Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové uživatelské rozhraní Sygicu odhaluje budoucí trendy

Autor článku: Sygic   
Čtvrtek, 09 Listopad 2023 02:29

Tags: Android | Design | GIS | GPS | iOS | Navigace | Rozhraní | Sygic

GPS Navi screenshots iOS predted 5-2345Sygic ur­ču­je tren­dy v ob­las­ti GPS na­vi­ga­cí a teď při­ná­ší nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní. Ne­jed­ná se nicmé­ně o pou­hou změnu barev a kon­tras­tů. Sygic při­ná­ší lepší uspo­řá­dá­ní všech údajů v na­vi­ga­ci, které jsou teď vi­di­tel­něj­ší a in­tu­i­tiv­ně­ji při­způ­so­bi­tel­né s ohle­dem na ma­xi­mál­ní jed­no­du­chost uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí. Vy­lep­še­nou na­bíd­kou, vy­lep­še­ním jízd­ní­ho re­ži­mu a no­vý­mi prvky Sygic jako chyt­rý asi­s­tent na cestách zvy­šu­je své kom­pe­ten­ce.

Je k dis­po­zi­ci pro sys­tém An­dro­id a brzy i pro uži­va­te­le iOS.

V rámci GPS na­vi­ga­ce Sygic do­chá­zí s kaž­dou novou verzí k vý­raz­né­mu vy­lep­še­ní aspek­tů UX/UI. Spe­ci­a­li­zo­va­ný tým vý­vo­já­řů Sygic se snaží o ne­u­stá­lá vy­lep­še­ní a ino­va­ce díky dů­sled­né­mu zís­ká­vá­ní zpět­né vazby od uži­va­te­lů a sle­do­vá­ní nej­no­věj­ších tren­dů v ob­las­ti de­sig­nu. Změny ba­rev­ných palet a uspo­řá­dá­ní in­for­ma­cí jsou účel­né a za­mě­řu­jí se pře­váž­ně na zpro­střed­ko­vá­ní in­tu­i­tiv­něj­ší­ho pro­stře­dí. Ři­di­či tak svoji na­vi­ga­ci mohou snáze op­ti­ma­li­zo­vat a zá­ro­veň ne­mu­sí tolik pra­co­vat s dis­ple­jem.

Jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších změn v GPS na­vi­ga­ci Sygic je pře­mís­tě­ní vy­hle­dá­va­cí­ho pa­ne­lu. V sou­čas­né době se na­chá­zí v dolní části dis­ple­je, ob­sa­hu­je rych­lý výběr ob­lí­be­ných adres a po celou dobu na­vi­ga­ce je snad­no do­stup­ná. K dis­po­zi­ci je i prak­tic­ké tla­čít­ko ma­po­vých vrs­tev, včet­ně mož­nos­ti sa­te­lit­ní­ho zob­ra­ze­ní umožňující kom­plex­ní vy­hle­dá­vá­ní.

GPS Navi screenshots Android predted 1-2345

Po ote­vře­ní apli­ka­ce se uži­va­te­lům zpří­stup­ní režim ob­je­vo­vá­ní, který spolu s po­hy­bem ply­nu­le pře­jde do re­ži­mu volné jízdy. Jakmi­le řidič na­sta­ví cíl a zvolí trasu, klepnu­tím na dis­plej na­vi­ga­ce se zob­ra­zí sada tla­čí­tek: ovlá­dá­ní hla­si­tos­ti, zvět­še­ní/zmen­še­ní mapy, pře­hled trasy a ná­pad­ná žlutá in­for­mač­ní bub­li­na pro hlá­še­ní do­prav­ních nehod.

Pře­pra­co­va­ná na­bíd­ka se teď táhne po celé šířce dis­ple­je. Po­lož­ky jsou tak se­sku­pe­ny na jed­nom do­stup­ném místě a eli­mi­nu­jí se du­pli­ci­ty. Uve­de­ná struk­tu­ra na­bíd­ky je kaž­do­pád­ně pro ři­di­če do bu­douc­na pří­sli­bem roz­ší­ře­né­ho ob­sa­hu.

Ně­ko­lik prvků v re­ži­mu na­vi­ga­ce do­sta­lo zbru­su nový vzhled, což pro­spě­lo pře­hled­nos­ti. Na­pří­klad in­for­mač­ní bub­li­na rych­lost­ní­ho ome­ze­ní má teď nový tvar a lepší kon­trast a vý­stra­hy a zpož­dě­ní pod horní mod­rou znač­kou dis­po­nu­jí vý­raz­něj­ší­mi a pou­ta­věj­ší­mi po­pis­ky.

Dole na in­for­mač­ním pa­ne­lu se zob­ra­zu­je zbý­va­jí­cí čas a vzdá­le­nost do cíle spolu s před­po­klá­da­ným zpož­dě­ním v mi­nu­tách. Hned pod ním je pak pře­pra­co­va­ný uka­za­tel prů­bě­hu cesty s mod­rou šip­kou, který v re­ál­ném čase sle­du­je ak­tu­ál­ní po­lo­hu na trase. Ba­rev­ná místa na uka­za­te­li prů­bě­hu upo­zorňují uži­va­te­le na oče­ká­va­né zpož­dě­ní v do­pra­vě a při­ná­še­jí po celou dobu cesty dů­le­ži­té in­for­ma­ce.

Pod čtyř­mi teč­ka­mi na pravé stra­ně in­for­mač­ní­ho pa­ne­lu se během jízdy skrý­vá rych­lá na­bíd­ka, která zjed­no­du­šu­je sprá­vu trasy. Umožňuje totiž snad­né při­dá­vá­ní nebo vy­ne­chá­vá­ní cí­lo­vých bodů trasy. Funk­ce dále po­sky­tu­je pře­hled o před­po­klá­da­ných ča­sech pří­jez­du k jed­not­li­vým cí­lo­vým bodům a do cí­lo­vé desti­na­ce. Uži­va­tel přímo tady může za­pnout nebo vy­pnout všech­ny doplňky, jako je režim EV, zob­ra­ze­ní ko­k­pi­tu, Head­‑up dis­plej a Nej­bliž­ší pomoc.

GPS Navi screenshots iOS predted 3-2345

Ele­gant­ní pro­mě­ny se do­čka­la i jedna z na­šich nej­ob­lí­be­něj­ších funk­cí, kte­rou je zob­ra­ze­ní kři­žo­vat­ky. S při­bli­žu­jí­cí se kři­žo­vat­kou se v horní po­lo­vi­ně dis­ple­je zob­ra­zí pře­hled jed­not­li­vých jízd­ních pruhů, který ři­di­či za­jiš­ťu­je ne­u­stá­lý pře­hled o cel­ko­vé mapě a trase.

GPS Navi screenshots iOS predted 5-2345

Díky kom­plex­ní­mu pře­pra­co­vá­ní de­sig­nu písma se dále v rámci celé apli­ka­ce vý­raz­ně zlep­ši­la či­tel­nost. Noční i denní režim se do­čka­ly no­vých skinů a hra­ni­ce států teď mají vý­raz­ný sig­nál­ní fi­a­lo­vý od­stín, který zlep­šu­je vi­di­tel­nost.

Po klepnu­tí na za­jí­ma­vá místa na mapě se teď zob­ra­zu­jí všech­ny re­le­vant­ní po­drob­nos­ti v pře­hled­ných pá­sech. Řidič si může rych­le zkon­t­ro­lo­vat ak­tu­ál­ní ceny po­hon­ných hmot na čer­pa­cích sta­ni­cích a zís­kat pří­sluš­né kon­takt­ní údaje. U na­bí­je­cích míst pro elek­tro­mo­bi­ly na­jde­te zá­klad­ní in­for­ma­ce o ty­pech ko­nek­to­rů, způ­so­bech plat­by a do­stup­nos­ti. A pokud jde o ob­cho­dy a in­sti­tu­ce, ři­di­či mají k dis­po­zi­ci prak­tic­ké kon­takt­ní údaje a webo­vé ad­re­sy pro rych­lou ori­en­ta­ci.

GPS Navi screenshots iOS predted 6-2345

 


Mohlo by vás zajímat: