swift Go 14 (SFG14-73/T) bude do­stup­ný v re­gi­o­nu EMEA v únoru za cenu od 1099 eur.

Přes­né spe­ci­fi­ka­ce, ceny a do­stup­nost se budou lišit podle re­gi­o­nu. Chce­te­‑li se do­zvě­dět více in­for­ma­cí o do­stup­nos­ti, spe­ci­fi­ka­cích a ce­nách pro­duk­tů na kon­krét­ních tr­zích, kon­tak­tuj­te nej­bliž­ší po­boč­ku spo­leč­nos­ti Acer na www.acer.com.

 


Mohlo by vás zajímat: