Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZF LIFETEC mění polohu airbagu řidiče na volantu

Pondělí, 10 Červen 2024 12:17

Tags: Airbag | Automotive | Design | Volant | ZF LIFETEC

Steering-Wheel-Driver-Airbag ZF-LIFETEC-2424Od za­ve­de­ní ai­r­bagů ři­di­če v 80. le­tech 20. sto­le­tí mají ai­r­bagy stálé místo upro­střed vo­lan­tu, v jeho stře­du. Od té doby je vo­lant více než jen roz­hra­ním mezi ři­di­čem a vozem pro pře­nos po­ve­lů k ří­ze­ní, ale stává se také ochran­nou funk­cí v pří­pa­dě ne­ho­dy. Již při­bliž­ně tři de­se­ti­le­tí je ai­r­bag ři­di­če sou­čás­tí stan­dard­ní vý­ba­vy vět­ši­ny au­to­mo­bi­lů a po­má­há za­chraňovat ži­vo­ty a sni­žo­vat počet zra­ně­ní.

Kromě toho se vo­lant v mo­der­ních au­to­mo­bi­lech stal ří­di­cím cen­t­rem pro zá­bav­ní a asi­s­tenč­ní funk­ce. ZF Li­fe­tec na­vr­hl novou ge­ne­ra­ci vo­lan­tu, která roz­ši­řu­je mož­nos­ti de­sig­nu in­te­ri­é­ro­vých kon­cep­tů ori­en­to­va­ných na bu­douc­nost.

Změna polohy airbagu řidiče na volantu

Ai­r­bag ři­di­če se v sou­čas­né době spouš­tí čelně mimo střed vo­lan­tu. Kromě toho se ZF Li­fe­tec chys­tá jít jinou ces­tou, pokud jde o při­pra­vo­va­né nové pro­ve­de­ní in­te­ri­é­ru bu­douc­nos­ti. V pří­pa­dě ne­ho­dy se ai­r­bag ři­di­če vy­su­ne z horní stra­ny vo­lan­tu přes horní okraj vo­lan­tu smě­rem k ři­di­či. Tato nová in­sta­lač­ní po­lo­ha ai­r­ba­gu umožňuje, aby vo­do­rov­ný pa­prsek včet­ně ná­bo­je měl ply­nu­lý de­sign po­dob­ný chyt­ré­mu te­le­fo­nu. Si­lo­vě cit­li­vé ovlá­da­cí prvky zá­bav­ních a asi­s­tenč­ních funk­cí vo­zi­dla jsou in­te­gro­vá­ny za sou­vis­lou plo­chou. Tento de­sign do­ko­na­le za­pa­dá do di­gi­tál­ně na­vr­že­ných pří­stro­jo­vých desek mo­der­ních in­te­ri­é­rů vo­zi­del. Díky této nové kon­cep­ci je umo­ž­ně­na de­signo­vá vol­nost vo­lan­tů, aniž by byla ohro­že­na bez­peč­nost.

Jasný designový jazyk

Trend be­ze­švé­ho de­sig­nu, který je v po­sled­ních le­tech stále po­pu­lár­něj­ší, se pro­je­vu­je i v in­te­ri­é­rech mo­der­ních vo­zi­del. Vý­rob­ci stále čas­tě­ji od­st­raňují spáry a me­ze­ry v in­te­ri­é­ru. To se od­rá­ží i v ino­va­tiv­ních mož­nos­tech osvět­le­ní a dis­plejů, které jsou in­te­gro­vá­ny do ce­lé­ho in­te­ri­é­ru vo­zi­dla. Tento vývoj bude po­kra­čo­vat i u bu­dou­cích vo­lan­tů. Bez­pro­blé­mo­vé va­ri­an­ty de­sig­nu s větší in­te­gra­cí funk­cí HMI a nové po­vrchy roz­ho­du­jí­cím způ­so­bem ovliv­ní vzhled a funkč­nost vo­lan­tů bu­douc­nos­ti.

Funkce určuje design

Be­ze­švý de­sign ote­ví­rá nejen mnoho mož­nos­tí pro po­u­ži­tí no­vých ma­te­ri­á­lů a tvarů, ale také z hle­dis­ka funkč­nos­ti. Nyní jsou možné funk­ce na vy­žá­dá­ní (volně při­řa­di­tel­ná pole), do­ty­ko­vé dis­ple­je nebo cen­t­rál­ní ob­ra­zov­ka. Pro­to­že je však vo­lant také bez­peč­nost­ně dů­le­ži­tou sou­čás­tí vo­zi­dla, je pro něj nej­dů­le­ži­těj­ší uži­va­tel­ská pří­vě­ti­vost. Proto lze v rámci této kon­cep­ce re­a­li­zo­vat i hyb­rid­ní ře­še­ní. Patří k nim na­pří­klad kom­bi­na­ce al­ter­na­tiv­ně otoč­né­ho spí­na­če se si­lo­vě cit­li­vým a hma­to­vým po­vr­chem, který je rov­něž in­te­gro­ván do vo­lan­tu jako ko­tev­ní bod, a umožňuje tak ři­di­či bez­peč­né ovlá­dá­ní sys­té­mu.

Tyto funk­ce lze také kom­bi­no­vat s de­tek­cí rukou, která je sou­čás­tí sou­čas­ných i bu­dou­cích vo­lan­tů. Ka­pa­cit­ní sní­mač pod ko­že­ným po­vr­chem roz­po­zná, zda se řidič vo­lan­tu pouze do­tý­ká, nebo jej bez­peč­ně drží. Tato tech­no­lo­gie před­sta­vu­je další modul pro bez­peč­né ovlá­dá­ní vo­zi­dla.

 


Mohlo by vás zajímat: