Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

IMAGINiT přichází s Clarity 2025 pro Revit, BIM 360

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 30 Květen 2024 11:27

Tags: Autodesk | Cla­ri­ty 2025 | IMA­GI­NiT Tech­no­lo­gies | Rand World­wi­de | Revit | Software

clarity-image2-2422IMA­GI­NiT Tech­no­lo­gies, di­vi­ze Rand World­wi­de, uved­la na trh nej­no­věj­ší verzi Cla­ri­ty, ná­stro­je pro au­to­ma­ti­za­ci úloh a ana­lý­zu pro pro­duk­ty Au­to­de­sk Revit a BIM 360. Mezi no­vin­ky ve verzi IMA­GI­NiT Cla­ri­ty 2025 patří in­te­gra­ce s Oracle Aco­nex, roz­ší­ře­ná funk­č­nost s ře­še­ním chyb v Au­to­de­sk Re­vi­tu a vy­lep­še­ní mo­du­lu Cla­ri­ty pro pro­gra­mo­vá­ní pro­sto­ru.

Tyto ak­tu­a­li­za­ce zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu ří­ze­ní pro­jek­tů a ze­fek­tiv­ňují pra­cov­ní po­stu­py pro firmy ze se­zna­mu 500 nej­lep­ších pro­jekč­ních firem ča­so­pi­su En­gi­nee­ring News Re­cord i pro malé a střed­ně velké firmy. IMA­GI­NiT Cla­ri­ty 2025 je kom­pa­ti­bil­ní s Au­to­desk Revit 2025 a plně pod­po­ru­je verze Au­to­de­sk Revit a Au­to­de­sk Revit Ser­ver zpět­ně do roku 2021.

Kom­bi­na­cí čtvrt­let­ních kon­t­rol úspěš­nos­ti zá­kaz­ní­ků a hloub­ko­vých ana­lýz dat s ná­stro­ji busi­ness in­tel­li­gen­ce je možné za­jis­tit, aby nej­no­věj­ší funk­ce Cla­ri­ty byly ty, které zá­kaz­ní­ci IMA­GI­NiT po­va­žu­jí za nej­dů­le­ži­těj­ší. V ne­dáv­ném prů­zku­mu mezi zá­kaz­ní­ky Cla­ri­ty od­po­vě­dě­lo 95 % z nich, že po­u­ží­vá­ní Cla­ri­ty zvý­ši­lo spo­ko­je­nost za­měst­nan­ců díky sní­že­ní počtu opa­ku­jí­cích se úkolů a v dů­sled­ku toho jsou firmy schop­ny zvý­šit ka­pa­ci­tu pro­jek­tů. K dneš­ní­mu dni po­moh­la Cla­ri­ty zá­kaz­ní­kům au­to­ma­ti­zo­vat více než 36 mi­li­o­nů úloh tisku a ex­por­tu do Re­vi­tu, čímž jim vrá­ti­la ne­spo­čet hodin, aby se mohli sou­stře­dit na pro­jek­to­vou práci, která je pro je­jich pod­ni­ká­ní hna­cím mo­to­rem.

Klí­čo­vá vy­lep­še­ní v IMA­GI­NiT Cla­ri­ty 2025

  • Ře­še­ní chyb Re­vi­tu – umo­ž­ňuje správ­cům na­kon­fi­gu­ro­vat na­sta­ve­ní pro obe­ji­tí ne­kri­tic­kých chyb a za­jis­tit tak ne­pře­ru­še­né pra­cov­ní po­stu­py.
  • In­te­gra­ce Aco­nex – tento sa­mo­stat­ně pla­ce­ný modul ur­če­ný pro firmy s roz­sáh­lý­mi sta­veb­ní­mi pro­jek­ty usnad­ňuje zdo­ko­na­le­nou syn­chro­ni­za­ci sou­bo­rů s plat­for­ma­mi, jako jsou BI­M360, Pro­jectWi­se, Pro­co­re a další.
  • Modul Cla­ri­ty Space Pro­gram­ming – nyní na­bí­zí při­způ­so­bi­tel­né struk­tu­ro­vá­ní dat a in­te­gro­va­né vý­po­čty přímo v mo­du­lu, které eli­mi­nu­jí nut­nost pře­ná­šet data do ex­ter­ních ná­stro­jů, jako je na­pří­klad Excel.

Aby bylo za­jiš­tě­no úspěš­né při­je­tí Cla­ri­ty, mají nyní před­pla­ti­te­lé Cla­ri­ty Plus pří­stup k doplň­ko­vým čtvrt­let­ním schůz­kám s IMA­GI­NiT, za­mě­ře­ným na úspěch zá­kaz­ní­ků. Na těch­to se­tká­ních bude od­bor­ník na busi­ness in­tel­li­gen­ce z IMA­GI­NiT ana­ly­zo­vat data zá­kaz­ní­ků a do­po­ru­čo­vat ře­še­ní, která dále zlep­ší schop­nost firmy pra­co­vat efek­tiv­ně­ji v rámci vlast­ní or­ga­ni­za­ce a zlep­ší spo­lu­prá­ci s ex­ter­ní­mi part­ne­ry.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o no­vých funk­cích v Cla­ri­ty 2025 a o tom, jak šetří čas a ome­zu­jí lid­ské chyby, na­vštiv­te www.imaginit.com/clarity.

 


Mohlo by vás zajímat: