Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Umělecká tapeta dotvořila atypický dům

Autor článku: Canon   
Pátek, 24 Září 2021 23:58

Tags: Canon | Colorado 1650 | Design | Grafika | Interiéry | Tapety | velkoformátový tisk

Canon-tapeta-2138Dům ve Skal­sku ve střed­ních Če­chách dělá čest názvu obce, kde se na­chá­zí – všude zde na­ra­zí­te na kámen. In­te­ri­ér nově zdobí také uni­kát­ní vel­ko­for­má­to­vá ta­pe­ta, kte­rou si ma­ji­tel­ka domu de­sig­nér­ka Petra Bec­ke­ro­vá ne­cha­la vy­tvo­řit na míru. Má ji na svě­do­mí ma­líř­ka Lucie Cro­cro a spo­leč­nost Canon, která zde vy­u­ži­la svou nej­no­věj­ší tech­no­lo­gii. Ta­pe­ta, jejíž před­lo­hou byl obraz na­zva­ný Leda, se na­chá­zí ve vstup­ním obyt­ném pro­sto­ru. Ten slou­ží jako hlav­ní spo­le­čen­ská část domu ur­če­ná pro se­tká­vá­ní s přá­te­li.

Ma­ji­te­lé od­mít­li vy­bí­rat z na­bíd­ky exis­tu­jí­cích vzorů a svůj domov chtě­li ra­dě­ji vy­zdo­bit uni­kát­ní de­ko­ra­cí, která bude „pouze je­jich“.

Canon-tapeta-2-2138

Do­mi­nant­ní stěnu si ma­ji­te­lé přáli po­jmout jako velké ori­gi­nál­ní plát­no s pa­tr­ný­mi tahy štět­ce. In­spi­ra­ci Klim­tem zvo­li­li mimo jiné pro ba­rev­nost jeho děl, která ko­re­spon­du­je s pís­kov­co­vou masiv­ní stě­nou a do­tvá­ří tak pří­rod­ní at­mo­sfé­ru ře­še­né­ho pro­sto­ru. Ke spo­lu­prá­ci oslo­vi­li zná­mou ma­líř­ku Lucii Cro­cro, kte­rou k vy­tvo­ře­ní ob­ra­zu in­spi­ro­va­lo stu­di­um dvou ob­ra­zů Gusta­va Klim­ta „Danae“ a „Hudba“. Sym­bo­list­ní obraz ale­go­rie Hudby, s hra­jí­cí dív­kou na lyru, je velmi ro­man­tic­ký, opro­ti Klim­to­vu ero­tic­ké­mu zob­ra­ze­ní Danae. Šíje dívky se do­tý­ká tvar, který při­po­mí­ná hlavu la­bu­tě. Ob­dob­ný ná­klon hlavy zob­ra­zil Peter Paul Ru­bens na ob­ra­ze Ledy s la­bu­tí. Ten je ma­líř­ským zá­zna­mem Klim­to­vy in­spi­ra­ce při za­cho­vá­ní jeho tahů a barev z ob­ra­zu Hudby.

Ma­líř­ka spo­lu­pra­co­va­la s od­bor­ní­ky na di­gi­ta­li­za­ci z Ca­no­nu, který její obraz pře­fo­ti­li ve vy­so­kém roz­li­še­ní a ná­sled­ně s vy­u­ži­tím nej­mo­der­něj­ších tis­ko­vých tech­no­lo­gií pře­nes­li na vel­ko­for­má­to­vou ta­pe­tu. Barvy na ta­pe­tě jsou podle Cro­cro, jež má zku­še­nos­ti s in­te­ri­é­ro­vou vý­zdo­bou v po­do­bě go­be­lí­nů, ná­stěn­ných maleb a mo­zaik ve Fran­cii a Švý­car­sku nebo s por­trét­ní­mi ob­ra­zy pro Zámek Měl­ník, věrné ob­ra­zu a struk­tu­rál­ní po­vrch je velmi pří­jem­ný.

Canon-tapeta2-2138

Vlast­ní ta­pe­ta na po­čká­ní

Mít svou vlast­ní ta­pe­tu s mo­ti­vem, který nemá nikdo jiný, je nyní snad­něj­ší než kdy dříve. Stačí mít dobrý kre­a­tiv­ní návrh a ta­pe­ta, která vy­dr­ží stej­ně krás­ná po mnoho let, je na pro­fe­si­o­nál­ní di­gi­tál­ní tis­kár­ně dneška vy­tiš­tě­ná během pár chvil. Právě di­gi­tál­ní tisk na vel­ko­for­má­to­vé roll-to-roll tis­kár­ně Co­lo­ra­do 1650 a pa­ten­to­va­ný in­koust UVgel od Ca­no­nu umožňují dosud ne­ví­da­nou rych­lost vý­ro­by tapet, navíc v bez­kon­ku­renč­ní kva­li­tě.
Takto vy­tiš­tě­né ta­pe­ty jsou oka­mži­tě suché a při­pra­ve­né k po­u­ži­tí. Pyšní se mi­mo­řád­nou odol­nos­tí, bez­zá­pa­cho­vos­tí a stá­los­tí barev i roz­mě­rů. Navíc jsou omy­va­tel­né a chlu­bí se cer­ti­fi­ká­ty zdra­vot­ní ne­zá­vad­nos­ti, takže je lze po­u­žít třeba i v dět­ském po­ko­ji.

Canon-tapeta-3a4-2138

Tato tech­no­lo­gie přímo volá po tom, aby si lidé domov nebo pra­cov­ní místo zkrášli­li ta­pe­tou, která bude jen a jen je­jich. Tvůr­čí mož­nos­ti jsou ne­ko­neč­né, a i ma­te­ri­á­lů je na výběr spous­tu. V pří­pa­dě Skal­ska jde třeba o ta­pe­tu s re­li­éf­ním vzo­rem, díky níž je po­ci­to­vě možné si sáh­nout i na „tahy štět­cem“, in­te­ri­é­ro­ví de­sig­né­ři si ale ob­lí­bi­li také kom­bi­na­ci bo­ha­té škály barev se sa­me­to­vě mat­ným pro­ve­de­ním.

Ori­gi­nál­ní ta­pe­ty vy­tiš­tě­né novou tech­no­lo­gií Ca­no­nu již kromě aty­pic­ké­ho bytu ve Skal­sku zdobí třeba te­ra­pe­u­tic­ké pro­sto­ry v ma­teř­ské škole v Ře­pích nebo hernu dět­ské­ho cen­t­ra na Vi­no­hra­dech. Více o ře­še­ní Ca­no­nu pro ta­pe­ty na­jde­te na www.canon.cz/tapety.


Mohlo by vás zajímat: