Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3Dees řeší možnosti výroby obuvi 3D tiskem

Středa, 31 Leden 2024 23:27

Tags: 3D tisk | 3Dees | Design | Obuv | UTB Zlín | Výroba

Tistene-boty-3Dees-24053Dees In­du­st­ries na­vá­za­la spo­lu­prá­ci s ate­li­é­rem De­sign obuvi, Fa­kul­ty mul­ti­me­di­ál­ních ko­mu­ni­ka­cí Uni­ver­zi­ty To­má­še Bati (UTB) ve Zlíně s cílem ino­vo­vat český obuv­nic­ký prů­my­sl pro­střed­nic­tvím 3D tisku. Klí­čo­vým prv­kem této spo­lu­prá­ce je zkou­má­ní mož­nos­tí sé­ri­o­vé vý­ro­by 3D tiš­tě­ných bot.

3D tisk a vy­u­ži­tí adi­tiv­ních tech­no­lo­gií již ne­před­sta­vu­je pouze pro­stře­dek k rych­lé­mu pro­to­ty­po­vá­ní – jeho na­sa­ze­ní do sé­ri­o­vé vý­ro­by se stává pro vý­rob­ce vý­raz­nou kon­ku­renč­ní vý­ho­dou. Díky rych­los­ti a přes­nos­ti vý­ro­by, ši­ro­ké­mu spek­tru po­u­ží­va­ných ma­te­ri­á­lů a sni­žu­jí­cí se ná­roč­nos­ti na ob­slu­hu se v mnoha od­vět­vích daří pro­střed­nic­tvím adi­tiv­ních tech­no­lo­gií op­ti­ma­li­zo­vat vý­ro­bu. Pro hoj­něj­ší vy­u­ži­tí 3D tisku ho­vo­ří v po­sled­ních le­tech i sí­lí­cí tlak na udr­ži­tel­nost.

Nové vlast­nos­ti, kte­rých lze do­cí­lit pro­střed­nic­tvím za­po­je­ní 3D tisku do vý­ro­by, re­zo­nu­jí i v obuv­nic­kém prů­mys­lu. Při vý­vo­ji obuvi již vy­u­ží­va­jí tuto tech­no­lo­gii ně­kte­ré svě­to­vé znač­ky jako Adi­das, Ecco, Bro­oks či De­ca­th­lon. 3Dees In­du­st­ries spolu s obuv­ní de­signer­kou Lucií Trejt­na­ro­vou, ve­dou­cí ate­li­é­ru De­sign Obuvi, Fa­kul­ty mul­ti­me­di­ál­ních ko­mu­ni­ka­cí Uni­ver­zi­ty To­má­še Bati ve Zlíně, spus­ti­li pro­jekt, kdy se stu­den­ty magis­ter­ské­ho stu­dia spo­lu­pra­cu­jí na dlou­ho­do­bém vý­vo­ji bot, které by se v tu­zem­sku mohly v bu­douc­nu vy­rá­bět i sé­ri­o­vě.

Více si pře­čtě­te na blogu 3Dees In­du­stries.


Mohlo by vás zajímat: