Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon přichází s novými ručními 3D skenery

Autor článku: Hexagon   
Čtvrtek, 06 Červen 2024 14:05

Tags: 3D skenery | ATLASCAN Max | Hardware | Hexagon | MARVELSCAN | Ruční

ATLASCAN-Max Holes-and-slots-2423Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu před­sta­vu­je novou tech­no­lo­gii ruč­ní­ho 3D ske­no­vá­ní, která doplňuje ši­ro­kou na­bíd­ku vý­rob­ních kon­t­rol­ních za­ří­ze­ní o bez­pre­ce­dent­ní mož­nos­ti fle­xi­bil­ní­ho mě­ře­ní. Jedná se o první ruční 3D ske­no­va­cí za­ří­ze­ní spo­leč­nos­ti, která umo­ž­ňují in­že­ný­rům a vý­rob­ním pra­cov­ní­kům snad­no ske­no­vat to, co po­tře­bu­jí, v ši­ro­kém spek­tru pro­stře­dí uvnitř i vně to­vár­ních zdí.

Dvě nová ruční za­ří­ze­ní AT­LAS­CAN MaxMAR­VEL­SCAN jsou ide­ál­ní pro mě­ře­ní dílů v ši­ro­ké škále kon­t­rol­ních pro­stře­dí, kde se me­t­ro­lo­gie tra­dič­ně ne­po­u­ží­vá, včet­ně apli­ka­cí v au­to­mo­bi­lo­vém a že­lez­nič­ním prů­mys­lu, v prů­mys­lo­vých za­ří­ze­ních a ve vše­o­bec­né vý­ro­bě, stej­ně jako v pa­mát­ko­vých a re­stau­rá­tor­ských pro­jek­tech mimo vý­ro­bu. Oba nové 3D ske­ne­ry jsou vy­so­ce pře­nos­né a jsou ide­ál­ní pro ruční a au­to­ma­ti­zo­va­né apli­ka­ce kon­t­ro­ly kva­li­ty a pro ši­ro­kou škálu po­třeb re­verz­ní­ho in­že­nýr­ství.

Pro­duk­ti­vi­ta je klí­čo­vá bez ohle­du na pro­stře­dí, ve kte­rém se kon­t­ro­la pro­vá­dí. Uži­va­te­lé ske­ne­rů AT­LAS­CAN Max a MAR­VEL­SCAN mohou pra­cov­ní po­stu­py při­způ­so­bo­vat za chodu po­mo­cí er­go­no­mic­kých ovlá­da­cích prvků ovlá­da­ných pal­cem, které ze­fek­tivňují pro­ce­sy 3D ske­no­vá­ní ve stís­ně­ných pro­sto­rech a v drs­ném nebo ven­kov­ním pro­stře­dí. Toto ví­ce­re­ži­mo­vé ske­no­vá­ní, které eli­mi­nu­je nut­nost pří­stu­pu k ří­di­cí­mu po­čí­ta­či během mě­ře­ní, umo­ž­ňuje efek­tiv­ně měřit různé typy prvků a po­tře­by po­vrchu. Uži­va­te­lé mohou na­pří­klad ske­no­vat ote­vře­né po­vrchy v re­ži­mu Stan­dard a poté rych­le pře­pnout do re­ži­mu Fine po­mo­cí ovlá­da­cích prvků na za­ří­ze­ní pro vyšší roz­li­še­ní slo­ži­tých prvků. Dů­le­ži­té je, že data shro­máž­dě­ná v těch­to růz­ných re­ži­mech jsou au­to­ma­tic­ky spo­je­na do jed­no­ho po­u­ži­tel­né­ho mrač­na bodů.

ATLASCAN-Max-Scan-the-way-you-need-2423

Nové pří­stro­je také od­st­raňují nut­nost upev­ňo­vat díly před mě­ře­ním, což při­spí­vá k vý­raz­né úspo­ře času a umo­ž­ňuje větší fle­xi­bi­li­tu mě­ře­ní. Ske­ne­ry a díly lze během mě­ře­ní volně pře­sou­vat, což zkra­cu­je dobu po­třeb­nou k po­ří­ze­ní kom­plet­ních dat o dílu, aniž by to ne­ga­tiv­ně ovliv­ni­lo vý­sled­ky kon­t­ro­ly. Další zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty při­ná­ší běžný a ča­so­vě ná­roč­ný úkol mě­ře­ní více ot­vo­rů a drá­žek, který je usnad­něn re­ži­mem sní­má­ní ot­vo­rů a drá­žek, jenž umo­ž­ňuje oka­mži­té za­chy­ce­ní dat více ot­vo­rů a drá­žek v jed­nom sním­ku.

MAR­VEL­SCAN zvy­šu­je laťku pro­duk­ti­vi­ty 3D ske­no­vá­ní ještě výše díky je­di­neč­né ve­sta­vě­né fo­to­gra­m­me­t­rii, která po­sky­tu­je funk­ci ske­no­vá­ní bez cíle. To je ide­ál­ní pro ske­no­vá­ní vel­kých dílů a opa­ku­jí­cích se sou­čás­tí bez ča­so­vě ná­roč­né­ho umis­ťo­vá­ní terčů na sa­mot­ný díl. Tato funk­ce fo­to­gra­m­me­t­rie také zvy­šu­je přes­nost ske­no­vá­ní vel­kých a chou­los­ti­vých dílů.

MARVELSCAN Scan-the-way-you-need-2423

Je na­vr­žen pro po­ho­dl­né ru­tin­ní po­u­ží­vá­ní a uži­va­tel má na­pros­tou vol­nost po­hy­bu při ske­no­vá­ní těžko pří­stup­ných míst, pro­to­že ne­vy­ža­du­je žádné ka­be­ly ani re­fe­renč­ní hard­ware. Nová ruční tech­no­lo­gie má mož­nos­ti zcela bez­drá­to­vé­ho mě­ře­ní s ba­te­ri­o­vou au­to­no­mií – po­pr­vé na trhu ruč­ních ske­ne­rů me­t­ro­lo­gic­ké třídy – a dává tak mě­ři­cí sys­tém plně do rukou uži­va­te­le bez vazby na po­čí­tač nebo zdroj na­pá­je­ní. V kom­bi­na­ci s vel­kou vzdá­le­nos­tí mě­ře­ní jsou tato za­ří­ze­ní ide­ál­ní pro in­te­gra­ci do au­to­ma­ti­zo­va­ných kon­t­rol­ních pro­ce­sů na prů­mys­lo­vých ro­bo­tech nebo ko­bo­tech.

Cílem vý­vo­je ruční ske­no­va­cí tech­no­lo­gie He­xa­go­nu je po­mo­ci vý­rob­cům rych­le re­a­go­vat na mě­ní­cí se po­ža­dav­ky a rych­le­ji zís­ká­vat dů­le­ži­tá data, a to i v ná­roč­ných pod­mín­kách. Se ske­ne­ry AT­LAS­CAN Max a MAR­VEL­SCAN mohou vý­rob­ci vy­u­ží­vat vý­ho­dy ruč­ní­ho 3D ske­no­vá­ní s dů­vě­ry­hod­nou vy­so­ce kva­lit­ní tech­no­lo­gií a glo­bál­ní pod­po­rou.

 


Mohlo by vás zajímat: