Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TD SYNNEX Datech rozšíří portfolio řešení pro design

Středa, 01 Listopad 2023 17:05

Tags: Autodesk | Datech | Design | dodavatelé | Portfolio | TD SYNNEX

TD Synnex Datech-2344Da­tech, di­vi­ze TD SYN­NEX za­mě­ře­ná na dis­tri­buci soft­wa­ro­vých ná­stro­jů pro ar­chi­tek­ty, pro­jek­tan­ty, de­sig­né­ry či ná­vr­há­ře, vý­raz­ně po­sí­lí svoji na­bíd­ku. K port­fo­liu Au­to­de­s­ku přidá pro­duk­ty dal­ších spe­ci­a­li­zo­va­ných do­da­va­te­lů zejmé­na z ob­las­ti vi­zu­a­li­zač­ních tech­no­lo­gií. Roz­hod­nu­tí Da­te­chu je sou­čás­tí stra­te­gic­ké­ho plánu, podle něhož bude spo­leč­nost i na­dá­le po­sky­to­vat špič­ko­vé spe­ci­a­li­zo­va­né služ­by a pod­po­ru part­ne­rům Au­to­de­s­ku, ale navíc na­bíd­ne i další vy­bra­ná do­plň­ková ře­še­ní s vy­so­kou při­da­nou hod­no­tou.

Da­tech tak re­a­gu­je na změny na trhu, aby za­jis­til co nej­lep­ší po­zi­ci pro pod­po­ru růsto­vých am­bi­cí svých part­ne­rů. V po­sled­ních le­tech se pro­jek­tan­ti za­ča­li mno­hem více ori­en­to­vat na di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie. Ná­stup so­fis­ti­ko­va­né­ho 3D a vi­zu­a­li­zač­ní­ho soft­wa­ru vy­tvo­řil další ob­last, do které může Da­tech roz­ši­řo­vat své pod­ni­ká­ní a part­ne­rům při­ná­šet nové pří­le­ži­tos­ti.
Da­tech zá­ro­veň po­čí­tá s tím, že roz­ší­ře­ní port­fo­lia při­ve­de i nové part­ne­ry z ko­merč­ní­ho a ve­řej­né­ho sek­to­ru, kteří chtě­jí vy­u­žít ros­tou­cí po­ten­ci­ál so­fis­ti­ko­va­ných soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro de­sign a vi­zu­a­li­za­ce.
Po­sí­le­ní port­fo­lia Da­te­chu, který ce­lo­svě­to­vě ob­slu­hu­je přes 400 spe­ci­a­li­zo­va­ných part­ne­rů Au­to­de­s­ku, se vzta­hu­je na trhy v Se­ver­ní Ame­ri­ce, Ev­ro­pě a Ja­pon­sku, v Asii a Ti­cho­mo­ří.
Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te www.TDSYNNEX.com, vas.tdsynnex.cz.


Mohlo by vás zajímat: