Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HTC VIVE Pro 2 v letní nabídce s VIVE Wireless zdarma

Autor článku: HTC   
Čtvrtek, 27 Červenec 2023 10:37

Tags: HTC | Vive | Vive Pro | VIVE Pro 2 | VIVE Wireless

VIVE-Wireless-Adapter-2330Spo­leč­nost HTC za­há­ji­la 25. čer­ven­ce akci pro všech­ny VR nad­šen­ce, kteří ocení kom­bi­na­ci špič­ko­vé gra­fi­ky PCVR a svo­bo­dy bez­drá­to­vé­ho pro­vo­zu. HTC VIVE Wi­re­less adap­tér v hod­no­tě 10 490 Kč totiž vý­rob­ce při­ba­lu­je k VR sadě HTC VIVE Pro 2 Full Kit zdar­ma. Na­bíd­ka platí pro nákup pro­střed­nic­tvím webo­vé strán­ky VIVE.​com, nebo vy­bra­ných pro­dej­ců jako na­pří­klad Alza.​cz až do 20. srpna 2023.

Svobodný pohyb s HTC VIVE Wireless adaptérem

Bez­drá­to­vý adap­tér Vive Wi­re­less Adap­tor před­sta­vu­je první sku­teč­ně bez­drá­to­vé ře­še­ní pro HTC VIVE, VIVE Pro i VIVE Pro 2, které na­bí­zí špič­ko­vé PCVR zá­žit­ky v celém her­ním poli 4 × 4 m. Di­vo­ké pře­střel­ky, 360° Be­at­Sa­ber mapy, ani pro­hle­dá­vá­ní tem­ných zá­kou­tí v gra­fic­ky ná­roč­ných hrách jako je Half­‑Life: Alyx tak už ne­mu­sí být ru­še­ny sta­ros­tí o kabel. Adap­tér stojí na tech­no­lo­gii Intel WiGig v pásmu 60GHz, která při­ná­ší úžas­ně nízké la­ten­ce a skvě­lý výkon, ne­srov­na­tel­ný s běž­ným WI­‑Fi při­po­je­ním.
V páru s HTC VIVE Pro 2 se zor­ným úhlem 120 ° do­ká­že bez­drá­to­vý adap­tér zpro­střed­ko­vat obraz s ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 90 Hz a roz­li­še­ním 3264 x 1632 pi­xe­lů. Hrá­čům tak ne­u­nik­ne žádný de­tail ve scéně. Ti nej­ná­roč­něj­ší uži­va­te­lé s do­stat­kem pro­sto­ru pro hru ocení i mož­nost dal­ší­ho roz­ší­ře­ní své se­sta­vy pro­střed­nic­tvím do­da­teč­ných zá­klad­no­vých sta­nic stan­dar­du Ste­am­VR 2.0.

Obří herní prostor se základnovými stanicemi SteamVR 2.0

Zá­klad­no­vé sta­ni­ce Ste­am­VR 2.0 mají schop­nost pá­ro­vá­ní až 4 jed­no­tek v je­di­ném sys­té­mu. Uži­va­te­lé tak mohou stan­dard­ní se­sta­vu HTC VIVE Pro 2 Full Kit, která se sklá­dá z he­ad­se­tu se 120° zor­ným polem, ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí až 120 Hz a 5k roz­li­še­ním (4896 x 2448), dvou zá­klad­no­vých sta­nic a dvou ovla­da­čů ještě roz­ší­řit po­mo­cí dvou dal­ších zá­klad­no­vých sta­nic. Ty mohou zdo­ko­na­lit sle­do­vá­ní po­hy­bu ve stá­va­jí­cím her­ním pro­sto­ru, anebo na­vý­šit jeho plo­chu ze stan­dard­ní­ho roz­mě­ru až 4 x 4 m na ex­trém­ních 10 × 10 m.

Zá­klad­no­vé sta­ni­ce HTC Base Stati­on 2.0 zís­ka­jí fa­nouš­ci na strán­kách VIVE.​com i v ob­cho­dě Alza.​cz za cenu 5349 Kč.

 


Mohlo by vás zajímat: